12.1.12

ΚΑΛΗ... ΠΑΛΗΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μέ τόν ἐρχομό κάθε καινούργιου χρόνου, ἀνταλλάσουμε θερμές εὐχές γιά ὑγεία, καλές δουλειές, προκοπή στά παιδιά μας, γιά κάθε εὐτυχία. Πολλές φο­ρές προγραμματίζουμε δραστηριότητες, καταστρώνουμε σχέδια, προσδο­κοῦμε νέες ἐπιτυχίες. Αὐτά ὅλα δέν εἶναι ἄσχημα, ἀκόμη δέν εἶναι οὔτε ἐφάμαρτα, ἐφ’ ὅσον βέβαια κινούμεθα στά πλαίσια τοῦ Θείου θελήματος καί θεμελιώνονται στήν πίστη μας στόν Θεό.
Ὅμως τήν πρώτη ἡμέρα τῆς νέας χρονιᾶς, ἀλλά καί τίς ἀμέσως ἑπόμενες, λησμονοῦμε ἐντελῶς τό παρελθόν καί τό πιό κοντινό, μόλις τόν περασμένο χρόνο. Τί σφάλματα κάναμε, τί ἁμαρτήματα διαπράξαμε, ποιά ἔργα παραμε­λή­σαμε ἐνῶ μπορούσαμε νά τά πράξουμε. Ἀκόμη ποιές ἐπιτυχίες σημειώσαμε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Δέν ἀποδίδουμε τήν σημασία πού πρέπει στήν πεῖρα πού ἀποκτήσαμε θετικά ἤ ἀρνητικά. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τό παρελθόν. Ἔχει πολλά νά μᾶς πεῖ. Νά ἀποτελέσει θεμέλιο γιά ἕνα καλό παρόν καί σύμβουλο γιά ἕνα καλύτερο μέλλον.
... Ἐνθυμούμενοι καί παραδειγματιζόμενοι ἀπό τό παρελθόν, ἄς δοξάσουμε καί εὐχαριστήσουμε τόν Θεόν γιά τήν νέα χρονιά πού ἡ ἀγάπη του μᾶς χάρισε, ἀγωνιζόμενοι σέ ὅλη τήν διάρκειά της καί ὅσα ἄλλα χρόνια τό σοφό του σχέδιο μᾶς χαρίσει, γιά μία χριστιανική ζωή, ὑπακούοντας στήν θεόπνευστη ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου «θελήματι Θεοῦ τόν ἐπίλοιπον ἐν σαρκί βιῶσαι χρόνον» (Α΄ Πέτρ. δ΄ 2).
Περιοδικό «Σύνδεσμος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου