22.4.17

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ

...Ὁ Χριστὸς ἀληθῶς ἀνέστη. «Θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει». Ἀνέστη καὶ συνετρίβη ἡ δύναμη τοῦ θανάτου. Ὁ ᾅδης στενάζει καὶ βοᾶ. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει στὰ σπλάγχνα του τὸν Κύριο καὶ Θεό. Μαζὶ μὲ τὸν θάνατο δέχεται καίριο πλῆγμα καὶ «ὁ τὸ κράτος ἔχων τοῦ θανάτου», δηλαδὴ ὁ διάβολος. Ἡ κοσμοκρατορία του καταργεῖται ἀπὸ τὴν παντοκρατορία τοῦ Θεανθρώπου. Μὲ τὴν Ἀνάσταση ὁ διάβολος καὶ ἡ κυριαρχία του ἀποδυναμώνονται καὶ ὑποχωροῦν παντελῶς.

Ἡ Ἀνάσταση ὅμως δὲν συντρίβει μόνο τὴν δύναμη τοῦ θανάτου καὶ τὸ κράτος τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ ἀποδεικνύει περίτρανα καὶ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση εἶναι πίστη στὸν Κύριο ὡς Θεό, εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁμολογεῖ ὁ Θωμᾶς, ὅταν ἀντικρύζει τὸν ἀναστημένο Κύριο: «Ὁ Κύριος μου καὶ ὁ Θεός μου». Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁμολογοῦμε οἱ πιστοί: «Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν», ἐκτὸς ἀπὸ σένα ἄλλον δὲν γνωρίζουμε...
† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19.4.17

Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Ἀλήθεια, ποιός κυβερνάει τήν καρδιά μας;  Ποιός ἐξουσιάζει τήν σκέψι μας; Ποιός κατευθύνει τά βήματά μας; Ἄν δώσουμε στούς ἀνθρώπους τήν ἐξουσία, θά ἀπογοητευθοῦμε. Ὅσες φορές τό πράξαμε, κλαύσαμε πικρά. Ἕνα μονάχα μᾶς μένει. Νά ἀνακηρύξουμε βασιλέα τῆς καρδιᾶς μας τόν μόνο Βασιλέα τοῦ κόσμου, τόν Χριστό. Βασιλέα τῆς οἰκογενείας μας, τόν Χριστό. Βασιλέα τοῦ Ἔθνους μας, τοῦ λαοῦ μας, τόν Χριστό. Καί τότε κανείς καί ποτέ δέν θά μετανιώση γιά τήν ἐπιλογή του αὐτή.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

15.4.17

ΘΑΡΣΕΙΤΕ!

...Δέν εἴδατε τόν ληστή; Κακοῦργος ἦταν. Ὅμως, τήν τελευταία στιγμή εἶδε τό μεγαλεῖο τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, εἶδε τήν ἀθλιότητα τῆς δικῆς του ζωῆς καί εἶπε μιά φράσι μόνον: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Καί ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ».
Ἐλπίζετε, θαρσεῖτε, προσμένετε καί ἀναμένετε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.4.17

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!

Τό φίδι ἔχει τό φαρμάκι του στό κεφάλι. Ὁ Χριστός συνέτριψε τήν κεφαλή τοῦ ὄφεως καί εἶναι ἀκίνδυνος πλέον. Ὁ Κύριός μας μέ τόν θάνατό Του ἀφήρεσε ἀπό μέσα τό κεντρί, τό φαρμάκι τοῦ θανάτου, καί ἔκτοτε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε τόν ὄφι στά χέρια, τόν θάνατο στά χέρια, τόν περιπαίζουμε καί προχωροῦμε πρός αὐτόν μέ θάρρος, μέ παρρησία καί ἀποφασιστικότητα.
Καί ἐμεῖς εἴμαστε παιδιά τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς παιδιά τοῦ νικοποιοῦ Χριστοῦ. Καί ἐμεῖς παιδιά τοῦ νεκρεγέρτου Χριστοῦ, προχωροῦμε μέ θάρρος, μέ αἰσιοδοξία, μέ χαρά, μέ δύναμι στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς...
Χριστός Ἀνέστη! καί ὁ Κύριος μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
«ΠΑΤΕΡ, ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ». 
Μία Φωνὴ θριάμβου. Μὲ αὐτὴν ὁ Χριστὸς διακηρύσσει πὼς νίκησε τὴν ἁμαρτία. Ἀποθνήσκει ὄχι γιατί τὸ θέλουν οἱ ἐχθροί Του, ἀλλὰ γιατί τὸ θέλησεν αὐτός. Καὶ τώρα παραδίδοντας τὸ σῶμα Του στὸν θάνατο, γίνεται ὁ ἴδιος κυρίαρχός του θανάτου. Γι᾿ αὐτὸ τοῦ Κυρίου ὁ θάνατος γίνεται Ζωή, ποὺ διοχετεύεται στὶς ἀγωνιζόμενες ψυχὲς καὶ χαρίζει τὴ δυνατότητα τῆς νίκης στὴν κονίστρα τῆς ζωῆς.
www.nektarios.gr

12.4.17

ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ...

Αὐτό λοιπόν, τό μήνυμα δίδεται ἀπόψε. Ἦταν μιά γυναίκα τῆς αἰσχρᾶς ἁμαρτίας. Εἶχε διαπράξει κάθε ἀνόμημα. Κατέβηκε ἡ γυναίκα αὐτή, πατέρες καί ἀδελφοί, ὅλα τά σκαλοπάτια τῆς ἠθικῆς, ἦταν στό αἴσχατο σημεῖο. Καί μπαίνει μέσα κλαίουσα καί καταβρέχει τά πόδια τοῦ Χριστοῦ μέ τά δάκρυά της καί ἐκχυλίζει τό μύρο τῆς ἀγάπης της καί πῶς τήν δέχεται ὁ Χριστός; Ἀφῆστε την, αὐτό πού ἔκαμε θά παραμείνει εἰς μνημόσυνον αἰώνιον. Ναί! Ὄχι γιά νά μνημονεύουμε τήν γυναίκα. Νά μνημονεύουμε τήν πράξη της. Εἶναι παράδειγμα μετανοίας ἡ γυναίκα ἀπόψε. Λέγει, λοιπόν, ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί τελειώνω «τήν θάλασσα τοῦ βίου τήν ὀζομένην οὐδείς δύναται περάσαι ἄνευ τοῦ πλοίου τῆς μετανοίας». Ὤ, τί νόημα! Τί ὑπέροχο νόημα! Ζοῦμε σέ μιά βρώμικη θάλασσα. Εἶναι μία θάλασσα τῆς ζωῆς ὀζομένη, πού ἀναδύει κακοσμία. Ὅπου κοιτάξουμε, ὅπου σταθοῦμε, εἴτε μέ τά μάτια, εἴτε μέ τά λόγια, εἴτε μέ τήν σκέψη μας, εἴτε μέ τά ἔργα μας, ἁμαρτάνουμε. Πῶς θά τήν περάσουμε         ; Ἄν τολμήσουμε μόνοι μας νά πᾶμε, θά πνιγοῦμε στήν θάλασσα. Πῶς λοιπόν, σωζώμαστε; «Τήν θάλασσα τοῦ βίου τήν ὀζομένην οὐδείς δύναται περάσαι ἄνευ τοῦ πλοίου τῆς μετανοίας». Τό πλοῖο εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τό πλοῖο τῆς μετανοίας. Αὐτό τό μήνυμα δίδει ἀπόψε ἡ Ἐκκλησία μας καί λέει ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, κάπου ἀλλοῦ, «εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί οὐδείς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν», εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοί. Ὅποιος εἶναι ἀναμάρτητος νά σηκώσει τό χέρι. «Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί οὐδείς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν οὐδεμία ἄρα τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας». Γένοιτο.
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10.4.17

ΠΩΣ ΝΑ ΑΜΑΡΤΗΣΩ;

https://kosmaser.wordpress.com
...Στήν ἐπίθεση τῆς ἀκόλαστης γυναίκας, λέει τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, εἶπε ὁ Ἰωσήφ «πῶς ποιήσω τό πονηρόν οὔτω καί ἁμαρτήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Εἶχε ἔντονα ὁ Ἰωσήφ μέσα στήν καρδιά του καί στήν ζωή του τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί εἶπε «πῶς θά ἁμαρτήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».
Πόσοι ἄραγε, κι ἐμεῖς πού ἀκοῦμε τό κήρυγμα καί ὁ ὁμιλών, ἔχουμε ἔντονη αὐτή τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, σέ κάθε μας βῆμα. Πῶς νά ἁμαρτήσω;
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

8.4.17

ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ...

...Σήμερα ὁ κόσμος φωνάζει μέ ἰαχές καί ὑποδέχεται θριαμβευτικά καί μέ ἐνθουσιασμό τόν Χριστό. Αὐτό τό μήνυμα νά πάρουμε κι ἐμεῖς. Αὐτό τό μήνυμα λέει καί τό ἀπολυτίκιον τοῦ Λαζάρου «Τήν κοινήν ἀνάστασιν πρό τοῦ Σοῦ πάθους πιστούμενος ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον Χριστέ ὁ Θεός». Αὐτό τό μήνυμα νά τό ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας στίς δυσκολίες καί στήν ἀπειλή τοῦ θανάτου καί στίς ἀσθένειες, ὅτι πράγματι ὁ Χριστός μᾶς ἐτοιμάζει γιά μιάν ἄλλη δόξα, πολύ ἀσύγκριτη τῆς παρούσας ζωῆς. Νά δώσει ὁ Θεός, ὅλοι μας, αὐτήν τήν δόξαν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν νά γίνουμε μέτοχοι καί νά τήν ἀπολαύσουμε. Ἀμήν. 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

5.4.17

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΙ!

Ὅποιος ζητάει τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων, δέν μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς, προσπαθοῦμε νά ἀρέσουμε στούς ἀνθρώπους, νά κάνουμε τά ἀρεστά στούς ἀνθρώπους καί δέν ἔχουμε σάν στόχο νά ἀρέσουμε στόν Θεό. Νά εὐαρεστήσουμε στόν Κύριο, γιά νά μᾶς δοξάζη αἰωνίως στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν Δέν θέλουμε νά δείχνουμε ὅτι εἴμαστε πολύ θρησκευτικοί. Δέν θέλουμε νά δείχνουμε ὅτι ἐκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή. Γιά νά μήν μᾶς περιφρονήση ὁ κόσμος, δέν θέλουμε νά δείξουμε τίς ἀρχές μας, ὅτι ἔχουμε μία πνευματική συγκρότησι, ὅτι ἔχουμε μία οἰκογένεια μέ ἤθη, πού ταιριάζουν καί εἶναι θεμελιωμένα πάνω στόν βράχο τῆς πίστεώς μας. Καί προσπαθοῦμε νά δείξουμε ὅτι εἴμαστε κοσμικοί, ὅτι εἴμαστε προοδευτικοί, γιά νά φανοῦμε ἀρεστοί στούς ἀνθρώπους. Ἀγνοοῦμε τό εὐαγγελικό χωρίο τοῦ ἀπ. Παύλου: «Εἰ γάρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην». Ἐάν ἤθελα νά ἀρέσω στούς ἀνθρώπους δέν θά ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. ὅλοι μας πρέπει νά εἴμαστε χριστόδουλοι καί ὄχι ἀνθρωπόδουλοι!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

2.4.17

ΑΓΩΝΑΣ

...Τί νά κάνουμε ὅλα τά πλούτη τοῦ κόσμου, ὅταν χάσουμε τήν ἀθάνατη ψυχή μας;
Στό ἔλεος, στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀφημένη ἡ ψυχή μας. Ἀπό τήν δική μας, ὅμως πλευρά χρειάζεται ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή καί ἡ ἐμπιστοσύνη μας στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του. Καί τότε θά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε, νά πιστεύουμε καί νά ἀναμένουμε τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσι τῆς ψυχῆς μας, γιά τήν ὁποία ὁ Χριστός κατέβηκε κάτω στήν γῆ, σταυρώθηκε καί ἔχυσε τό αἷμα Του. Μακάρι νά μᾶς ἀξιώση ὁ Θεός αὐτῆς τῆς σωτηρίας, τήν ὁποία, βεβαίως, ὅλοι μας ποθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

28.3.17

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Συγκίνηση, ἐνθουσιασμός καί ἐθνική ὑπερηφάνεια κατέκλυσαν ὅλη μας τήν ὕπαρξη παρακολουθῶντας τήν μεγάλη παρέλαση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς στήν Νέα Ὑόρκη, ἀπό τόν Ἐκκλη­σιαστικό Σταθμό 4Ε, κατά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821. Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στήν διεύθυνση τοῦ Σταθμοῦ ὅσο καί στό τεχνικό προσωπικό, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν τεχνικό προϊστάμενο Βασίλη Καναρίδη, γι’ αὐτή τους τήν πρωτοβουλία.
Χειροκροτήσαμε τούς λεβέντες μας, τούς Εὔζωνες, οἱ ὁποίοι μετά τήν ἐντυπωσιακή τους ἐμφάνιση στήν μεγαλειώδη παρέλαση τῆς Ἀθήνας, ἔδωσαν τό παρών καί στήν παρέλαση τῆς 5ης Λεωφόρου, σείοντας τήν ἀμερικανική μεγαλούπολη. Καμαρώ­σαμε τούς Ἕλληνες τῆς Ὁμογένειας πρώτης, δεύτερης καί τρίτης γενιᾶς, οἱ ὁποίοι κρατοῦν τήν παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Πατρίδος, ἀλλά καί τήν ἑλληνική γλῶσσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ὁποίας, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπό τήν δημοσιογράφο τοῦ NGTV, «κάνει πολλά ἡ Ἐκκλησία». Ἀκούσαμε τόν κ. Κούτρα, Γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Νέα Ὑόρκη, νά δηλώνει πώς «ἡ καρδιά τῶν Ἑλλήνων τῆς Νέας Ὑόρκης χτυπᾶ καί χτυπᾶ ἑλληνικά!» καί νά εὔχεται κλείνοντας τήν σύντομή του συνέντευξη «εὐχή καί στόχος μας εἶναι νά φέρουμε τήν Ἑλλάδα ἐκεῖ πού τῆς ἀξίζει»!
Τόν Ἕλληνα ἀπό δύο πράγματα δέν μπορεῖς νά τόν ἀποκόψης: ἀπό τήν πίστη του στόν Θεό καί ἀπό τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα! Κι αὐτό τό ἀπέδειξαν περίτρανα οἱ ἀδελφοί μας Ἕλληνες ὁμογενεῖς μέ τήν ἀθρόα συμμετοχή τους στήν παρέλαση. Ἐνο­ρίες, Κοινότητες, Σχολεῖα, Σύλλογοι, Ὁργανισμοί, ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, μικροί καί μεγά­λοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ντυμένοι μέ τίς παραδο­σιακές φορεσιές τοῦ ἰδιαίτερου τόπου καταγω­γῆς τους, κρατῶντας τά λάβαρα καί τήν γαλανό­λευκη ἑόρτασαν τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 καί ἔστειλαν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἕνα μήνυμα ἑνότητος μέ τήν Μητέρα Πατρίδα.
Παρών ὅπως ἦταν φυσικό καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνέφερε πώς σέ συνάντηση πού εἶχε πρό ἡμερῶν μέ τόν νέο Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. κ. Τράμπ τοῦ εἶχε πεῖ μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Προσευχόμαστε καί πι­στεύου­με˙ προσευχόμαστε καί ἐλπίζουμε˙ προσευχόμαστε καί εὐγνωμόνως ἀναμέ­νουμε τήν πρωτοβουλία σας», στά δίκαια αἰτήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Κύπρο, στά Βαλκάνια, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν διπλό ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου: τοῦ Εὐαγγε­λισμοῦ, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τοῦ κόσμου καί τοῦ 1821, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τῶν προγόνων μας ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό. Καί κάλεσε ὅλους τούς «δυνάμενους νά φέρουν ὅπλα» νά συστρα­τευθοῦν ὥστε «νά βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεται». Καί τόνισε πώς «δέν ζητοῦμε ἐλεημοσύνη! 6000 χρόνια δέν ἐπιβιώσαμε ἁπλῶς, ἀλλά παράγαμε πολιτισμό, παράγαμε ἔργο», ἑπομέ­νως ἑνωμένοι νά διεκδικήσουμε τά δίκαια αἴτήματα τοῦ Ἔθνους μας.
Πόσο σοφά μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος! Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ φωτοδότρα τοῦ πολιτισμοῦ! Κι ἄς θέλουν νά τό λησμονοῦν ξένοι καί δυστυχῶς καί κάποιοι ἡμέτεροι. Ξέχασαν οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι πώς τούς δώσαμε τά φῶτα, τούς διδάξαμε πολιτισμό, τέχνες, ἐπιστῆμες. Καί τώρα αὐτόν τόν περήφανο Ἑλληνικό λαό, πού εὐεργέτησε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα τόν καταδυνα­στεύουν καί τόν ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἐξαθλίωση. Αὐτοί εἶναι οἱ ἑταίροι μας! Ἄς θυμόμαστε ὅμως πάντα πώς «μόνον ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα» καί πάντοτε οἱ μοναδικοί πιστοί μας σύμμαχοι ἦταν ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ὁ Μονογενής Υἱός Της. Ἄς ἐπαναφέρουμε, λοιπόν, στήν ζωή μας τόν Θεό κι Ἐκεῖνος δέν θά μᾶς ἀφήσει καί τότε «γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

25.3.17

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι μία ἀπό τίς πολλές ἑορτές πού ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητρός τοῦΚυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε τό θεϊκό σχέδιο τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τιμώντας, ὅμως τήν Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τήν γλυκειά μας Παναγία, τιμοῦμε συγχρόνως στό πρόσωπό Της κάθε γυναικεία προσωπικότητα, ἡ ὁποία γίνεται ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού δέχεται οὐράνια μηνύματα καί γίνεται πρόξενος ἀληθινῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.
Ἡ ἁγνή Κόρη τῆς Ναζαρέτ δέχεται τήν ἐπίσκεψι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί ἔκπληκτος πληροφορεῖται τό σχέδιο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. «Μή φοβοῦ Μαριάμ· εὗρες γάρ χάριν παρά τῷ Θεῷ. καί ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν…» (Λουκ. α΄ 31, 32). Ἡ λογική τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας σταματᾶ, ἀλλά ἡ ὑπακοή της καί ἡ ταπεινοφροσύνη της τήν ἀναγκάζουν νά δεχθῆ τό μήνυμα καί νά ἀπαντήση ταπεινά «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου» (Λουκ. α΄ 38).
Τό θαῦμα συντελεῖται. Ἡ Θεία Ἐνανθρώπησις τοῦ Κυρίου πραγματοποιεῖται. Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ τίθεται σέ ἐφαρμογή. Καί ἡ λύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν Θεία Ἐνανθρώπησι καί τήν Σταυρική Του Θυσία, ἀποτελεῖ γεγονός ἀναμφισβήτητο.
Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στίς ἡμέρες μας εἶναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος. Ὅλοι μας ἔχουμε τήν ἀνάγκη τοῦ λυτρωμοῦ. Θά τό δεχθοῦμε, ὅμως, μέ ταπείνωσι καί ὑπακοή, ὅπως ἡ Κυρία Θεοτόκος; Στό χέρι μας εἶναι.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος


22.3.17

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ...

Ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς. Ὁ π. Ἀμβρόσιος ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἄνθρωπο μέ ἔνθεο ζῆλο καί αὐταπάρνηση. Ἵδρυσε τήν φιλανθρωπική γυναικεία Ἀδελφότητα «Πελεκάν» καί δημιοῦργησε δύο οἰκοτροφεῖα ἀρρένων καί θηλέων βοηθῶντας πολλά παιδιά, οἰκονομικῶς ἀδύναμα, νά σπουδάσουν καί νά τραφοῦν μέ τά νάματα τῆς πίστεώς μας.
Κληρικός ἀκέραιος, ἀγωνιστής, τίμησε τό ράσο του, πίστεψε στήν κλήση του καί ἀφιέρωσε ὅλη του τήν ζωή στόν Κύριο καί στόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. Κατηχητής, ἱεροκήρυκας, πνευματικός, συγγραφέας, ἐργάστηκε ποικιλοτρόπως στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μέ σκοπό νά τονώσει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, νά μεταφέρει τίς αἰώνιες ἀλήθεις τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ὁδηγήσει ἀθάνατες ψυχές στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Φίλος ἀδελφικός τοῦ π. Θεοφίλου, ἀνάστημα τοῦ θρυλικοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἄνθρωπος φωτισμένος, χαριτωμένος, μέ μεγάλη καρδιά καί πηγαῖο χιούμορ.
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!

Blogger

19.3.17

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ σκιά κάτω ἀπό τήν ὁποία δροσιζόμαστε. Ἄς ἀσφαλίζουμε τούς ἑαυτούς μας κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ Σταυροῦ.
Ἡ ἀσφάλειά μας, ἀδελφοί μου, στήν ἐποχή πού ζοῦμε, εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, πού θά φυλάξη τήν Πατρίδα μας, ἐφ’ ὅσον, ὅμως, τά διδάγματα τοῦ Σταυροῦ τά ἐγκολπωθοῦμε...
Ἀδελφοί μου, ἄς κρατήσουμε ὅλοι μας τήν πίστι μας στόν Ἐσταυρωμένο καί κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του ἄς γονατίσουμε καί ἄς ἀντλήσουμε τά μύρα τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καί τῆς ἐλπίδος, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι, μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σηκώνοντας ὁ καθένας μας τόν Σταυρό του, νά ἐλπίζουμε ὅτι θά τύχουμε τῶν εὐλογιῶνκαί τῆς πλουσίας προστασίας τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι νά ἀξιωθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

16.3.17

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ;

Καμαρώσαμε τόν Ὑπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ νά ἀπαγγέλλει ἐμμελῶς τήν εὐχή «Καί δός ἡμῖν Δέσποτα», κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν σέ Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Καί μάλιστα δέν πρέπει νά εἶναι ἄγνωστη στόν κ. Ὑπουργό, ἀφοῦ εἶχε μαζί του ἕνα τευχίδιο, ὅπου ἦταν σημειωμένη σέ γραφή Μπράϊγ καί τήν ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς.
Βεβαίως, ὁ κ. Κουρουμπλῆς ἔχει κι ἄλλη φορά ἐκφράσει τήν πίστη του στόν Θεό καί στίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου καί συγκαταλέγεται στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τά ὁποῖα ἔδωσαν θρησκευτικό ὅρκο κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους. Εἶναι δύσκολο νά ἀποκόψεις ἀπό τόν Ἕλληνα τήν πίστη του στόν Θεό καί τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα καί σίγουρα καί ὁ κ. Ὑπουργός, ἄν καί ἀνήκει στόν ἀριστερό χῶρο, δέν ἔχει ἀπεμπολήσει αὐτά τά ἰδανικά.

Θά τόν παρακαλούσαμε, λοιπόν, νά ἀποτελεῖ μία ἐξαίρεση στό κόμμα του καί τήν Κυβέρνησή του, νά συμβάλει μέ ὅλες του τίς δυνάμεις στό σταμάτημα τῆς ἀποδόμησης κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου καί νά εἶναι μία τροχοπέδη σ’ αὐτόν τόν κατήφορο πού ἔχουν ὁδηγήσει τόν εὐγενέστερο λαό τοῦ κόσμου, τούς Ἕλληνες. 

Blogger

13.3.17

...Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς συγχωρήση καί νά μᾶς ἐλεήση, καί νά βάλη τό χέρι Του, γιά νά σώση αὐτόν τόν τόπο, αὐτήν τήν Πατρίδα, αὐτόν τόν λαό, αὐτό τό Ἔθνος, πού σήμερα περνάει φοβερή κρίσι καί ἐναγωνίως ἀναζητᾶ διέξοδο, νά ἐξέλθη ἀπ’ αὐτήν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

10.3.17

ΘΕΡΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ζῆ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει συνάψει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού κάθε ἡμέρα ἐξετάζει καί ἐρευνᾶ τήν ζωή του καί τίς πράξεις του, ἀκόμα καί τούς λογισμούς του.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο, πού Τόν κατέστησε Βασιλιά καί Κυβερνήτη τῆς καρδιᾶς του, ὥστε τά πάντα νά ἐξουσιάζη Ἐκεῖνος, καί τά πάντα νά ρυθμίζονται μέ τό θέλημα Ἐκείνου καί μόνον.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

7.3.17

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

...Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει νόημα, περιεχόμενο, ἐλπίδα, μηνύματα. Αὐτήν τήν Ὀρθοδοξία πρέπει νά τήν μεταδώσουμε σήμερα στούς Εὐρωπαίους, πού περνοῦν τήν πιό φοβερή πνευματική κρίσι. Ἔχουν ἐργοστάσια, ἔχουν μηχανήματα, ἀλλά δέν ἔχουν τόν θησαυρό τῆς πίστεως, τήν Ὀρθοδοξία, τόν πολιτισμό τόν ἑλληνικό, τόν ὁποῖον ἔχουμε ἐμεῖς. Γι’ αὐτό, τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς εἶναι: Ἕλληνες, μείνατε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες χριστιανοί, ἄν θέλετε τό Ἔθνος μας νά μεγαλουργήση καί πάλι, καί ὁ λαός αὐτός νά πάη μπροστά. Ἄς γίνη καθημερινό μας αἴτημα, στήν προσευχή, νά μείνουμε ἀκλόνητοι καί ἑδραῖοι στήν πίστι μας, καί ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης θά εἶναι μαζί μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.3.17

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ»

Συνεκλόνισε ὅλους μας τό τροχαῖο πού συνέβη πρό ἡμερῶν στήν ἐθνική ὁδό Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης, πού προκάλεσε τόν θάνατο τριῶν νέων ἀνθρώπων, ἑνός παιδιοῦ καί λέγεται καί ἑνός ἀγέννητου παιδιοῦ...
Πάντοτε ὁ θάνατος συγκλονίζει... Ὁ θάνατος... ἕνα γεγονός τόσο ἀληθινό, τόσο σίγουρο, μά συγχρόνως τόσο ἀπίστευτο! Καί ὅταν εἶναι τόσο ἀδόκητος, τόσο βίαιος, τόσο φοβερός, τότε πραγματικά σοκάρει. Τό ὅλο συμβάν, θυμίζει ταινία Χόλυγουντ μέ τίτλο «Ραντεβού μέ τόν θάνατο»...
Καί πολύ ἀνθρώπινα, ἀνώριμα ἴσως πνευματικά ἔρχεται στόν νοῦ μας ἕνα ἐρώτημα: Γιατί;...!
Ἕνα ἐρώτημα, ὄχι μέ διάθεση κριτικῆς ἤ ὀργῆς. Ὄχι, Θεός φυλάξοι! Ἀλλά μιά ἀφελής ἀπορία ἄν θέλετε, ἑνός πεπερασμένου νοός... Γιατί ἄραγε τό ἐπέτρεψε αὐτό ὁ Θεός; Ἦταν ἡ καλύτερη ὥρα γι’ αὐτά τά παιδιά; Θέλησε νά στολίσει τόν Παράδεισο μ’ αὐτά τά ἄνθη; Θέλησε....; Ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ...
«Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά διαχειριστοῦμε τό ἀδιανόητο καί νά ζήσουμε μέ τό ἀφόρητο», δήλωσε ὁ πατέρας τοῦ ἑνός παιδιοῦ.
«Ὅλοι κάνουμε τό λάθος νά πιστεύουμε ὅτι πάντοτε ὑπάρχει ἕνα αὔριο. Καμμιά φορά ὅμως τό αὔριο δέν ἔρχεται καί τώρα μετανιώνουμε γιά ὅσα δέν ἔχουμε πεῖ καί δέν ἔχουμε κάνει. Τήν τελευταία φορά πού εἶπα σ’ ἀγαπῶ ἦταν...», ἀνέφερε ὁ πατέρας τοῦ δεύτερου παιδιοῦ.
Δηλώσεις πού προβληματίζουν, πού διδάσκουν..., πού σέ ἐξαναγκάζουν στό «φιλοσοφεῖν»..., πού μπορεῖ νά σέ ὁδηγήσουν σέ μετάνοια...
Ὁ πατέρας τοῦ τρίτου νεκροῦ παιδιοῦ, ἴσως καί ἑνός ἀγέννητου καί σύζυγος τοῦ τελευταίου θύματος τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος ἔδειξε σέ ὅλους μας πῶς μπορεῖ κανείς «νά διαχειριστεῖ τό ἀδιανόητο»... Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἐμπιστοσύνη στό σχέδιό Του καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως!
Σέ μιά ἐποχή πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πολεμεῖται, πού ὁ ἀγωνιζόμενος Χριστιανός, καί κυρίως ὁ νέος, συχνά γίνεται περίγελως, πού ἡ πίστη στόν Χριστό χλευάζεται, ἔρχεται ἕνας νέος ἄνθρωπος, βαθειά πονεμένος, πού αὐτό πού τοῦ συνέβη ράγισε κάθε ἀνθρώπινη καρδιά, πού «ζεῖ τό ἀφόρητο», ἔρχεται καί διακηρύσσει  ἀνά τό Πανελλήνιο πῶς ἀντιμετωπίζει τόν θάνατο τῶν πιό λατρευτῶν του ἀνθρώπων, τῆς συζύγου του καί τοῦ τρίχρονου ἀγοριοῦ του, ὁλάκερης τῆς οἰκογένειάς του!

Διατρανώνει τήν πίστη του στόν Θεό, ἐναποθέτει τόν πόνο του στήν παρηγοριά τῆς Παναγίας, στηρίζεται στόν πνευματικό του πατέρα καί καθοδηγητή καί ἐπιπλέον ζητᾶ δημόσια νά μήν κατηγοροῦν τόν νεαρό ὁδηγό πού προκάλεσε τό τροχαῖο!  Ἕνα γενναῖο παλληκάρι ἀπό τήν μακεδονίτικη γῆ, ἀπό τήν ἁγιοτόκο Φλώρινα, ὁ Ὑπάτιος, πού ἀνδρώθηκε πνευματικά κάτω ἀπό τό πετραχήλι ἑνός Παπᾶ, πού μέ ἰώβιο ὑπομονή ἀντιμετωπίζει τόν θάνατο τῶν προσφιλῶν του προσώπων καί μέ ἀπαράμιλλη καρτερία ἐλπίζει στήν Ἀνάσταση καί στήν συνάντηση μαζί τους! Ὁ καλός Θεός νά ἁπαλύνει τόν πόνο του καί νά ἀναπαύει τήν σύζυγό του, τό παιδί του, ἀλλά καί τά δύο ἄλλα νέα παιδιά στήν Αἰωνιότητα. Ἀμήν!
Blogger

1.3.17

ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

...Ἄς δώσουμε τά χέρια μας, ἄς ἀποκαταστήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τόν ἀδελφό μας, μέ τούς ἀδελφούς μας, μέ ὅποιους εἴμαστε μαλωμένοι, καί στήν συνέχεια νά προσέλθουμε στόν ἀγῶνα. Τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τό ἄθλημα: ποιός ἀπό μᾶς θά πάρη τό βραβεῖο, τό χρυσό βραβεῖο τῆς συγχωρήσεως. Ἀγωνίζονται γιά τά χρυσά μετάλλια. Τό χρυσό μετάλλιο τοῦ Χριστιανοῦ, πού παρέχει τήν συγγνώμη ἤ ζητάει συγγνώμη μᾶς ἀνήκει καί πρέπει ὅλοι μας νά τό διεκδικήσουμε. Εἴθε, ἀδελφοί μου, ὅλους νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος τήν δύναμι καί τήν χάρι νά συγχωρήσουμε καί νά ζητήσουμε συγγνώμη, γιά νά ἔχουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

26.2.17

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΜΗ ΩΝ ΟΥ ΣΥΝΗΚΕ...Ἕνα πρωϊνό, πρόσφατα, ἀπό τό πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, ἀκούστηκε ἕνα σποτάκι, μιία ἀνακοίνωση -ἄν θέλετε ἐπί τό ἑλληνικότερον- τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοζωϊκῆς Ἑταιρείας. Ἡ Ἑταιρεία μᾶς ἔκανε γνωστό πώς ἡ δηλητηρίαση ἤ ἡ κακοποίηση ἑνός ζώου διώκεται ποινικά καί μᾶς προέτρεψε νά εἰδοποιοῦμε τά μέλη της ἄν ἀντιληφθοῦμε τέτοιου εἴδους περιστατικό. Κάπου πρός τό τέλος ἀνέφερε πώς κάποια ζῶα «δέν ἐπέλεξαν νά εἶναι ἀδέσποτα», γι’ αὐτό χρήζουν καί τῆς προστασίας μας κ.λπ. κ.λπ....
Μύριες οἱ σκέψεις καί οἱ εἰκόνες, πού κατέκλυσαν τό μυαλό μου!
Ποινική δίωξη γιά δηλητηρίαση ἤ κακοποίηση ζώου, ἀλλά ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης!
Ἀπροστάτευτα τά ζῶα καί χρήζουν προστασίας, ἀλλά 300.000 ἀνθρώπινες ψυχές –γιατί περί ἀθανάτων ψυχῶν καί ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πρόκειται-  σφαγιάζονται κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα ἀπροστάτευτα!
Νά προστατέψουμε τά ἀδέσποτα ζῶα, γιατί δέν τό ἐπέλεξαν νά γίνουν ἀδέσποτα, ἀλλά νά φονεύσουμε -διακοπή κυήσεως τό λένε ἁπλά (!)- χιλιάδες ἀθῶες ψυχές, πού δέν πρόλαβαν κἄν νά δοῦν τό φῶς τοῦ ἥλιου. Αὐτά τό ἐπέλεξαν;
Σέ μιά Ἑλλάδα, πού ἀπό παντοῦ αἱμορραγεῖ, οἱ ἀμβλώσεις ὑπολογίζονται στίς 140 ἀνά 1.000 Ἑλληνίδες! Παγκόσμια θλιβερή πρωτιά! Ἀλοίμονο! Ἐπιδιώκουμε καί καταδιώκουμε τήν... ὀργή τοῦ Θεοῦ;
Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε πώς τό ἀμερικανικό κράτος δέν θά χρηματοδοτεῖ πλέον τίς ἀμβλώσεις, διότι τίς θεωρεῖ ἔγκλημα καί δέν θέλει τό κράτος του νά συμμετέχει σ’ αὐτό.
Κι ἐμεῖς, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα πού γηράσκει λόγω τῆς ὑπογεννητικότητας, πού κατακλύζεται ἀπό μετανάστες, πού πολλοί νέοι μεταναστεύουν γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, χρηματοδοτοῦμε τίς ἀμβλώσεις, τίς νομιμοποιήσαμε καί παρέχουμε συμβουλές γιά «οἰκογενειακό προγραμματισμό», στέλνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες Ἑλληνόπουλα στούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἁμαρτία πού διαπράττεται, παραβλέποντας τό ἔγκλημα πού διενεργεῖται, νομιμοποιῶντας τόν φόνο πού ἐπιτελεῖται, κωφεύοντας τόσο ἀνάλγητα στήν «σιωπηρή» κραυγή τοῦ ἀπροστάτευτου ἐμβρύου, τό ὁποῖο κάνει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νά μείνει προσκολλημένο στά σπλάγχνα τῆς μητέρας του!
«Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13)... Ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ Προφητάναξ Δαυίδ ἴσως νά ἔγραφε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε πολύ χειρότερος ἀπό τά ἄλογα ζῶα. Γιατί τά ζῶα, σεβόμενα τόν Δημιουργό τους, ἀκολουθοῦν τό ἔνστικτο πού Ἐκεῖνος τούς χάρισε καί δέν σφάζουν τά παιδιά τους! «Εἶναι ἀνεκδιήγητος», λέει ὁ Μέγας Βασίλειος στήν περίφημη «Ἑξαήμερο», «στά ζῶα ἡ στοργή μεταξύ γονέων καί τέκνων, διότι ὁ Θεός πού τά δημιούργησε, ἀνεπλήρωσε τήν ἔλλειψη τοῦ λογικοῦ μέ τήν ὑπεροχή τῶν αἰσθητηρίων...» καί ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. Θεόφιλος «ὁ λύκος τόν λύκο δέν τρώει, ὁ ἄνθρωπος τόν ἄνθρωπο κατασπαράσσει»!
Ἄς εὐχηθοῦμε πώς κάποτε θά μετανοήσουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος καί δέν θά προκαλοῦμε τόσο ἀναίσχυντα τήν δικαιοσύνη καί τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ! Γένοιτο!

 Blogger

23.2.17

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οἱ καιροί πού διερχόμαστε εἶναι δύσκολοι. Ἡ ἀποδιοργάνωσις τῆς κοινωνίας μας εἶναι δεδομένη. Τό σαπιοκάραβο τῆς Ἑλλάδος τό ρίψαμε στά βράχια καί τό ἐγκαταλείψαμε. Οἱ αὐτόκλητοι ναυαγοσῶστες-διασῶστες πολλοί, μέ κακοπροαίρετες διαθέσεις. Μᾶς χλευάζουν, μᾶς εἰρωνεύονται. Ὁμιλοῦν γιά τόν εὐγενέστατο καί πολιτισμένο ἑλληνικό λαό καί κάνουν λόγο γιά τεμπελχανεῖο. Ναί, αὐτός ὁ λαός, σέ καθημερινή βάσι, βομβαρδίζεται μέ εἰδήσεις καί πληροφορίες ἀφαντάστως ἀνησυχητικές. Καί ἀνήσυχος καί ἀπογοητευμένος, ζαλισμένος καί προδομένος ψάχνει καί ἀνα-
ζητᾶ στηρίγματα.
Ναί, ὁ ἑλληνικός λαός ὀδυνᾶται καί θρηνεῖ γιά τό κατάντημά του. Θρηνεῖ! Ποιός θά σπογγίση τά δάκρυα; Ποιός θά ἐνθαρρύνη καί θά γεμίση τίς καρδιές μέ ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία;
Ὅταν ὁ λαός περνάη κρίσι, ἡ Ἐκκλησία μας τόν στηρίζει, ἐνθαρρύνει τό ποίμνιο καί συμπαρίσταται σ’ αὐτό. Τοῦ χαρίζει τήν ἐλπίδα, κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, χτυπᾶ τίς καμπάνες καί τόν καλεῖ σέ ἐγρήγορσι, σέ συσπείρωσι καί σέ ἀνταπόκρισι. Ἡ Ἐκκλησία, καί μόνον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά καλέση τόν λαό, νά ὀρθώση τό ἀνάστημά του, νά γονατίση καί νά ζητήση τήν λύσι τοῦ προβλήματος στήν παρουσία, τήν εὐλογία καί τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Καιρός, λοιπόν, νά καταφύγουμε σ’ Αὐτήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

20.2.17

ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Χάθηκε τό πᾶν; Εἶναι ὅλα τόσο ζοφερά, τόσο σκοτεινά;  Ὄχι, μύριες φορές ὄχι! Πάντοτε ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν φωτεινά παραδείγματα πού θά μᾶς δίνουν κουράγιο, ἐλπίδα, δύναμη. Ὅσο κι ἄν γίνεται προσπάθεια ἤ φαίνεται πώς γίνεται προσπάθεια μετάλλαξης τοῦ Ἕλληνα, ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς του, ἀλλοίωσης τῶν ἠθῶν καί τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν του,... «εἰς μάτην ἐκοπίασαν»... Ἔχει τελικά ὁ Ἕλληνας γερή κράση! Εἶναι στήν ἰδιοσυγκρασία μας ἡ ἀντίσταση...
Αὐτήν τήν φορά τά φωτεινά ἀστέρια ἔλαμψαν μέσα ἀπό τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό μας. Τά στρατευμένα νιάτα μας!... Ναί, αὐτοί οἱ τόσο κατηγορημένοι Νεοέλληνες, μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή θυσίασαν τό προσωπικό τους συμφέρον ὑπέρ τῆς φιλτάτης Πατρίδος. Οἱ ἑκατοντάδες γενναῖοι στρατιῶτες τῆς 2016 Ε/ΕΣΣΟ, πού ὑπηρετοῦν σέ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καί τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐθελοντικά καί μέ δήλωσή τους, ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νά μετατεθοῦν στό ἐσωτερικό, σέ πόλεις συμφερόντων τους καί ζήτησαν νά παραμείνουν μέχρι τό πέρας τῆς θητείας τους στίς Μονάδες πού ὑπηρετοῦν στήν παραμεθόριο. Θέλησαν, λόγω τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας «νά μείνουν στήν πρώτη γραμμή»!
Εὖγε, γενναῖα Ἑλληνόπουλα! Μέ τέτοια Παλληκάρια ἡ Ἑλλάδα δέν θά σβήσει, δέν θά χαθεῖ, δέν θά πεθάνει! Προσβλέπουμε ὅλοι, μετά τόν Θεό καί τήν Παναγία, στό ὑψηλό σας φρόνημα, στήν τόλμη σας, στήν γενναιότητά σας, γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀγαπημένης μας Ἑλλάδος! Κι ἐμεῖς, ὡς ἀντίδωρο στήν θυσιαστική σας ἀγάπη, θά προσευχόμαστε στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς προστατεύει καί νά διώξει μακριά κάθε ἐχθρό καί πολέμιο.  

 Blogger

17.2.17

ΜΕΤΑΝΟΩ...

Μετανοῶ σημαίνει συναισθάνομαι τήν ἁμαρτωλότητά μου.
Μετανοῶ σημαίνει ὅτι παίρνω τήν ἀπόφασι νά κόψω κάθε ἁμαρτωλό δεσμό μέ τήν ἁμαρτία.
Μετάνοια σημαίνει στροφή 180 μοιρῶν.
Μετάνοια σημαίνει ἀλλαγή σκέψεως, ἐκφράσεως καί τρόπου ζωῆς.
Μετάνοια σημαίνει... Χθές ζοῦσα μακρυά ἀπό τόν Θεό καί σήμερα παίρνω τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.2.17

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ;

...Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ζωῆς των ἐκεῖνοι πού δολοφονοῦν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τόν Θεό.
Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στόν συνάνθρωπό τους ἐκεῖνοι πού κόβουν τήν ἐλπίδα. Ποιός θά δώση ἐλπίδα στόν ἄρρωστο πού χαροπαλεύει, ὅταν τοῦ ἀφαιρῆς τήν ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Θεός; Ἔγκλημα πού πρέπει ὅλους μας νά μᾶς συγκλονίζη.
Ἀφῆστε τούς ἀνθρώπους νά πιστεύουν στόν Θεό. Νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια στά χέρια τους καί νά πορεύωνται σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μας, πού εἶναι ὁ Χριστός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

11.2.17

ΚΥΡΙΕ ΓΕΝΟΥ ΙΛΕΩΣ...

Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν χῶροι ἱεροί. Προσέφεραν ὄχι μόνο γνώση, ἀλλά μόρφωση, ἤθος, χαρακτῆρα...
«Τῆς παιδείας αἱ μέν ρίζαι πικραί, οἱ δέ καρποί γλυκεῖς», διαβάζαμε κάποτε στούς τοίχους τῶν σχολείων μας καί μᾶς μάθαιναν ὅτι τό εἶπε ὁ Ἰσοκράτης, χιλιάδες χρόνια πρίν...  
Κάποτε στά σχολεῖα μας, μᾶς μάθαιναν πώς «στούς γονεῖς μας ὀφείλουμε τό ζῆν καί στούς διδασκάλους μας τό εὖ ζῆν», κατά τόν Μέγα Ἀλέξανδρο...
 Κάποτε τά σχολεῖα μας ἦταν φυτώρια χρηστῶν ἀνθρώπων, μέ κρίση, μέ εὐγένεια, μέ γνώσεις. «Ἡ παιδεία τοῖς ἀνθρώποις δεύτερον ἥλιον εἶναι», ἔλεγε ὁ Πλάτων...
Σήμερα; Σήμερα τρεμοσβήνει τό φῶς τῆς παιδείας! Σήμερα τά σχολεῖα μας προσφέ­ρουν ἄλλου εἴδους γνώση, παραμόρφωση πές, ἀνηθικότητα... ἤ τουλάχιστον αὐτό προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό Ὑπουργεῖο ἀ-Παιδείας.
Στήν Οὐκρανία, ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἕλληνες τῆς ἐκεῖ παροικίας, χαρακτήρισε τήν Ἑλληνική Κοινότητα «ὡς μία πολύ σημαντική κοινότητα» κι αὐτό γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε: «παρότι βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πατρίδα, κρατᾶτε τίς παραδόσεις, τά ἤθη, τά ἔθιμα, τίς ἀξίες, τήν ἑλληνική γλώσσα ζωντανή»!
Γιά ποιά ἤθη, ἔθιμα, ἀξίες, παραδόσεις καί γλώσσα μιλάει ὁ κ. Πρωθυπουργός; Πιστεύει, πράγματι, αὐτά πού εἶπε στούς Ἕλληνες τῆς Οὐκρανίας ἤ αὐτά «πουλοῦσαν» ἐκείνη τήν στιγμή σ’ ἐκεῖνον τόν τόπο;
Καί ἄν τά πιστεύει, γιά νά μήν ἀδικοῦμε κανέναν, γιατί ἐντός Πατρίδος τά ἔχουμε ἀπεμπολήσει; τά πολεμοῦμε; τά ἀποκηρύσσουμε; Τά θεωροῦμε παρωχημένα, ὀπισθοδρομικά, ἀναχρονιστικά;
Ποιά ἤθη καί ποιές ἀξίες διδάσκουν τά σημερινά ἐγχειρίδια, πού ἐπιμένουν νά τά ἀποκαλοῦν «σχολικά βιβλία»;
Ποιές παραδόσεις καί ποιά ἔθιμα προβάλλονται καί παρουσιάζονται στίς σχολικές κοινότητες;
Ποιά γλώσσα προσπαθοῦν νά διατηρήσουν, ἐντός τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ζωντανή;
Εἴμαστε ὑπερβολικοί; Γιά διαβάστε:
«Οι φιλόλογοι επισημαίνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια (2015 - 2016) στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, καθώς και στο μάθημα της Ιστορίας στην Α΄Λυκείου καταφέρθηκαν καίρια πλήγματα με τη λήψη και εφαρμογή μέτρων χωρίς διάλογο με τους αρμόδιους φορείς (Πανεπιστήμια, Φιλολογικές Εταιρείες κ.τ.λ.)... Στη χώρα που γέννησε τον Ελληνοκεντρικό Ανθρωπισμό η ανθρωπιστική παιδεία βρίσκεται υπό διωγμόν...  Ελληνικό σχολείο όμως χωρίς τον Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιο και χωρίς την Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι σχολείο με δυσαναπλήρωτο έλλειμμα παιδείας, χωρίς ουσιαστική αγωγή δημοκρατίας, χωρίς μαθητεία στην αντίσταση απέναντι  στις αυθαιρεσίες της εκάστοτε εξουσίας και χωρίς ανάδειξη, ως υπέρτατης αξία, της αγάπης».
(Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων).
Μήπως ἡ «Θεματική ἑβδομάδα» καί δή ἡ ἑνότητα «Ἔμφυλες ταυτότητες», πού ἤδη θεσπίστηκε ἀπό τό Ἑλληνικό κοινοβούλιο (ἀλοίμονο!) ὑπηρετεῖ ἤθη καί ἀξίες; Ὁ σοδομιτισμός εἶναι φυσιολογική μορφή ἀνθρώπινης σχέσης; Κύριε, ἐλέησον!
Ποιός θά κλάψει γιά τό κατάντημά μας;
Ποιός θά θρηνήσει γι΄ αὐτή τήν ἐξαχρείωση;
Ποιός θά ἀπολογηθεῖ γι’ αὐτές τίς ἐγκληματικές ἀποφάσεις εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας;
Ἕλληνες, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀντισταθεῖτε!
Σεβαστέ Δάσκαλε, στάσου ὄρθιος, ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν σου καί μήν δηλητηριάσεις τίς ψυχές τῶν μαθητῶν σου!
Καλοί μας γονεῖς, προστατέψτε τά παιδιά σας, μήν ἐπιτρέψετε νά καταστρέψουν τίς ψυχές τῶν παιδιῶν σας μέ τόν πιό χυδαῖο τρόπο!
Κύριε, γενοῦ, ἵλεως... Ἀμήν.

 Blogger