2.7.18

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

...Τό καράβι τῆς Ἐκκλησίας δέν καταποντίζεται, οἱ ἐχθροί ἐξαφανίζονται...
Οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας πρός κέντρα λακτίζουν. Ἑκατομμύρια οἱ μάρτυρες, καί ὅμως, ἡ Ἐκκλησία ἐπέζησε, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας. Καί ὅπου εἶναι ὁ Χριστός ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ παντοδυναμία. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καί ὁ Χριστός εἶναι ἄτρωτος, εἶναι ἀνίκητος, εἶναι ἀήττητος. Ὅλοι οἱ βασιλεῖς καί ὅλες οἱ αὐτοκρατορίες θά σβήσουν καί θά ἐξαφανισθοῦν ἀπό προσώπου τῆς γῆς. Κι αὐτοί σήμερα πού θέλουν νά μᾶς κάνουν τόν πλανητάρχη, νά κυριαρχήσουν σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο, ν’ ἀπομυζήσουν τήν ἰκμάδα τῶν λαῶν, τόν ἱδρῶτα τῶν λαῶν, τό αἷμα τῶν λαῶν, αὐτοί θά φύγουν καί θά ξεχασθοῦν. Ἕνας θά μείνη διά μέσου τῶν αἰώνων, κι Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Πλανητάρχης, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Βασιλεία τοῦ ὁποίου δέν ἔχει τέλος. Γι’ αὐτό λέμε «...καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος». Βασίλευσε, βασιλεύει καί θά κυβερνᾶ, ἕως συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου