24.1.15

ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ!

Τό καλό βιβλίο φωτίζει τήν σκέψι, ἱλαρύνει τό πρόσωπο, προκαλεῖ ἐσωτερική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι στήν ψυχή, ἐνημερώνει τόν ἄνθρωπο σφαιρικά, ὁδηγεῖ τήν κρίσι μας σέ ὀρθή τοποθέτησι, ἀνεβάζει τόν ἄνθρωπο σέ δυσθεώρητα πνευματικά ὕψη καί καλύπτει τήν δίψα τῆς ψυχῆς μας γιά μιά εὐρύτερη γνῶσι.
Τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, ὅμως, τά κάνει ὅλα αὐτά. Καί ἐπί πλέον, ἀναμορφώνει τόν ἄνθρωπο καί τόν μεταβάλλει σέ ἄγγελο καί σέ ἕναν μικρό θεό ἐπάνω στήν γῆ.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου