5.10.15

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Ὁ ἀρχηγός δέν κυβερνᾶ γιά νά ἱκανοποιηθεῖ ὅπως ἕνα ἀφεντικό πού ἐξουσιάζει σκλάβους καί πού ἀποσπᾶ σημαντικά κέρδη ἀπό τήν ἐργασία τῶν ἄλλων, ἀλλά γιά νά ὁδηγήσει μιάν ὁμάδα, ἐφευρίσκοντας διαρκῶς ἀποτελεσματικώτερα μέσα, στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἠθικῆς ἀξίας.... Ὑπηρετεῖ. Κι ἄν εἶναι διαποτισμένος ἀπό τήν σκέψη τῆς ἀποστολῆς, αἰχμάλωτος τῆς κλίσης του, ἀφοσιωμένος στήν ἰδέα τῆς ὑπηρεσίας, τότε, καί μονάχα τότε, εἶναι ἀ ρ χ η γ ό ς.
Dunoyer de Segonzac


Ἕνας ἀργηχός πού δέν πιστεύει στήν ἀποστολή του δέν θά εἶναι ποτέ εὐτυχισμένος. Κι αὐτό εἶναι ἀλήθεια σ’ ὅλο τό βάθος τῶν λέξεων. Δέν θά ἔχει χαρά μέσα του καί θά κατέβει ἀκόμα πιό κάτω κι ἀπ’ τήν ἀποτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου