12.5.17

ΑΛΗΘΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑ

...Ἀληθής λατρεία εἶναι ἡ ἐκ βάθους καρδίας ἀγάπη πρός τόν Θεό καί ἡ ρύθμισις τῆς ζωῆς μας σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλόψυχος ἀφοσίωσίς μας στόν Θεό καί ἡ προσπάθεια νά ἀντιγράψουμε στήν δική μας ζωή τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελοῦν ἔκφρασι τῆς ἀληθοῦς λατρείας. Μόνον αὐτή ἡ λατρεία ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο σέ ἀνώτερα πνευματικά ἐπίπεδα. Μόνον αὐτή ἡ λατρεία ἀναγεννᾶ καί παρέχει τήν ἐλπίδα τῆς αἰνίου μακαριότητος...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου