9.3.18

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ...


...Ὁ ἱερός Χρυσόστομος μέ τήν δυναμική του παρουσία εἰς τόν κοινωνικόν χῶρον εἶχε προκαλέσει τήν ὀργήν καί τήν ἀγανάκτησιν τῶν φαυλοβίων ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς του. Μεταξύ αὐτῶν πού μέ λύσσα πολεμοῦσαν τόν ἄξιον ἐκκλησιαστικόν ἠγέτην ἦταν καί ἕνας εὐγενής, ὁ ἔκφυλος Ἰωαννίκιος. Αὐτός ἔτρεφε ἄσπονδον μῖσος ἐναντίον τοῦ ἁγίου Πατρός καί προσπαθοῦσε νά παρασύρη τόν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο σέ ἐξοντωτικό πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἁγίου.
«Τό στόμα τοῦ Χρυσοστόμου πρέπει νά σφραγισθῆ. Ἡ φωνή του πρέπει νά σβήση. Ἡ παρουσία του μᾶς ἐνοχλεῖ. Δέν τόν ἀντέχουμε ἄλλο». Αὐτά ἔλεγε καί ἐπανελάμβανε ὁ φαυλόβιος Ἰωαννίκιος.
Καί ὁ Θεοδόσιος ἔλαβε θέσιν: «Ἰωαννίκιε, πρόσεξε καλά. Μήν πειράξης τόν ἅγιον αὐτόν ἄνθρωπο, γιατί θά πάθης μεγάλο κακό. Ὅλοι ἐσεῖς οἱ εὐγενεῖς δέν μπορεῖτε νά φτιάξετε οὔτε τό νυχάκι τοῦ Χρυσοστόμου. Δεύτερος Χρυσόστομος στό βασίλειό μου δέν ὑπάρχει».
Ἡ ἁγιότης καί ἡ ἀρετή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶχε βαθειά ἐπίδρασι εἰς τόν κοσμικόν ἄρχοντα.
Ὅταν οἱ Ἱερωμένοι εὑρίσκωνται εἰς τό ὕψος τῆς ἀποστολῆς των καί διακρίνωνται διά τό ἀνεπίληπτον καί ἀκατηγόρητον τοῦ βίου των καί οἱ κοσμικοί ἄρχοντες τούς σέβονται καί τούς εὐλαβοῦνται. Καί ὅταν, ἀκόμη, τούς πολεμοῦν καί τούς κατηγοροῦν, τούς ἀναγνωρίζουν τό ἄφθαστον ἠθικόν μεγαλεῖον.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου