15.5.18

ΘΑΥΜΑΤΑ

Ἀδελφοί μου, τά θαύματα ἔγιναν, γίνονται καί θά γίνωνται διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἀλλά τό δικό μου καί τό δικό σου θαῦμα πρέπει νά γίνη σήμερα! Ὅσοι ἔχουμε τήν ὅρασι τῆς ψυχῆς μας τυφλή, ὅσοι κλείσαμε τά μάτια μας μπροστά στήν ἀλήθεια, ὅσοι κλείσαμε τά μάτια μας μπροστά στήν ἀγάπη, ὅσοι κλείσαμε τά μάτια μας ἀπό τά πάθη μας, ἀπό τίς ἀδυναμίες μας, ἀπό τά ἐλαττώματά μας, ἀπό τόν σάπιο καί βρώμικο αὐτό κόσμο, καιρός ν’ ἀνοίξουμε τά μάτα καί νά ποῦμε κι ἐμεῖς αὐτό πού εἶπε ὁ τυφλός: «Πιστεύω, Κύριε, σέ Σένα. Θεέ μου, Σέ πιστεύω ὡς Τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υἱό καί Πνεῦμα Ἅγιον. Πιστεύω στήν ἁγία Τριάδα, εἶμαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, εἶμαι μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».
Ἀπό σήμερα καί πέρα ἡ ὅρασις τῆς ψυχῆς μας ζωντανή, πού θά μεταβάλη, θά μετουσιώση καί θ’ ἀλλάξη τήν καρδιά μας, τά πάντα καί θά περπατήσουμε ἐν καινότητι ζωῆς, ψάλλοντας: «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου