9.3.16

ΚΡΙΣΕΙΣ

Ὁ Θεός ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς νά παραβλέπουμε τήν εἰς βάρος μας ἀδικία, νά μήν κρίνουμε καί νά ἀρνούμεθα τήν καταδίκη τοῦ συνανθρώπου μας. Ὁ ἄνθρωπος πού παρακάμπτει τήν κοινωνία, πού ὡς αὐτόκλητος κριτής ἀπονέμει δικαιοσύνη ὅπως αὐτός νομίζει, δέν ὑπηρετεῖ τήν δικαιοσύνη τήν ὁποία ὁ Θεός θέλει, δέν ὑπηρετεῖ τόν νόμον τοῦ Θεοῦ. Τό αἴτημα τῆς δικαιοσύνης ἀκυρώνεται ἐάν διατυπώνεται μέ λάθος τρόπο. Καθώς ὁ θεῖος λόγος μᾶς εἰδοποιεῖ: «ἄμελγε γάλα καί ἔσται βούτυρον˙ ἐάν δέ ἐκπιέζῃς μυκτῆρας, ἐξελεύσεται αἷμα˙ ἐάν δέ ἐξέλκῃς λόγους, ἐξελεύσονται κρίσεις καί μάχαι».
Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος
Ἀπό τό βιβλίο: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1998-2008) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου