17.10.16

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ...
«...Διά τοῦ Διατάγματος ἀπό 27.7.1937, ὁ τότε Διοικητής Ντέ Βέκκι κατήργει τελείως τήν Ἑλληνικήν παιδείαν, ἱδρυομένων ἐν Δωδεκανήσῳ Ἰταλικῶν Κρατικῶν Σχολείων καί ἐπιτρεπομένης τῆς διδασκαλίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης μόνον μίαν ὥραν τήν ἑβδομάδα. Διά τοῦ Διατάγματος τούτου ἐδόθη καίριον πλῆγμα κατά τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν Δωδεκανήσῳ. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἐξετοπίσθη τότε ὁλοσχερῶς, καθόσον ἡ διδασκαλία αὐτῆς καί κατά τήν ἐπιτρεπομένην ὑπό τοῦ Διατάγματος μόνην ὥραν, ἐθεωρεῖτο ὡς πρᾶξις στρεφομένη κατά τοῦ Ἰταλικοῦ καθεστῶτος καί κατεδιώκετο. Οἱ πλεῖστοι ἄλλως τε τῶν Ἑλλήνων διδασκάλων καί καθηγητῶν, παυθέντες ὑπό τῶν Ἰταλικῶν Ἀρχῶν, ἠναγκάσθησαν νά καταφύγουν εἰς τήν ἐλευθέραν Ἑλληνικήν Πατρίδα... Τότε ἐνεφανίσθη τό καθεστώς τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων... Τά κατηχητικά ταῦτα μαθήματα ἀπετέλεσαν ἀπό τοῦ 1937 μέχρι τοῦ 1943 τήν μόνην Ἑλληνικήν παιδείαν ἐν Δωδεκανήσῳ καί ἐξυπηρέτησαν μεγάλως τήν μαθητιῶσαν νεολαίαν, καθόσον ἄνευ τούτων θά εἶχε παραμείνει αὕτη τελείως ἐστερημένη Ἑλληνικῆς μορφώσεως...».
Ἐπίσημη Ἔκθεση πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, πού ὑποβλήθηκε στίς 25.1.1947
ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ’40 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟ 1940-44 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου