17.3.18

Η ΑΜΑΡΤΙΑ


...Ἡ ἁμαρτία, λοιπόν, εἶναι τό μεγαλύτερο κακό. Δέν εἶναι, ὅμως, ἀνίκητος. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος καί κατέβηκε στήν γῆ, γιά νά σώση τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. Ὑπάρχει ἡ δυνατότης νά νικήσουμε τήν ἁμαρτία. Πῶς; Χρειάζεται ἕνα δάκρυ δικό μας καί ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀπό τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Χρειάζεται συντριβή καί μετάνοια. Νά χύσουμε ἕνα δάκρυ. Κι αὐτό τό δάκρυ πλένει καί καθαρίζει τήν ἁμαρτία, τόν ρύπο τῆς ψυχῆς μας,  τήν παραλυσία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, Μέ ἕνα δάκρυ ἑνωμένο μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ παίρνουμε τήν ἄφεσι καί σβήνουμε τήν ἁμαρτία. Ἡ ἱερή ἐξομολόγησις, ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ συμμετοχή μας στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μᾶς ἐξασφαλίζουν τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου