8.8.15

ΤΟ ΥΨΩΜΑ

Οἱ θεῖοι Μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, μετὰ τὴν Ἀνάληψίν Του, ὁσάκις ἐγευμάτιζον ἢ ἐδείπνουν, ἔκοπτον πρὸ τοῦ φαγητοῦ τεμάχιον ἄρτου τετράγωνο. Τότε ἠγείρετο ἕνας ἐκ τῶν Ἀποστόλων καὶ λαμβάνων τὸ τετράγωνον τεμάχιον τοῦ ἄρτου ὕψωνε αὐτὸ διὰ τῶν δυὸ αὐτοῦ χειρῶν καὶ ἔλεγε: «Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος· Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ βοήθει ἡμῖν». Ὕστερα, ἐκ τοῦ τεμαχίου ἐκείνου ἐλάμβανον καὶ ἔτρωγον ὅλοι οἱ συνδαιτημόνες.
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν μετάστασιν τῆς Θεοτόκου, μίαν ἡμέραν ὅταν οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι ἔλαβον τὸ τεμάχιον τοῦ ἄρτου καὶ εἶπον «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ βοήθει ἡμῖν», ἀμέσως ἐφάνη ἡ Θεοτόκος ἄνωθεν τῶν Ἀποστόλων λαμπρῶς κεκοσμημένη λέγουσα: «Χαίρετε, μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας». Τότε οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι ἔκραξαν: «Παναγία Θεοτόκε βοήθει ἡμῖν».
Ἐκ τῆς ἐμφανίσεως τῆς Θεοτόκου οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι εἶδον καὶ ἐπείσθησαν ὅτι ἡ Θεοτόκος δὲν θὰ παύση νὰ βοηθῆ καὶ νὰ ἐνισχύη πάντα πιστεύοντα εἰς τὸν Υἱόν της. Ὁ πιστεύων εἰς τὸν ἕνα ἐν τρισὶ προσώποις Θεόν, ὀφείλει νὰ πιστεύη καὶ εἰς τὴν Μητέρα τὴν γεννήσασα τὸν Κύριον, ἤτοι εἰς τὴν Παρθενομήτορα Μαρίαν. Πᾶς χριστιανὸς πιστεύων ἀκραδάντως εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα, εἰς τὴν Ἁγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους, καὶ ἐμμένων σταθερῶς εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐκτελῶν τὰς θείας ἐντολάς, γίνεται μέτοχος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
www.nektarios.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου