29.12.13

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ὁ Ἡρώδης ὁ μέγας εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό τραγικά πρόσωπα πού μνημονεύονται στήν Καινή Διαθήκη κατά τόν χρόνον τῆς συγκλονιστικῆς ὅσον καί θαυμαστῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας...
Αὐτός ὁ ἐμπαθής μέ τήν ἐξουσία βασιλεύς, μόλις ἐπληροφορήθη ὅτι ἐγεννήθη ὁ Βασιλεύς τῆς Ἰουδαίας, ἐταράχθη, ἀνησύχησε σφόδρα καί ἄρχισε νά συλλέγη πληροφορίες ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται.
...Οἱ μάγοι δι’ Ἀγγέλου ὁδηγηθέντες ἀνεχώρησαν δι’ ἄλλης ὁδοῦ πρός τήν πατρίδα των, ἀφήσαντς τόν Ἡρώδη νά πνίγεται εἰς τόν τυφώνα τῆς ταραχῆς του, μέ ἀποτέλεσμα νά προβῆ σέ παρανοϊκές ἐνέργειες, ὅπως εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Βρεφοκτονίας τῆς Βηθλεέμ καί τῶν περιχώρων της «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω» σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς του...
Τά δεκατέσσαρες χιλιάδες ἀθῶα νήπια τῆς Βηθλεέμ θεωροῦνται οἱ πρῶτοι μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπότισαν τό ἀειθαλές δένδρον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖον ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες ἀνθεῖ καί καρποφορεῖ καί διακλαδίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου