5.4.17

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΙ!

Ὅποιος ζητάει τήν δόξα τῶν ἀνθρώπων, δέν μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Δυστυχῶς, προσπαθοῦμε νά ἀρέσουμε στούς ἀνθρώπους, νά κάνουμε τά ἀρεστά στούς ἀνθρώπους καί δέν ἔχουμε σάν στόχο νά ἀρέσουμε στόν Θεό. Νά εὐαρεστήσουμε στόν Κύριο, γιά νά μᾶς δοξάζη αἰωνίως στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν Δέν θέλουμε νά δείχνουμε ὅτι εἴμαστε πολύ θρησκευτικοί. Δέν θέλουμε νά δείχνουμε ὅτι ἐκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή. Γιά νά μήν μᾶς περιφρονήση ὁ κόσμος, δέν θέλουμε νά δείξουμε τίς ἀρχές μας, ὅτι ἔχουμε μία πνευματική συγκρότησι, ὅτι ἔχουμε μία οἰκογένεια μέ ἤθη, πού ταιριάζουν καί εἶναι θεμελιωμένα πάνω στόν βράχο τῆς πίστεώς μας. Καί προσπαθοῦμε νά δείξουμε ὅτι εἴμαστε κοσμικοί, ὅτι εἴμαστε προοδευτικοί, γιά νά φανοῦμε ἀρεστοί στούς ἀνθρώπους. Ἀγνοοῦμε τό εὐαγγελικό χωρίο τοῦ ἀπ. Παύλου: «Εἰ γάρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἄν ἤμην». Ἐάν ἤθελα νά ἀρέσω στούς ἀνθρώπους δέν θά ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. ὅλοι μας πρέπει νά εἴμαστε χριστόδουλοι καί ὄχι ἀνθρωπόδουλοι!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου