16.6.18

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: ΜΑΧΗΤΗΣ


Ὁ διάβολος πολεμεῖ τόν χριστιανό μέ ὅλα τά μέσα καί προσπαθεῖ ὡς ἀδίστακτος κακοῦργος νά φέρη καίριο πλῆγμα καί θανατηφόρο τραῦμα στόν ἡγεμόνα νοῦ. Στόχος του εἶναι νά πληγώση τό ὑψηλό φρόνημα τοῦ χριστιανοῦ στρατιώτου, νά δολοφονήση τήν αἰσιοδοξία τοῦ μαχομένου πιστοῦ...
Ὡς ἀντιστάθμισμα, λοιπόν, σ’ αὐτήν τήν ἀγρία πολεμική, ὁ πιστός χριστιανός δύναται νά χρησιμοποιῆ τό πολύ ἰσχυρότερο ὅπλο πού λέγεται ἐλπίδα...
Χρέος  ἱερό καί καθῆκον ὑπέρτατο κάθε χριστιανοῦ μαχητοῦ πορευομένου στήν μάχη νά φορῆ τήν περικεφαλαία τῆς ἐλπίδος, γιά νά μπορῆ νά διατηρῆ ὑψηλό τό φρόνημά του γιά τήν ὁμαλή πορεία τῆς μάχης καί τήν ἐπιτυχῆ ἔκβασι τοῦ ἀγῶνος...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου