15.1.12

ΚΡΙΣΙΣ

Ζοῦμε, ἀδέλφια μου σέ χρόνια δύσκολα. Οἱ παλαιοί καλοί καιροί πέρασαν. Οἱ ἡμέρες μας εἶναι πονηρές. Οἱ καιροί μας εἶναι κρίσιμοι. Στήν ἐποχή μας τά ἄνω ἔγιναν κάτω καί τά κάτω ἔγιναν ἄνω.... Τά ἐφήμερα ἀντικατέστησαν τά αἰώνια καί τά πρόσκαιρα ἐξετόπισαν τά μόνιμα. Τά ὑλικά κατενίκησαν τά πνευματικά καί τά πνευματικά ἐτάφησαν στόν χῶρο τῆς λησμονιᾶς. Τά ἀνθρώπινα κατέστησαν θεότητες καί ὁ Θεός περιφρονεῖται προκλητικά... Ἡ ἀνθρωπότης κατακλύζεται ἀπ’ τά παφλάζοντα κύματα τῆς ἁμαρτίας καί ἡ ἀρετή τίθεται ὑπό ἀμείλικτον διωγμόν... Μεθυσμένος ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά κατορθώματα καί τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης, μπουχτισμένος ἀπό τήν πληθώρα τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, δέν γνωρίζει οὔτε τί κάμνει, οὔτε τί λέγει, οὔτε ποῦ πηγαίνει... Ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τοῦ αἰῶνος μας, ὁμολογουμένως, σέ μιά φρικτή πνευματική κατάστασι, πού τά πράγματα μαρτυροῦν, πώς ἔχασε ἀπό πάνω του κάθε ἴχνος ἀνθρωπιᾶς... Δοῦλος καί σκλάβος τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν του ὁ ἄνθρωπος λέγει ὅ,τι περάση ἀπό τό μυαλό του, πηγαίνει ὅπου θέλει. Κανένας φραγμός... Ἀσυδοσία τῶν πάντων. Γι’ αὐτό καί πολλά τά ἐγκλήματα... Τί φοβερό, Θεέ μου, γίνε ἵλεως!...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου