26.5.17

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Ἀδελφοί μου, ζοῦμε σέ ἡμέρες σατανοκρατίας. Βλέπουμε ὅτι τόν Χριστό μας θέλουν νά τόν ξερριζώσουν ἀπό τίς καρδιές μας, ἀπό τήν ζωή μας, ἀπό τόν σύγχρονο αὐτό κόσμο.
Ἀλλά ἐμεῖς πιστεύουμε στόν Χριστό, ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό, ζητοῦμε τόν Χριστό, δέν ἀποχωριζόμαστε τόν Χριστό. Καί ὅποιος θελήση νά μᾶς ἀφαιρέση τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, ὅποιος θελήση νά ἀφαιρέση τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς μας, ὅποιος θελήση νά μᾶς ἀποκόψη ἀπό τήν πίστι μας, ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ἀπό τόν Σωτῆρα μας, ἀπό τόν Λυτρωτή μας, θά συναντήση τήν ἀντίστασί μας, θά συναντήση τήν σκληρή ἀπόφασι. Καί θά δώσουμε μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ τήν μαρτυρία τῆς ὁμολογίας καί τῆς πίστεως, ἐπιβεβαιώνοντας αὐτά μέ τήν θυσία, μέ τό αἷμα καί μέ τήν ζωή μας ἀκόμη.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου