20.6.18

ΜΗ ΝΙΚΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

...Ὁ Κύριός μας εἰς τό πρόβλημα τῶν σχέσεων τῶν ἀνθρώπων ἔδωσε σωτήριες λύσεις, ἀνεβάζοντάς τες σέ δυσθεώρητα ὕψη, μέ τό νά διακηρύξη πώς τό μοναδικό φάρμακο θεραπείας πρός πάταξιν καί περιορισμόν τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ χρῆσις τοῦ ἀγαθοῦ. Περί αὐτοῦ μᾶς ὁμιλεῖ ὁ Ἀπ. Παῦλος εἰς τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολήν τοῦ. «Μή νικῷ ὑπό τοῦ κακοῦ, ἀλλά νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τό κακόν». (Ρωμ. ιβ΄, 21).
...Ἐκεῖ πού συναντοῦμε τήν κακία νά ἀντιτάξουμε τήν ἀρετή. Ἐκεῖ πού συναντοῦμε τό ψεῦδος νά ἀντιτάξουμε τήν ἀλήθεια. Ἐκεῖ πού μᾶς προκαλεῖ ἡ ἀδικία νά ἀντιτάξουμε τήν δικαιοσύνην. Ἐκεῖ πού μᾶς περικυκλώνει ἡ φαυλότης καί ἡ σῆψις καί ἡ διαφθορά νά ἀντιτάξουμε τήν ἐντιμότητα καί τήν καθαρότητα. Ἐκεῖ πού συναντοῦμε τήν ἐκδίκησι νά ἀντιτάξουμε τήν συγχώρησι. Χρέος μας στόν θυμό νά ἀντιπαραθέσουμε τήν πραότητα, στό σκοτάδι τό φῶς, στήν ἀπογοήτευσι τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία, στήν ὑποκρισία τήν εὐθύτητα καί τήν διαφάνεια, στό μῖσος τήν ἀγάπη καί τήν καλωσύνη.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου