2.4.17

ΑΓΩΝΑΣ

...Τί νά κάνουμε ὅλα τά πλούτη τοῦ κόσμου, ὅταν χάσουμε τήν ἀθάνατη ψυχή μας;
Στό ἔλεος, στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀφημένη ἡ ψυχή μας. Ἀπό τήν δική μας, ὅμως πλευρά χρειάζεται ἡ μετάνοια, ἡ ἐπιστροφή καί ἡ ἐμπιστοσύνη μας στήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του. Καί τότε θά μποροῦμε νά ἐλπίζουμε, νά πιστεύουμε καί νά ἀναμένουμε τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσι τῆς ψυχῆς μας, γιά τήν ὁποία ὁ Χριστός κατέβηκε κάτω στήν γῆ, σταυρώθηκε καί ἔχυσε τό αἷμα Του. Μακάρι νά μᾶς ἀξιώση ὁ Θεός αὐτῆς τῆς σωτηρίας, τήν ὁποία, βεβαίως, ὅλοι μας ποθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου