7.8.14

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, 


καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, 
ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, 
τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, 
τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, 
ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, 
τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου