4.5.12

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΚΛΟΓΕΣ


...Καί πάλιν ἐκλογές...
Καί πάλιν ὁ Ἑλληνικός Λαός, ἐλεύθερος καί ἀδούλωτος, ἀσκῶν τό δικαίωμα πού ἀπορρέει ἀπό τό προνόμιον τοῦ «ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι» καλεῖται ἤρεμα καί πολιτισμένα νά ὁδηγήση τά βήματά του εἰς τά ἐκλογικά κέντρα καί νά ρίψη τήν ψῆφον εἰς τήν κάλπην, προκειμένου νά ἀποστείλη εἰς τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον ἄνδρας ἐκλεκτούς, μέ νοῦν καί σκέψιν, μέ ἀκοήν καί λαλιάν, καί προπαντός μέ ἰσχυράν βούλησιν, ἱκανούς νά ἀναλάβουν τήν διακυβέρνησιν τῆς Χώρας καί ὁδηγήσουν τόν τόπον αὐτόν εἰς πνευματικήν ἀφύπνισιν θέτοντας ἔτσι τέρμα εἰς τήν ἠθικήν ἐξαχρείωσιν καί τόν ἐκμαυλισμόν τοῦ ταλαιπώρου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ...
...Ὀρθόδοξε Χριστιανέ, μπροστά στήν κάλπη ἀναλογίσου τίς εὐθῦνες σου. Ρώτησε τήν ἐκκλησιαστικήν σου συνείδησιν, κάνε τόν σταυρό σου καί ρίψε τήν ψῆφον σου μέ ἤρεμον τήν συνείδησιν ὅτι συντελεῖς εἰς τήν ὁμαλήν πορείαν τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους καί ἀναβαθμίζεις τό σέ κατάπτωσιν εὑρισκόμενον Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον.
Σύνθημα ὅλων τῶν παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας: οὔτε μία ψῆφον στό κόμμα πού πολεμᾶ τήν Ἐκκλησία...
Τα ανωτέρω είναι η πεποίθησή μας. ΟΜΩΣ η σωτηρία της Πατρίδος μας προέχει. Και η Πατρίδα θα σωθεί ΜΟΝΟ με μία ισχυρή Κυβέρνηση. Η ακυβερνησία της Πατρίδος μας θα μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες.
Συνέλληνες, αναλογιστείτε τις ευθύνες σας και ψηφίστε χωρίς οργή και θυμό, αλλά με μόνο γνώμονα την σωτηρία της πολυαγαπημένης μας ΕΛΛΑΔΟΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου