17.1.17

Απολυτίκιο Αγ. Αντωνίου - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, ἄς κάνουμε μιά καινούργια προσπάθεια. Καθαρή ἡ ζωή μας, καθαρή ἡ σκέψις μας, καθαρό τό βλέμμα μας, καθαρή ἡ ἀκοή μας, καθαρή ἡ γλῶσσα μας, καθαρή ἡ καρδιά μας, καθαρός ὁ βίος μας ἀπό κάθε τι τό ἁμαρτωλό. Καί ἄν ὁ Κύριος μᾶς εὕρη ἀγωνιζομένους, πίπτοντας καί ἀνισταμένους, τότε θά ἔχουμε τό ἔλεός Του, τότε θά πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας, τήν σωτηρία μας...
Ἄν θέλουμε ἡ καινούργια χρονιά νά εἶναι μιά χρονιά ἐπιτυχημένη, διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες, δέν ἔχουμε τίποτα ἄλλο νά κάνουμε, παρά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό καί νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Αὐτή εἶναι καί ἡ θερμή μου εὐχή. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

12.1.17

ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Εορτή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου 7-1-2007

σποτ βιβλίου-ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΜΗΠΩΣ;

«Νά μήν ἀναγνωρίζεται ὁ πολιτικός γάμος τῶν ὁμοφύλων εἰσηγήθηκε στόν Ἄρειο Πάγο ὁ ἁρμόδιος εἰσηγητής ζητῶντας τήν ἐπικύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Δωδεννήσου, πού ἔκρινε ἀνυπόστατο τόν γάμο μεταξύ δύο ἀνδρῶν». Σύμφωνα μέ τόν ἔντιμο δικαστικό ὁ «γάμος» δέν μπορεῖ νά εἶναι νόμιμος διότι ὁ Ἀστικός Κώδικας ἀντιλαμβάνεται τόν γάμο μόνο μεταξύ ἐτερο­φύλων καί ἀπό τίς εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀτομικά καί πολιτικά δικαιώματα δέν συνάγεται πουθενά ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς ἀναγνω­ρίσεως «γάμου» μεταξύ ὁμοφύλων.
Σέ καιρούς ἠθικῆς καταπτώσεως εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν κάποιοι λαμπροί, ἔντιμοι καί εὔορκοι δικαστικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι στέκονται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί περιφρουροῦν αὐτόν τόν προδωμένο πιστό λαό μας ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ μηδενισμοῦ.
Χρόνια τώρα ὅλους μᾶς ἀπασχολεῖ ἤ καλύτερα μᾶς ἀπασχολοῦν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ τήν οἰκονομική κρίση. Προσπαθοῦν νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία, νά ἐπιφέρουν τόν λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους. Ἀγωνί­ζονται νά δημιουργήσουν μία ἄθεη καί ἀνθελληνική κοινωνία. Πασχίζουν νά ἀποδομήσουν τήν ἑλληνική παιδεία δημιουργῶντας μία νεολαία χωρίς οὐσια­στική παιδεία, χωρίς κρίση, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Μοχθοῦν νά ἀφανίσουν κάθε τί πού μυρίζει θυμάρι καί λιβάνι, πού θυμίζει Χριστό καί Ἑλλάδα. Βάλθη­καν λυσσωδῶς νά κουρέψουν Σύριζα ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο!
Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμμία φωνή ἀντιστάσεως; Δέν ὑπάρχουν πνευματικοί ἡγέτες νά διαμαρτυρηθοῦν; Δέν βρίσκεται οὔτε ἕνας μέσα ἀπό τούς 300 τῆς Βουλῆς, πού δέν ἔχει σαπίσει; Ποιοί μᾶς διαφεντεύουν ἐπιτέλους;

Σέ μιά τόσο κρίσιμη ἐποχή, ὅπου τά «πάντα ρεῖ» μήπως ἦρθε ἡ ὥρα ὁ φρουρός τῆς πίστεώς μας, ὁ ἀκοίμητος ἑλληνικός λαός, νά ἀφυπνισθεῖ καί νά ἀντιδράσει; Ἀναρωτιώμαστε. Μήπως;
Blogger

9.1.17

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ...

Ἀδελφοί μου,
νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς. Μή Τόν ἀπορρίπτουμε. Ἦλθε καί μᾶς ἔφερε τό φῶς, εἶναι ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς κήρυξε τήν ἀλήθεια. Ἦλθε ὁ Χριστός καί μᾶς ἔφερε τήν ἀγάπη. Ἦλθε ὁ Χριστός καί ἀποκατέστησε τίς σχέσεις πού ὁ ἐπαναστάστης ἄνθρωπος εἶχε δημιουργήσει μέ τόν Πλάστη του, μέ τόν Δημιουργό του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

6.1.17

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ!

...Σήμερα, ἀδελφοί μου, ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δίνεται σέ ὅλους μας διά μέσου τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.
Ὁ Κύριός μας στόν Ἰορδάνη ἁγίασε τά ὕδατα˙ τά πικρά τά ἔκανε γλυκά, τά θολά τά ἔκανε καθαρά, τά ἀνθρώπινα τά ἔκανε θεϊκά. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἀνοίγονται καί γιά μᾶς οἱ οὐρανοί. Ἀπό σήμερα καί πέρα ἐλευθερώνεται ἡ ἀνθρώπινη φύσις, ἐλευθερώνεται ἀπό τά πονηρά πνεύματα, φρουρεῖται ἀπό τούς Ἀγγέλους καί θωρακίζεται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.1.17

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ

Πάντα ψηλά καί στόν καινούργιο χρόνο.
Πάντα ψηλά! Στοῦ ταξιδιοῦ τό τέρμα νά εἶσαι στοῦ Κυρίου τό πλευρό.
Ξέρετε ἀγαπητοί μας, ὁ καινούργιος χρόνος δέν εἶναι καλός ἤ κακός, καλές ἤ κακιές εἶναι οἱ προθέσεις μας καί τότε δίνουμε στό χρόνο μας τό ἀνάλογο περιεχόμενο καί γίνεται φωτεινός ἤ σκοτεινός.
Ἡ ζωή, μᾶς δίνει εὐκαιρίες, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται πῶς τίς χρησιμοποιοῦμε καί τίς χρησιμοποιοῦμε ἀνάλογα μέ τούς στόχους πού ἔχουμε βάλει στή ζωή.
Ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίνουμε, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο πού θέλουμε νά τή γεμίσουμε.
Δέν ὑπάρχουν κακιές ὧρες, ὑπάρχουν προσωπικές ἀδυναμίες, πού ἀπομακρύνουν τή Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Μέ τή νέα χρονιά ἄς συμπορευόμαστε μαζί Του καί τότε ὅ,τι κι’ ἄν μᾶς συμβῆ, ὅ,τι κι’ ἄν ἔρθη στή ζωή μας
ἡ χρονιά μας θα εἶναι καλή

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.
Α.

1.1.17

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

...Λοιπόν; Ἐμεῖς πού εἴμαστε ἐδῶ παίρνουμε μιά ἀπόφασι. Νά διατηρήσουμε καί νά διασφαλίσουμε τήν καθαρότητα τοῦ νέου χρόνου. Νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό πάθη, ἀπό ἀδυναμίες, ἀπό ἐλαττώματα, ἀπό πληγές καί ἀπό καρκινώματα, πού ἀμαυρώνουν τήν ψυχή μας, τραυματίζουν τήν ψυχή μας, σκοτώνουν μέσα μας τήν πίστι στόν Θεό...
Βεβαίως, σήμερα ἑορτάζουμε ὅλοι μας, διότι ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία. Ἑορτάζει ὁ λαός μας... Ἑορτάζουν καί οἱ ἀπόδημοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Αὐτοί κρατοῦν τίς ἀρχές. Αὐτοί κρατοῦν τήν πίστι. Ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ζοῦν τήν Ὀρθοδοξία. Τούς στέλνουμε ἕνα μήνυμα χαρᾶς καί εἰρήνης. Γιατί ζοῦμε σέ δύσκολες στιγμές καί ἡ Πατρίδα μας διέρχεται φοβερά κρίσιμες στιγμές... Δέν εἶναι δικά μας τά ἐθνικά θέματα. Εἶναι τῶν κυβερνώντων. Ἀλλά ἐμεῖς ὡς λαός, νά ξέρετε, ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε...
Χρόνια πολλά, λοιπόν σέ ὅλους, καλή χρονιά, καλή χρῆσι τοῦ χρόνου καί ἐκμεταλλευόμενοι τόν χρόνο νά τόν χρησιμοποιοῦμε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπο

28.12.16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

«Εἶναι μεγάλο ἔγκλημα νά ὑπονομεύει ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Ὁ ἐγωϊσμός εἶναι μεγάλη καταστροφή» τόνισε σέ πρόσφατη ὁμιλία του ὁ σεπτός προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.
«Νά ὑπονομεύει ὁ ἕνας τόν ἄλλον»... δηλαδή ὁ ἀδελφός τόν ἀδελφό! Ὁ φίλος τόν φίλο! Ὁ συνάδελφος τόν συνάδελφό του! Ὁ ἄνθρωπος τόν συνάνθρωπό του!
Ὑπονομεύω τί σημαίνει; Νά ἀνατρέπω τίς ἀποφάσεις κάποιου... Νά σαμποτάρω τίς ἐνέργειές του... Νά ναρκοθετῶ τό ἔργο του... Νά τορπιλίζω τίς σχέσεις ἐμπιστοσύνης... Νά ὑποσκάπτω τήν καριέρα του, τό μέλλον του... Νά περιορίζω τά ὄνειρά του... Νά μήν τόν ὑπολογίζω... Νά μήν τόν ἐκτιμῶ... Νά μήν τόν ἀγαπῶ... Νά μήν τόν σέβομαι... Νά μήν τόν λογαριάζω... Νά τόν ὑποσκελίζω... Νά τόν ὑποβλέπω... Νά τόν φθονῶ... καί μύρια ἄλλα τόσα!
Καί γιατί παρακαλῶ; Μᾶς τό ἐξήγησε ὁ Μακαριώτατος. Λόγω τοῦ «καταστροφικοῦ», ὅπως τόν χαρακτήρησε, ἐγωϊσμοῦ! Λόγω τῆς φιλαυτίας μας. Λόγω τῆς ἐγωπάθειάς μας. Λόγω τῆς ἐγωλατρίας μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀποδεχθοῦμε τόν ἄλλον, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά εἶναι καλύτερος ἀπό ἐμᾶς, ἀξιώτερος, ἱκανότερος, πιό ταλαντοῦχος, πιό χαρι¬σματικός...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά παραδεχθοῦμε τήν ἀνικανότητά μας, τήν ἀνεπάρκειά μας, τίς ἐλλείψεις μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά ὁμολογήσουμε τά σφάλματά μας, τίς ἀδυναμίες μας, τίς ἀστοχίες μας, τούς κακούς ὑπολογισμούς μας...
...πού δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά συγ-χωρέσουμε καί νά ἀγαπήσουμε τελικά τόν ἀδελφό μας!
Μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου χρόνου, ἄς προσπαθήσουμε -καί πρωτίστως ὁ συντάκτης αὐτῶν τῶν ἁπλῶν σκέψεων- ταπεινά νά διακρίνουμε καί νά παραδεχόμαστε τίς ἀδυναμίες μας καί λεβέντικα νά ἀναγνωρίζουμε τήν ὑπεροχή τοῦ ἄλλου... Γιά νά γίνει ἡ κοινωνία μας περισσότερο ἀνθρώπινη, περισσότερο φιλάδελφη, λιγότερο ἐγωκεντρική, λιγότερο ἐγωϊστική, ἑπομένως καί μέ τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου, λιγότερο καταστροφική. Γένοιτο!
Blogger

25.12.16

ΑΣ ΣΠΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ!

Ἀδέλφια μου, γονατίζετε καί προσεύχεσθε. Καί ὅλοι μας νά σπεύσουμε νά πᾶμε στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Αὐτό μᾶς διδάσκει τήν βαθειά ταπείνωσι, τήν ἀκτημοσύνη, τήν ἁπλότητα πού πρέπει νά ἔχουμε σέ ὅλη μας τήν ζωή. Ἔχουμε, ἀκόμη, λίγες μέρες γιά τά Χριστούγεννα. Ἑτοιμασθῆτε, πλησιάσετε τήν Ἐκκλησία, ἐξομολογηθῆτε, κοινωνῆστε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμφιλιωθῆτε μεταξύ σας, δῶστε παράδειγμα μέσα στήν κοινωνία, παράδειγμα ἀναφορᾶς καλῆς, καί ὅλα, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός θά τά φέρη βολικά, ὥστε καί ἀπό τήν κρίσι αὐτή νά βγοῦμε καί ἀπό τόν σκοταδισμό, στόν ὁποῖο μπήκαμε, νά ἐξέλθουμε ἀβλαβεῖς, χωρίς νά ὑποστοῦμε μεγαλύτερες συνέπειες.
Κρατᾶτε, ἀδέλφια μου, αὐτά πού πήραμε: τό φῶς, τήν ἀλήθεια, τήν ἀγάπη, τήν δικαιοσύνη, τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καί θά δοῦμε καλύτερες ἡμέρες. Ὁ Θεός καί ἡ Παναγιά μαζί μας! Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.12.16

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ἦλθε ὁ Χριστός στήν γῆ, γιά νά καταργήση τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, τήν ἁμαρτία, πού ἔγινε ἀφορμή νά χάση ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισό του, νά χάση τόν προσανατολισμό του, νά χάση τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό του. Ἦλθε ὁ Χριστός νά ἐπεναφέρη τόν ἄνθρωπο στήν προτέρα του κατάστασι, τήν προπτωτική κατάστασι. Νά τοῦ παράσχη τήν δυνατότητα νά περνάη τίς πύλες τοῦ Παραδείσου καί νά εἰσέρχεται στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά σώζεται.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

20.12.16

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

«Χριστουγεννιάτικο παραμύθι μέ φωτιζόμενο ἄστρο μέσα στόν Θερμαϊκό στήνει ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης μέ τήν βοήθεια καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης... Τό κόστος ἀνέρχε­ται στίς 500.000 εὐρώ...», αὐτή εἶναι ἡ εἴδηση.
Ἡ πρόθεση τοῦ ἐμπνευστοῦ καθηγητοῦ εἶναι  «...νά δραστηριοποιηθοῦν ὅλοι ὥστε νά συμμετάσχουν σέ ἐκδηλώσεις μουσικῆς, χοροῦ καί θεάτρου γιά τήν τόνωση τῆς ψυχολογίας ἀλλά καί τῆς ἀγορᾶς..». Καί ἡ δήλωση τοῦ σοφοῦ αἰρετοῦ τῆς πόλεως: «...θά φέρουμε ἐπισκέπτες ἀπό τά Βαλκάνια, γιατί εἶναι μιά γιορτή... ἀγορᾶς παρά ἐκκλησίας...»(!)

...«Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ...». Μέ τά λόγια αὐτά ἄγγελος Κυρίου ἔφερε τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς  βοσκούς, πού φύλαγαν τήν νύχτα τό κοπάδι τους, ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς διά μέσου τῶν αἰώνων κομίζει τήν ἀληθινή χαρά, τήν αἰώνια χαρά γιά τήν ὁποία εἴμαστε πλασμένοι ἀπό τόν Θεό.
Ἦρθε ὁ Χριστός στήν γῆ! «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς... ὁ Σωτήρ ἡμῶν...», ἀλλά ἐμεῖς δέν Τόν δεχθήκαμε˙ Τόν ἀρνηθήκαμε! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννιέται κάθε χρόνο, ἀλλά ἐμεῖς θέλουμε νά ἑορτάσουμε τήν Γέννησή Του χωρίς Αὐτόν! Ἀρκούμαστε στά καταναλωτικά χριστούγεννα, μέ τά δῶρα, τά λαμπιόνια, τά στολίδια, τά ρεβεγιόν, τά τραπέζια... Καί παρ’ ὅλο πού ξοδεύουμε πολλά καί μάλιστα τώρα ἀπό τό ὑστέρημά μας, παρά τίς φαντασμαγορικές φιέστες τῶν δήμων καί τῶν λοιπῶν φορέων, οἱ ὁποίοι παρά τήν κρίση καί τά πενιχρά οἰκονομικά τους, ξοδεύουν σεβαστά ποσά ἀπό τόν δημοτικό κορβανά, ἡ χαρά καί ἡ ψυχολογική «τόνωση» δέν κρατᾶ παραπάνω ἀπό ὅσο κρατάει τό ἄναμα τοῦ χριστουγεννιάτικου δέντρου! Ἀπατηλή χαρά διαρκείας ὁλίγων ὡρῶν ἤ ἡμερῶν, παροδική!...
Ἡ χαρά καί τό φῶς πού ἀπεγνωσμένα ἀναζητοῦμε βρίσκεται μόνο κοντά στόν Χριστό. Ἡ ἀληθινή χαρά μακρυά ἀπό τόν Χριστό εἶναι χίμαιρα. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, χωρίς πορεία πρός τήν Βηθλεέμ, χωρίς συνάντηση μέ τό Θεῖο Βρέφος δέν εἶναι παρά ἄρνηση!...
Ἄρνηση στήν χαρά!
Ἄρνηση στήν εὐτυχία!
Ἄρνηση στήν ὀμορφιά!
Ἄρνηση στήν αἰσιοδοξία!
Ἄρνηση στήν ἐλπίδα!
Ἄρνηση!...
Ξοδέψτε «ἐκλεκτοί» ἄρχοντες τοῦ βασανισμένου αὐτοῦ τόπου, ξοδέψτε ὅ,τι σᾶς ἔχει ἀπομείνει γιά νά δημιουργήσετε κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες καί προϋποθέσεις γιά τήν βελτίωση τῆς «ψυχολογίας τῶν ἀνθρώπων», ξοδέψτε! Μόνο πού δέν θά μπορέσετε ποτέ νά χαρίσετε αὐτό πού πραγματικά λείπει ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί ἀπό τήν δική σας καρδιά... τήν γαλήνη, τήν χαρά, τήν εὐτυχία, τήν ἐλπίδα..., δῶρα πού θά βροῦμε ὅλοι μας μόνο στόν μόνο αἴτιο ὅλων αὐτῶν, στόν Θεῖο Λυτρωτή, στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό!...

Υ.Γ. Βεβαίως, δέν περιμέναμε διαφορετική προσέγγιση τῆς μητροπόλεως τῶν ἑορτῶν, τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀπό τόν περιλάλητο δήμαρχο τῆς Συμβασιλευούσης...  Ποῦ γροικᾶ ἀπό ἑορτές τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος;
Blogger

17.12.16

ΕΥΓΕ!

Γεώργιος Βούλγαρης.
Σᾶς λέει τίποτε τό ὄνομα; Ἐμᾶς ὡς τώρα ὄχι. Πρόκειται γιά ἕναν εἰσαγγελέα τῶν Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στήν δίκη τῶν τούρκων ἀξιωματικῶν, πού κατέφθασαν στήν Πατρίδα μας μετά τήν ἀπόπειρα πραξικοπήματος στίς 15 Ἰουλίου 2016 στήν γείτονα χώρα.
Ἕνας εἰσαγγελέας ἀκέραιος, ἀδέκαστος, πού στάθηκε στό ὕψος τῶν περι­στά­σεων, κράτησε ψηλά τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη καί μέ συναίσθηση τοῦ χρέ­ους του ἔπραξε τό καθῆκον του ὡς ἀμερόληπτος, δίκαιος καί ἔννομος δικα­στι­κός λειτουργός.
Παρακάτω παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀγόρευσή του, ὅπως δημοσιεύθηκε στήν «Κυριακάτικη Δημοκρατία».
«Καλεῖστε νά πάρετε ἀπόφαση σέ μία ἰδιαίτερη περίπτωση. Ἀντικειμενικά ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν διαπράξει ἀδικήματα πρέπει νά τούς ἐκδώσουμε. Ἀλλά ποιά χώρα τούς ζητάει;... Ποιός τούς γυρεύει; Ὑπάρχει κάποιος στήν Ἑλλάδα ἤ τόν πολιτισμένο κόσμο πού πιστεύει ὅτι ἡ κατάσταση στήν Τουρκία θυμίζει τήν ἀθηναϊκή δημοκρατία στήν ἐποχή τοῦ Κλεισθένη;... Ἀκούσαμε ὅτι καταπατῶνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅτι γίνεται πογκρόμ κατά ἀνθρώπων πού δέν εἶναι ἀρεστοί. Ὅλα αὐτά θυμίζουν χῶρα πού θέλει νά μπεῖ στήν Ε.Ε.;... Ποῦ θά πᾶτε νά τούς δώσετε;... Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καί 200 χρόνια δέν εἶναι βιλαέτι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τακτικές τύπου Ἀλῆ Πασᾶ, πού ἀκρωτηριάζουν, βιάζουν, ἀποκεφαλίζουν ἔχουν ἐκλείψει στήν Εὐρώπη. Προασπίζουμε τήν δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν δίκαιη δίκη.
»...Σέ αὐτά τά ἕδρανα ἔχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες δικαστῶν καί εἰσαγγελέων, πού ἔμειναν στήν ἱστορία γιατί δέν σκέφτηκαν τό ρεῦμα, ἀλλά εἶχαν ὀδηγό μόνον τήν συνείδησή τους. Πέρασαν ἕνας Τερτσέτης, ἕνας Πολυζωΐδης. Ἔχω τήν ἐντύπωση πώς πρέπει νά ἀκολουθήσετε τά χνάρια τους. Ἀκούγοντας τήν συνείδησή σας νά ἀπορρίψετε τό αἴτημα τῆς Τουρκίας.

»Μά θά μοῦ πεῖτε, οἱ διεθνεῖς σχέσεις τί θά γίνουν; Βαρέθηκαν σέ αὐτήν τήν χῶρα νά ἀκούω γιά τίς διεθνεῖς καί διμερεῖς σχέσεις. Ἐσεῖς δέν εἶστε διπλωμάτες καί δέν ἔχετε διχαλωτή γλῶσσα. Εἶστε δικαστές καί πρέπει νά ἀκούσετε τήν συνείδησή σας...»
Blogger

14.12.16

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ;


«Νά ἀνοίξει ἕνας διάλογος προκειμένου νά ἀποποινικοποιηθεῖ τό ἀδίκημα γιά τό κάψιμο τῆς σημαίας ζητᾶ βουλευτής καί μέχρι πρότινος ὑπουργός», ὁ ὁποῖος μάλιστα τό ἀπεκάλεσε, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, «ἕνα πανί»!
Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε; Τί ἄλλο θά σκεφτοῦν οἱ σοφές κεφαλές τῶν ψευδο­προο­δευτικῶν; Ἕως πότε θά ἀνεχόμαστε κάποιοι νά τά ἰσοπεδώνουν ὅλα; Ἐπει­δή ὁρισμένοι δέν ἔχουν οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο, θά πρέπει αὐτό νά τό ἐπι­βάλουν σέ ἕναν ὁλόκληρο λαό;
Κάνοντας μία ἀναδρομή στήν πρόσφατη ἐπικαιρότητα δρέπουμε ἀρκετά «φρούτα καί μαργαριτάρια» πού εἰπώθηκαν ἤ γράφηκαν κατά καιρούς:
«Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν σύνορα...»
«Ὁ συνωστισμός στό λιμάνι τῆς Σμύρνης...»
«Δέν ἔχει γίνει καμία γενοκτονία στόν Ποντιακό Ἑλληνισμό...»
«Ἀπαλοιφή ἀπό τά σχολικά βιβλία τῆς ἱστορίας τῶν κεφαλαίων πού ἀναφέ­ρονται στόν κυκλα­δικό καί μυκηναϊκό πολιτισμό, στήν μακεδονική δυναστεία, στόν Μέγα Ἀλέξανδρο, στήν στορία τῶν νεω­τέ­ρων χρόνων...κ.λπ. καί προσθήκη τῶν ἀγώ­νων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως...»
«Κατάργηση τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα...»
«Κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς»
«Ἀπαγόρευση στά σχολεῖα ὁμιλιῶν ἀπό ἱερωμένους...»
Καί ὁ κατάλογος εἶναι ἀτελείωτος˙ ὅπως ἀτέρμονο εἶναι τό μένος, ἡ μανία, ἡ παραφροσύνη καί τό παραλήρημα ὁρισμένων «ἰδεολόγων», βαλσαμωμένων ἀπίστων καί νοσταλγῶν τοῦ παραπετάσματος!
Ἡ σημαία εἶναι σύμβολο, εἶναι ἰδέα, εἶναι τό «ἱερό πανί» γιά τό ὁποῖο χύθη­καν ποτάμια αἵματος ἀπό τούς προγόνους μας καί θά χυθοῦν πάλι, ἄν οἱ και­ροί τό καλέσουν, ἀπό τά παλικάρια μας, τά στρατευμένα Ἑλληνόπουλα, τά ὁποῖα ὁρκίζονται πώς θά δώσουν μέχρι καί τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους προκειμένου ἡ σημαία νά μήν ὑποσταλεῖ οὔτε ἀπό μιά μικρή βραχο­νη­σίδα.

Ἡ γαλανόλευκη σημαία μας εἶναι ὁ ἑλληνικός οὐρανός, ἡ ἑλληνίδα γῆ καί θά­λασσα, ὁ ὀρθόδοξος σταυρός! Εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ Πατρίδα, γιά τήν ὁποία γεν­ναῖα παλικάρια πολέμησαν ὡς λέοντες καί ἔπεσαν ὡς ἥρωες «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν», γιά τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», γιά τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ἐλευθε­ρίας. Ὅλα αὐτά τά ἰδανικά περικλύονται σ’ αὐτό τό «ἱερό πανί» καί δέν ἐπι­τρέπουμε σέ κανέναν ἐθνοπατέρα νά τό ὑβρίζει, νά τό ὑποτιμᾶ, νά τό χλευάζει, νά τό ἐξευτελίζει.
Blogger

12.12.16

Απολυτίκιο Αγ. Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού - 12 Δ...

ΑΜΑΡΤΙΑ

Μέσα στήν Ἁγία Γραφή γίνεται πολύς λόγος γιά τήν ἁμαρτία καί γιά τήν σωτηρία. Τί εἶναι ἁμαρτία; Ἁμαρτία εἶναι ἡ παράβασις τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος παραβαίνει τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ἁμαρτάνει. Ὅποιος δέν κάνει τό καλό πού μπορεῖ νά κάνη, ἁμαρτάνει. Καί εἶναι ἀλήθεια, ἀδελφοί μου, πώς Ὅλοι μας στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί ἁμαρτάνουμε μέ τήν σκέψι μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά μάτια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν ἀκοή μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν γλῶσσα μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά χέρια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τά πόδια μας, ἁμαρτάνουμε μέ τήν καρδιά μας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

9.12.16

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ...

«Ἄστεγος συνάνθρωπός μας παραδώθηκε στήν Ἀστυνομία, ἀφοῦ διέρρηξε ἕνα αὐτοκίνητο, ζητῶντας νά τόν συλλάβουν προκειμένου νά σωθεῖ ἀπό τό κρύο! Σύμφωνα μέ τό Ἀθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ὁ 47χρονος ζήτησε ἀπό τούς ἀστυνομικούς νά ὁδηγηθεῖ στήν φυλακή γιά νά ἐξασφαλίσει στέγη καί φαγητό, λόγω τῆς κακοκαιρίας! Ὁδηγήθηκε στόν εἰσαγγελέα Βόλου, ἀλλά ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἐπειδή, ὅπως ὁρίζει ἡ νομοθεσία παραδώθηκε αὐτοβούλως, ἀλλά καί ἐπειδή ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ αὐτοκινήτου δέν ὑπέβαλε μήνυση γιά τήν ζημιά καί δέν ἔλειψε τίποτα μέσα ἀπό τό ὄχημα»!!!
Ποῦ φτάσαμε; Τί κοινωνία δημιουργήσαμε; Ἔντιμοι ἄνθρωποι ὁδηγοῦνται ἐκουσίως στήν παρανομία (εὐτυχῶς ἀδέξια) γιά νά μποῦν φυλακή, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν στέγη καί φαγητό; Νά θυσιάζει κανείς τό ὕψιστο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας, λόγω ἀνέχειας;
Πῶς ἀκοῦμε τήν εἴδηση; Ἀνησυχοῦμε; Συγκινούμαστε; Ἐνοχλούμαστε; Τί κάνουμε; Ποῦ πᾶμε;

Βεβαιως, ἡ οἰκονομική κρίση ἴσως περιόρισε τίς δυνατότητές μας γιά τήν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπίας. Ἀλλά ἡ πνευματική κρίση μᾶλλον τίς δυσχέραινε ἔτι περισσότερο. Ἄς μήν περιφρονοῦμε τόν ἐνδεή, τόν ἐμπερίστατο, τόν φτωχό, τόν ἀδελφό μας, ὅμως, ἐν Χριστῷ. Ἐξ ἄλλου τά μνημόνια, οἱ περικοπές καί οἱ διαρθρωτικές ἀλλαγές ἔχουν φέρει τά ἄνω κάτω... Σήμερα ὁ 47χρονος, αὔριο ἐγώ... ἐσύ... ἐμεῖς... 
Blogger

6.12.16

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ!

Δυστυχῶς σήμερα παρασυρμένοι κι ἐμεῖς ἀπό τόν μιμητισμό καί ἀπό τήν ἐπίδρασι τῶν ξενικῶν ρευμάτων, ἐκβαρβαρίζουμε τά ἑλληνικά ὀνόματα καί ἀλλοιώνουμε τά θρησκευτικά ὀνόματα μέ τά ὑποκοριστικά ἤ μέ τόν ἐκβαρβαρισμό, ἐπαναλαμβάνω, γιατί νομίζουμε ὅτι ἔτσι ἐκσυγχρονιζόμαστε, ἔτσι γινόμαστε περισσότερο εὐρωπαῖοι, περισσότερο πολιτισμένοι. Καί τά θαυμάσια καί ὡραῖα ὀνόματα, τά ἑλληνικά καί τά ὀρθόδοξα, τά ροκανίζουμε καί τά ἐξευτελίζουμε.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

3.12.16

...ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

«Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους τά νέα ἑλληνικά θά διδάσκονται ὡς δεύτερη ξένη γλώσσα, μετά τά ἀγγλικά, στίς τελευταῖες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ καί σέ ὅλες τάξεις τοῦ Γυμνασίου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας».
Τ’ ἀκοῦτε; Τ’ ἀκοῦτε νεκροθάφτες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, πού ἀγωνίζεσθε λυσσαλέα νά τήν ἐξαφανίσετε; Τ’ ἀκοῦτε ὅσοι πάσχετε ἀπό ξενομανία καί προτιμᾶτε τό «μπάτζετ» ἀπό τόν προϋπολογισμό ἤ τό «κόνσεπτ» ἀπό τόν συλλογισμό; Τ’ ἀκοῦτε ὅσοι πάσχετε ἀπό συμπλέγματα κατωτερότητος καί προσπαθεῖτε νά υἱοθετήσετε ξενόφερτα ἤθη, ἔθιμα, ὀνόματα, συνήθειες;
Τ’ ἀκοῦμε ὅλοι ἐμεῖς πού ἀνεχθήκαμε τόν ἐκβαρβαρισμό, τήν ὑποβάθμιση καί τήν ἀλλοίωση τῆς γλώσσης μας;  
Δέν διάλεξαν τά γαλλικά, τήν πάλαι ποτέ γλῶσσα τῶν διπλωματῶν, πού μιλοῦνται ἀκόμη εὐρέως ἀνά τόν κόσμο. Δέν διάλεξαν οὔτε τά γερμανικά, πού εἶναι ἡ εὐρύτερα ὁμιλούμενη μητρική γλῶσσα στήν Εὐρώπη. Δέν διάλεξαν τά ἰσπανικά, πού μιλοῦνται σέ πολλές χῶρες ἀνά τόν κόσμο, λόγω τῶν ἀποικιῶν. Δέν διάλεξαν τήν κινεζική, πού τήν ὁμιλοῦν ἀρκετά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων. Δέν διάλεξαν οὔτε τήν ἀραβική, ἡ ὁποία ὁμιλεῖται ἐπισήμως σέ 26 χῶρες συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἰσραήλ. Δέν διάλεξαν...
Διάλεξαν τήν ἑλληνική! Τήν ὠραιότερη, βεβαίως, πλουσιότερη, ἀκριβέστερη καί μάνα ὅλων τῶν γλωσσῶν, πού ὁμιλεῖται μόνο ἀπό τούς Ἕλληνες, στήν Ἑλλάδα, τήν Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια.
Σᾶς λέει τίποτε αὐτό;
Blogger

30.11.16

ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΣ;

...Ὁ Χριστός δέν θέλει οὔτε τά χρήματά μας, οὔτε τά κτήματά μας, οὔτε τούς θησαυρούς μας. Θέλει τήν καρδιά μας. Θά τήν δώσουμε; Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται. Ἄν ἐμεῖς ἀποφασίσουμε νά ζήσουμε κοντά στόν Θεό καί νά συμμορφώσουμε τήν ζωή μας μέ τόν νόμο καί τό θέλημά Του, τότε θά εἴμαστε καί ἐμεῖς καθαροί ναοί τοῦ Σωτῆρος. Θά εἴμαστε ναός μέσα στόν ὁποῖο θά κατοικῆ ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Θά ζοῦμε ἀπό τώρα τόν Παράδεισο καί θά πορευόμαστε ἀπό τώρα τήν αἰωνιότητα.
Ὅποιος ἔχει τόν Χριστό μαζί του, ζῆ τόν Παράδεισο. Ὅποιος δέν ἔχει τόν Χριστό μαζί του, ζῆ ἀπό τώρα καί προγεύεται τήν κόλασι. Ὄχι στήν κόλασι, ἀδελφοί μου, ἀλλά στόν Παράδεισο μαζί μέ τόν Χριστό. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

27.11.16

ΚΙΒΩΤΟΣ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κιβωτός. Μέσα στήν καταιγίδα, στούς σεισμούς, στούς τυφῶνες, στούς κατακλυσμούς πού παμφλάζει τό κακό, ποῦ θά στηριχθῆς; Ποῦ θά σταματήσης; Ποῦ θά ἐλπίσης, ποῦ θά ἀσφαλισθῆς, ἀδελφέ μου; Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε πού ἀσφαλίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅλες τίς ἀθάνατες ψυχές.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

24.11.16

ΑΘΗΝΑ ΤΖΙΝΙΚΟΥ-ΚΑΚΟΥΛΗ

Ἐννιά μῆνες πέρασαν ἀπό τήν ἡμέρα πού σίγησε μιά γενναία, γυναικεία, γνήσια καί αὐθεντική μακεδονίτικη φωνή. Μιά θαρραλέα φωνή πού διέδωσε στά πέρατα τοῦ κόσμου τήν λαογραφία, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τοῦ γένους μας καί ἰδιαίτερα τῆς μακεδονικῆς γῆς.
Ἀθηνᾶ Τζινίκου-Κακούλη. Ἕνα ὅνομα συνυφασμένο μέ τόν μακεδονικό ἀγῶνα. Ὀξύμωρο ἀκούγεται! Ὄχι, ἡ κ. Τζινίκου δέν ἦταν σύγχρονη τοῦ Παύλου Μελᾶ, τοῦ Καπετάν Κώττα, τοῦ Καπετάν Ἄγρα, οὔτε τῆς Βελίκας Τράϊκου, ἤ τοῦ Μητροπολίτου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, ἀλλά ὁ τρόπος ποῦ διηγόταν τήν ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ἡ ὀδύνη πού ἐξέφραζε γιά τά δεινά πού μάστιζαν τότε τούς Μακεδόνες ἐξ αἰτίας τοῦ βουλγαρικοῦ κομιτάτου, ὁ πόνος της γιά τούς ἧρωες Μακεδονομάχους, μέ κορυφαῖο τόν Παύλο Μελᾶ -πού θαρρεῖς ἦταν γιός της, τόσο πόναγε γιά τόν ἄδικο χαμό του!- ἔκαναν τήν Ἀθηνᾶ Τζινίκου μέρος καί μέλος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα!  
Ποιός δέν ἐντυπωσιάστηκε ἀλήθεια ἀπό τήν συναρπαστική ξενάγηση τῆς μακαριστής Ἀθηνᾶς Τζινίκου-Κακούλη στό Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα στήν Θεσσαλονίκη; Ποιός δέν συγκινήθηκε ἀπό τήν γλαφυρή ἐξιστόριση, στό Μουσεῖο ἀλλα καί στίς ἑκατοντάδες ὁμιλίες της, τοῦ θανάσιμου τραυματισμοῦ τοῦ θρυλικοῦ Παύλου Μελᾶ; Ποιός δέν ρίγισε μέ τίς διηγήσεις της γιά τά καταρθώματα τῶν διδασκαλισσῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα; Ποιός τελικά δέν μαθήτευσε καί δέν διδάχθηκε ἀπό τόν πλοῦτο τῆς ζέουσας πατριωτικῆς καρδιᾶς τῆς μακαριστῆς κ. Τζινίκου;
Ἡ ἀγάπη της γιά τά ἤθη, τά ἔθιμα, τούς θρύλους, τόν πολιτισμό ἀλλά πρωτίστως γιά τήν ἱστορία τοῦ λαοῦ μας καί ἰδιαιτέρως τῶν Μακεδόνων, τήν  ὤθησε σέ μία ἐκστρατεία ἐντός καί ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Πατρίδος μας, ἀναλώνοντας τήν ζωή της, τά χαρίσματα καί τίς δυνάμεις, πού τῆς χάρισε ὁ Θεός, γιά νά ἀφυπνίσει καί νά διαφωτίσει τόν λαό μας, ὅπου γῆς, χάρη καί στήν συνεργασία της μέ τόν τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, τά προγράμματα τοῦ ὁποίου πλούτισε μέ τήν ἀνεξάντλητη πηγή τῶν γνώσεών της καί τήν γλυκειά καί εὐγενή της παρουσία.

Θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό πού τήν γνωρίσαμε, πού γευθήκαμε ἀπό τούς γλυκεῖς καί εὔχυμους καρπούς τῆς πατριωτικῆς καί χριστιανικῆς της καρδιᾶς καί εὐχόμαστε ὁ καλός Θεός νά τήν ἀναπαύει ἐν χώρᾳ ζώντων.
Blogger

21.11.16

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ...

Τά Εἰσόδια ἑορτάζουμε σήμερα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀλλά, ἀδελφοί μου, πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἑορτάζουμε τά ἐξόδια ἀπό τήν Ἐκκλησία. Γιατί δημιουργήσαμε ἕνα τέτοιο κλῖμα πού οἱ Χριστιανοί μας λησμονοῦν νά κάνουν τά εἰσόδιά τους κάθε Κυριακή στόν ἱερό ναό, γιά νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Θεό.
Ἡ παρουσία σας ἐδῶ εἶναι μία προσφορά. Ἄλλοι, ὅμως, λησμόνησαν νά σύρουν τά βήματά τους, νά ἔλθουν στόν ναό καί νά εὐχαριστήσουν τόν Κύριο, νά πάρουν τίς εὐλογίες καί τά ἀρώματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά ἁγιασθῆ καί τό σῶμα καί ἡ ψυχή τους, καί νά ἐξέλθουν μέ καινούργιες δυνάμεις, μέ ὑψηλό τό φρόνημα, μέ γενναιότητα, γιά νά ἀγωνισθοῦν στόν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
Τά ἐξόδια τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς μας φθάνουν, ἀδελφοί μου, σέ μεγάλο βαθμό... Ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Χριστό καί ἔτσι δέν μποροῦμε νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει καί λέγει: «Χριστιανός πού ἀπουσιάζει τρεῖς συνεχεῖς Κυριακές ἀδικαιολογήτως ἀπό τόν ἐκκλησιασμό, αὐτός ὁ Χριστιανός ἀποκόπτει τόν ἑαυτό του ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

18.11.16

ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ...

Ἀφιερωμένο σέ ἀδελφική φίλη πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε τόν πόνο της...

Εἶναι ἄλλωστε καί πόνος πολλῶν ἀνθρώπων μέσα στήν σάπια κοινωνία μας, πού κάποιοι ἐπιτήδειοι πατοῦν ἐπί πτωμάτων προκειμένου νά ἀναδειχθοῦν...
Εἶναι πόνος ἀνθρώπων...
...πού ποθοῦν νά εἶναι πιστοί στό καθῆκον τους καί στίς ἀρχές τους,
...πού ἐργάζονται σκληρά καί μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους κερδίζουν τά πρός τό ζεῖν,
...πού ἀγωνίζονται μέ τά τάλαντα πού τούς χάρισε ὁ Θεός γιά κάτι ὑψηλότερο,
...πού καταβάλουν κόπο καί μέ τήν προσωπική τους ἐργασία καταφέρνουν νά προοδεύουν,
...πού ἔχουν δίψα γιά πρόοδο καί ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης, τῶν γραμμάτων...
Ἐν τούτοις πολλές φορές ἀδυνατοῦν νά κάνουν ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ἡ καρδιά τους καί τελικά πράττουν ὅ,τι δέν θέλουν. Καί ὅ,τι πραγματικά θέλουν ἀναγκάζονται νά τό ἐγκαταλείψουν.
Γιατί συχνά βρίσκονται κάποιοι ἀνθρωπίσκοι...
...πού μέ μηχανορραφίες, ἀπάτες, ἰησουΐτικες συμπεριφορές, ἀποσποῦν ἀξιώματα ἐκτοπίζοντας τούς ἀξίους,
...πού μέ συκοφαντίες καί διαβολές ὑποσκελίζουν τούς ἱκανούς,
...πού μέ δόλο, «σύρσιμο καί γλείψιμο» ὡς σαλίγκαροι -κατά τόν γνωστό μύθο- ἀνέρχονται «εἰς τά ἄκρα τῶν ὀρέων» καταλαμβάνοντας περίοπτες θέσεις,
...πού ὡς ἄλλοι «Ἡσαῦ» ξεγελοῦν καί κερδίζουν ὀφφίκια «ἀντί πινακίου φακῆς».
Ὅλα αὐτά θλίβουν τούς ἠθικούς, ἔντιμους καί ἁγνούς μαχητές τῆς καθημερινότητος... Θά εἶναι ὅμως μεγάλο τό κατόρθωμα, ἄν ὑποφέρουν μέ ταπείνωση, ὑπομονή καί σιωπή τίς ὅποιες ἀντιξοότητες, ἀκόμα κι ἄν προέρχονται ἀπό  συναδέλφους, ὁμογάλακτους ἀδελφούς, φίλους, συγγενεῖς...
Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅτι «ἔστι δίκης ὀφθαλμός ὅς τά πάνθ’ ὁρᾷ»...καί «ἐμοί ἡ ἐκδίκησις ἐγώ ἀνταποδώσω λέγει Κύριος Σαβαώθ».
«Ἄστον, ἀδελφέ μου, στά χέρια τοῦ Θεοῦ!», ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Πάτερ, ὁ π. Θεόφιλος...
Ἄς ἀρνηθοῦμε τόν ἑαυτό μας καί ἄς ὑπερνικήσουμε τήν θέλησή μας. Ἄς ὁπλιστοῦμε μέ ὑπομονή καί ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι καρπός ὅλων αὐτῶν τῶν σκληρῶν δοκιμασιῶν θά εἶναι τό «βραβεῖο τῆς ἄνω κλίσεως». Τά γνωρίζει ὅλα ὁ Θεός! Σύντομα θά εἶναι τό τέλος ὅλων μας καί ὅλοι μας θά λάβουμε «τήν ἔκδικον μισθαποδοσίαν».
Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει σέ μία ἐπιστολή του: «Ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁρίζει τά πάντα μέ μέτρα καί σταθμά καί μᾶς στέλνει πειρασμούς πού δέν ὑπερβαίνουν τήν δύναμή μας, ὁ ὁποῖος δοκιμάζει τούς ἀγωνιστές τῆς εὐσεβείας μέ τίς ἀντιξοότητες, δέν ἀφήνει νά πειρασθοῦν περισσότερο ἀπό ὅσο μποροῦν νά βαστάσουν».  
Λεβέντικα, λοιπόν καί θαρραλέα, μέ τό βλέμμα μας στραμμένο πρός τόν Χριστό, τόν μεγάλο ἀδικημένο καί περιφρονημένο ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἄς προχωροῦμε καί ἄς τά δεχόμαστε ὅλα ἀπό ὅλους μέ καρτερία, ἀνοχή, μεγαλοψυχία καί ἀρχοντιά! Καί ἄς μήν ξεχνοῦμε ποτέ ὅτι τά ΠΑΝΤΑ τά γνωρίζει ὁ Θεός καί τά ἐπιτρέπει ἡ ἀγάπη Του γιά τό καλό μας!

Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σου!
Blogger

15.11.16

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Ἡ πρώτη μας προετοιμασία γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἶναι ἡ νηστεία.
Βεβαίως ἡ νηστεία δέν εἶναι τό πᾶν. Ὅμως εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ψυχική προετοιμασία τῶν πιστῶν... ἀλλά καί «νηστεύσωμεν, ἵνα ἐλεήσωμεν»...
Ἐμεῖς θά ἔχουμε ἕνα πλούσιο τραπέζι. Νά σκεφθοῦμε, ὅμως, πόσα ἄλλα τραπέζια θά εἶναι φτωχικά, πόσα παιδιά θά εἶναι νηστικά, πόσα παιδιά δέν θά πάρουν ἕνα δωράκι,... πόσα παιδιά θά εἶναι λυπημένα, πόσα θά θρηνοῦν, θά κλαῖνε, καί πόσοι ἄνθρωποι θά στεροῦνται τά στοιχειώδη καί τά ἀπαραίτητα τῆς ζωῆς.
Τό χρέος τό δικό μας εἶναι νά ψάξουμε γύρω, στήν γειτονιά, κοντά μας, δίπλα μας. Κάπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα χαμόγελο, ἀπό ἕναν χαιρετισμό, ἀπό μιά θερμή χειραψία, καί ἄς ἔχη καί κάτι τό χεράκι μας, νά τό δώσουμε σ’ αὐτόν πού δέν ἔχει...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος