17.2.15

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

...Ἦλθε ὁ Χριστός. Ἦλθε ὡς Διδάσκαλος, γιά νά διδάξη τήν ἀλήθεια. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς ἀγάπης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς συγγνώμης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς εἰρήνης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς δικαιοσύνης.
Ἦλθε ὁ Χριστός ὡς Ποιμένας, γιά νά βρῆ τό χαμένο πρόβατο καί νά τό φέρη στήν ποίμνη του, στήν Ἐκκλησία.
...Ἦλθε ὡς Ἀρχιερεύς, γιά νά προσφέρη ἐξιλαστήριο θυσία καί νά συμφιλιώση τόν ἐπαναστατήσαντα ἄνθρωπο μέ τόν Δημιουργό Θεό.
Ἦλθε καί θά ξανάλθη. Πότε;
Ὅταν τό κακό φθάση στό κατακόρυφο. Ὅταν ἡ ἀνομία θά κυριαρχήση στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων... Ὅταν τό κακό θά θριαμβεύση καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑποπέση σέ κατάστασι χειροτέρα καί τῶν ζώων.
Θά ξανάλθη, ὅταν ὁ ἥλιος θά σκοτισθῆ... Ὅταν ἡ πεῖνα, ἡ δυστυχία, ἡ ἀρρώστια καί ὁ θάνατος θά θερίζουν, ναί, τότε θά ξανάλθη ὁ Κύριος.
Θά ξανάλθη ὡς Δικαστής πλέον. Θά ἔλθη ὡς Κριτής, γιά νά κρίνη τόν κόσμο... Θά ἔλθη... «Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς»... γιά νά ἀποδώση δικαιοσύνη, ἐξετάζοντας τήν ζωή τοῦ καθενός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου