28.10.15

ΗΡΩΪΚΟ ΕΠΟΣ 1940-41

Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1940-41 ἦταν ἄνισος, διότι ἡ Ἰταλία διέθετε ὑπέρτερο στρατό μέ ἄφθονο καί σύγχρονο διά τήν ἐποχήν ἐκείνην ὁπλισμόν, μηχανοκίνητα μέσα καί πολλά ἀεροπλάνα. Παρά ταῦτα, ὅμως ἡ Ἑλλάς πλεονεκτοῦσε, διότι πολεμοῦσε μέ ὑψηλόν ψυχικόν φρόνημα, ἀνδρείαν καί ἡρωϊσμόν καί εἶχεν καί ἀκράδαντον πίστιν εἰς τόν Θεόν. Οἱ Ἕλληνες ἐμάχοντο ὑπό τήν Σκέπην τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία ἐμψυχώνουσα τούς ἡρωϊκούς μαχητάς μας εἰς τό Μέτωπον, ἀνέδειξε, διά μίαν ἀκόμη φοράν, περιφανεῖς νικητάς...
Ὁ μικρός λαός μας, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, κατενίκησεν καί κατετρόπωσεν τάς πανισχύρους καί «ἀττήτους» Ἰταλικάς Δυνάμεις. Τοῦτο κατέστη δυνατόν, πρωτίστως, χάρις εἰς τήν θερμουργόν καί ζωντανήν χριστιανικήν πίστιν τῶν Ἑλλήνων, τήν ὁποίαν ἐξεδήλωνον οὗτοι μέ κάθε μέσον, τόσον εἰς τό Μέτωπον, ὅσον καί εἰς τά μετόπισθεν.
Αὐτήν τήν ζῶσαν πίστιν, πρέπει νά διατηρήσωμεν ἀναλλοίωτον κάι σήμερον καί νά καθικετεύωμεν ἀπό τά μύχια τῆς καρδίας μας τόν Κύριον τῆς Δυνάμεως καί τῆς Δικαοσύνης, ἐπικαλούμενοι τήν πρός Αὐτόν ἱκεσίαν καί τάς πρεσβείας τῆς Παναγίας Μητρός Του, νά κάμη καί πάλιν τό θαῦμα Του καί νά σώση τό περιούσιον Ἑλληνικόν μας Ἔθνος ἀπό τούς μυρίους κινδύνους πού καί πάλιν τό ἀπειλοῦν.
Σήμερα δέν ἐξέλιπον, φεῦ!, οἱ καραδοκοῦντες καί ἐπιβουλευόμενοι τήν ἐδαφικήν ἀκεραιότητα καί τήν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν καί ἀνεξαρτησίαν. Εἰς αὐτούς ἀνήκει ἡ ἀπάντησις: Δέν ἔχομεν κατακτητικάς βλέψεις ἔναντι οὐδενός, δέν εἴμεθα, ὅμως, διατεθειμένοι νά ἀνεχθοῦμε τήν παραμικράν προσβολήν καί ἀμφισβήτησιν τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων ἐπί τοῦ πατρίου ἐδάφους, ἀπό κανένα. Ἄν, παρά ταῦτα, δεχθοῦμε ἐπίθεσιν, ἡ ἀπάντησις εἰς τούς εἰσβολεῖς θά εἶναι ἡ ἰδία πού ἔδωσαν οἱ Πανέλληνες εἰς τούς Ἰταλούς, τό πρωϊνόν ἐκεῖνο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 καί ἐδημιούργησαν τό ἀθάνατον Βορειοηπειρωτικόν Ἔπος τοῦ 1940-41.

Κων/νος Β. Χιῶλος-Περιοδικό «ΛΥΔΙΑ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου