21.12.11

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ


«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; Ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον· οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα· οἱ Μάγοι τά δῶρα· οἱ ποιμένες τό θαῦμα· ἡ γῆ τό σπήλαιον· ἡ ἔρημος τήν φάτνην· ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρό αἰώνων Θεός ἐλέησον ἡμᾶς».
Στιχηρόν Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων

Συμψάλλοντες μέ τόν ἱερό ὑμνωδό ἐπαναλαμβάνουμε καί ἡμεῖς τόν λόγον· «Τί νά Σοῦ προσφέρουμε Χριστέ, πού ἦλθες γιά χάρι μας ὡς ἄνθρωπος στήν γῆ; Τό καθένα χωριστά ἀπό τά δημιουργήματά Σου Σέ ὑποδέχεται, προσφέροντάς Σου δῶρα εὐχαριστίας. Οἱ ἄγγελοι τῶν ὕμνον· οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα· οἱ Μάγοι τά δῶρα· οἱ ποιμένες τό θαῦμα· ἡ γῆ τό σπήλαιον· ἡ ἔρημος τήν φάτνην· ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον. Καί ὅλα αὐτά γιατί εἶσαι ὁ πρό αἰώνων Θεός καί ἐκλιπαροῦμε τό ἔλεός σου».
Ἄς προσφέρουμε καί ἐμεῖς στόν νεοτεχθέντα Κύριό μας, ὡς δῶρο, ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε, τήν καρδιά μας, γιά νά τήν κάνη δικό του κατοικητήριο καί δικό του ἀνάκτορο.
Αὐτή εἶναι ἡ δική μας θερμή εὐχή καί προσευχή γιά ὅλους...
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου