6.10.17

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

...Στόν Χριστιανισμό καί στήν Ὀρθόδοξη πίστη, δέν ἔχομε κίνηση «ἐκ τῶν κάτω πρός τά ἄνω» ἀνακάλυψης ὑπό τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά παρατηρεῖται κίνηση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ «ἐκ τῶν ἄνω πρός τά κάτω», προκειμένου νά ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν ἑαυτό του στόν κόσμο, καί, ἰδιαίτερα, νά φανερώσει καί διδάξει, ὅσα ἀφοροῦν στόν ἄνθρωπο καί τήν σωτηρία του. Καί τούτη εἶναι ἡ οὐσιώδης καί εἰδοποιός διαφορά τῶν ἄλλων Θρησκειῶν ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία καί δέν μπορεῖ καί εἶναι λάθος νά ἀποκαλεῖται Θρησκεία.
Πόσο ὄμορφα καί εὔγλωττα μᾶς τό διαμηνύει καί μᾶς τό ἐπεξηγεῖ τοῦτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ» (Ἑβρ.α΄1).
Ἑπομένως, ἄλλο «ἀνακάλυψη» τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο καί ἄλλο ἡ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο!  
κ. Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου