14.8.15

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Image result for ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!

Οἱ ὕμνοι καὶ ᾠδαί, αἱ ψαλλόμεναι πρὸς τιμὴν καὶ ἔπαινον τῆς Παρθένου καὶ Μητρὸς τοῦ φωτὸς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι πάμπολλοι. Μία ἐκ τῶν ᾠδῶν ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τὴν πανάμωμον Παρθένον καὶ Θεομήτορα εἶναι ἡ ἐνάτη ᾠδή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν».

Ἡ Θεομήτωρ ἔγινε ἡ πύλη καὶ ἡ ὁδὸς διὰ τῆς ὁποίας κατῆλθεν ὁ Σωτὴρ εἰς τὸν κόσμον καὶ τώρα ἀποτελεῖ «τὴν οὐράνιον κλίμακα», διὰ τῆς ὁποίας ἡμεῖς ἀνερχόμεθα εἰς τὸν οὐρανόν. Κάθεται πλησίον τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ της καὶ μεσιτεύει συνεχῶς ὑπὲρ ἡμῶν.
www.nektarios.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου