25.12.13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

"Ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, καὶ συνέχων τὰ πάντα, δι' εὐσπλαγχνίαν ἄφατον, ἐκ Παρθένου γεννᾶται, καὶ σπαργανοῦται ὡς βρέφος, ἐν Σπηλαίῳ καὶ φάτνη, ἀλόγων ἀνακλίνεται, σπεύσωμεν ἐπιστῆναι, ἐν Βηθλεέμ, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν μετὰ Μάγων, καρποὺς ἀρίστων πράξεων, κομιοῦντες ὡς δῶρα". 
Προεόρτιο Ἐξαποστειλάριο
                            *                  *                   *
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου... οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν...

Κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τοῦ 21ου αἰῶνος καλούμαστε νά σταθοῦμε εὐλαβικά μπροστά στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί νά ἐναποθέσουμε στό θεῖο Βρέφος τήν ἀγάπη μας, τόν σεβασμό μας καί τήν αἰώνιο εὐγνωμοσύνη στόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή τῶν ψυχῶν μας. Κρατοῦντες τό φῶς τῆς Βηθλεέμ, νά περπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς», ψάλλοντες μετά τῶν ἁγίων Ἀγγέλων τό
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου