18.3.15

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ἕνα ἑλληνόπουλο, μεταφέροντας μυστικά τῆς Πατρίδος γιά τήν ἐξέγερσι καί τήν ἐπανάστασι τῶν Ἑλλήνων, πιάστηκε αἰχμάλωτο. Οἱ Τοῦρκοι τό βασανίζουν γιά νά ὁμολογήση. Τοῦ βάζουν βραστά αὐγά στίς μασχάλες. Τοῦ ξεριζώνουν τά νύχια. Τό χτυπᾶνε βάρβαραμ, τοῦ πληγώνουν τό κορμί, τοῦ ρίχνουν καυτό λάδι. Τά βασανιστήρια συνεχίζονται καί τό ἑλληνόπουλο ἀρχίζει νά κάμπτεται. Ὁ κίνδυνος ν’ ἀποκαλύψη τό μυστικό, πού θά πρόδιδε τά σχέδια τῆς ἐξεγέρσεως καί θά ὁδηγοῦσε κι ἄλλους ἀνθρώπους στόν θάνατο, εἶναι προφανής. Γι’ αὐτό μέ κόπο πολύ συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του καί μέ ἕνα δυνατό κράκ πού ἀκούστηκε μέσα στό στόμα του, ἔκοψε τήν γλῶσσα του. Μέ κομμένη γλῶσσα δέν μποροῦσε πλέον νά μιλήση. Τό φλογερό ἑλληνόπουλο πρόσφερε τήν γλῶσσα του γιά τό καλό τῆς Πατρίδος.
Εἶναι κατά πάντα ἀξιέπαινος ὁ νέος αὐτός καί κάθε νέος πού εἶναι ἕτοιμος γιά τό καλό τῆς Πατρίδος νά θυσιάση τά χρήματά του, τήν περιουσία του, τά μέλη τοῦ σώματός του καί τήν ἴδια τήν ζωή του. Στήν ἐποχή μάλιστα τήν σημερινή, πού τό διεθνιστικό κλῖμα παγώνει τά πλούσια πατριωτικά αἰσθήματα τῆς νεότητος, τέτοιου εἴδους παραδείγματα εἶναι ὁμολογουμένως ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα. Γιά τήν Πατρίδα ἀξίζει κάθε κόπος καί κάθε θυσία.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου