9.3.12

ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Διαβάσαμε στόν τύπο ὅτι τά γηροκομεῖα ἀδειάζουν. Ἐπιτέλους, οἱ γονεῖς γίνονται εὐπρόσδεκτοι στά σπίτια τῶν παιδιῶν τους. Ἀλήθεια, τί ἦταν αὐτό πού ἄλλαξε τήν κατάστασι; Ἡ ξαφνική ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρός τόν παπποῦ καί τήν γιαγιά; Ἡ ἀδυναμία καταβολῆς τῶν τροφείων; Ἤ μήπως ἡ ἔρις γιά τήν σύνταξι; Προφανῶς τό τελευταῖο. Οἱ μισθοί μέ τίς περικοπές εἶναι ἀνεπαρκεῖς γιά τήν συντήρησι μιᾶς οἰκογενείας καί παρατηρεῖται τό φαινόμενο τῆς ἐπιστροφῆς τῶν παππούδων στά σπίτια τῶν παιδιῶν τους. Καί τοῦτο, γιά νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τήν σύνταξί τους καί νά ἀνταπεξέλθουν ἔτσι στίς ἀπαιτήσεις καί ὑποχρεώσεις τῆς οἰκογενείας τους.
Ἄς ἐλπίζουμε πώς ἡ ἐπιστροφή στά σπίτια τους τούς δίνει χαρά καί ἱκανοποίησι. Καί ὅτι δέν θά εἶναι μόνον ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως, ἀλλά ὅτι θά τυγχάνουν καί τῆς ἀγάπης καί τῆς φροντίδος τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐγγονῶν τους.
Αὐτό πού υἱοθετοῦσαν πρίν ἀπό ἀπό δεκάδες χρόνια, «ὅλοι χωροῦν μέσα στήν οἰκογένεια», ἄρχισε, μερικῶς, νά λειτουργῆ, ἔστω καί κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες. Οἱ παπποῦδες ἀνάμεσα στά ἐγγόνια τους. Τί πιό ὡραῖο γι’ αὐτούς! Ἐξ ἄλλου τώρα, ἐκτός ἀπό τίς εὐχές τους, καί οἱ συντάξεις τους θά στηρίζουν τούς οἴκους!
Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου