24.12.13

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ

...Πολλά εἶναι τά μηνύματα τῶν ἀγγέλων, τά ὁποῖα ἀκούσθηκαν κατά τήν νύκτα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά δεσπόζει τό ἕνα καί μοναδικό, ὁ ἐρχομός εἰς τήν γῆν τοῦ θείου Λυτρωτοῦ. Αὐτόν τόν ἐρχομό πού λαχταροῦσαν γενεές γενεῶν καί προκατήγγειλαν, διά μέσου τῶν αἰώνων, προφῆται καί διδάσκαλοι καί φωτισμένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνονται νά τόν πληροφορηθοῦν οἱ νοσταλγοί τοῦ Λυτρωτοῦ ἀπό τά σμήνη τῶν Ἀγγέλων. Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσίου θά ἀποτελέση τόν τερματισμόν τῆς ἔχθρας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, θά ἀποκαταστήση τίς διαταραγμένες σχέσεις τοῦ πλάσματος μέ τόν Πλάστην, θά ἀνοίξη τήν κλειστήν πύλην τῆς Ἐδέμ, πού Ἄγγελος ἐφύλασσε μέ τήν πυρίνην ρομφαίαν του καί θά ἐλευθερώση τόν σκλαβωμένον ἄνθρωπον ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου