4.6.17

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

...νά παρακαλέσουμε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον... νά φωτίσει τούς ἱερωμένους, τούς πνευματικούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀρθοῦν στό ὕψος τῶν κρισίμων στιγμῶν, νά μιλήσουν μέ θάρρος τήν ἀλήθεια στόν λαό, νά παρηγορήσουν τόν λαό, νά πληροφορήσουν τόν λαό, νά ἐνισχύσουν τόν λαό, νά ἐνθαρρύνουν τόν λαό, νά καθοδηγήσουν τόν λαό, νά ποιμάνουν τόν λαό.
...Νά παρακαλέσουμε, ἀκόμη, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον νά φωτίσει τούς πολιτικούς μας ἡγέτες, ὥστε νά διευθύνουν αὐτή τήν χώρα, αὐτόν τόν λαό μέ φόβο καί πίστη στόν Θεό. Δέν θέλουμε ἡγέτες πού νά μήν πιστεύουν στόν Θεό. Δέν τούς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη. Οἱ ἄρχοντές μας ἄς μήν ξεχνοῦν πώς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ πού ἄρχουν εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ναί, νά ζητήσουμε γι’ αὐτούς πού κρατοῦν στά χέρια τους τήν ζωή τοῦ λαοῦ μας καί τήν ζωή τοῦ Ἔθνους μας, νά πράξουν εἰς τό ἀκέραιον τόν καθῆκον τους. Νά μήν λυγίσουν, νά μήν ὑποκύψουν στίς πιέσεις τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί νά μήν ὑποστείλουν τήν σημαία. Ὥστε νά παραμείνουμε Ἔθνος ἅγιο, ἱερό. Ἔθνος Ὀρθόδοξο. Λαός περιούσιος, ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου