31.12.12

ΠΡΙΝ 56 ΧΡΟΝΙΑ... ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟ!!!....Φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τόν χριστιανικό. Εἶναι ἀντίχριστο τό ἔθνος μας! Ἡ Ἑλλάδα θά πεθάνη! Κι ἄς φωνάζουμε καί ἄς διατυμπανίζουμε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Θά πεθάνη γιατί ἔφυγε ἀπό τόν δρόμο τόν ἀληθινό, τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θά σβύσουμε ἀπό τόν χάρτη, θά γίνουμε συντρίμμια, θά γίνουν σεισμοί, πόλεμοι, καταποντισμοί, ἀσθένειες, λιμοί θά γίνουν στόν τόπο μας, γιατί φύγαμε ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Θἄρθουνε στόν τόπο μας μεγαλύτερα κακά. Ναί, κακά γιατί μήν φωνάζετε καί μήν παραπονιέστε γι’ αὐτά πού βλέπουμε, γι’ αὐτά πού ἀκοῦμε, γι’ αὐτά πού αἰσθανόμεθα. Θά δώση ὁ Θεός καί θά ἐπιτρέψη ὁ Θεός στόν τόπο μας αὐτόν νά μήν ὑπάρχουν κυβερνήτες, νά μήν ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά ἔχουν φόβο Θεοῦ. Νά δουλεύουμε νά μᾶς ἀρπάζουν τόν ἰδρῶτα, νά μᾶς ξεφτιλίζουν καί νά μᾶς ἀφαιροῦν καί τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας....
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
(Ἅγιος Ἀθανάσιος Θεσσαλονίκης-1956)

28.12.12

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...γιά νά δείξη τήν ἄπειρη ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ὁ Σωτήρας καί τήν ἀποστολή του στόν κόσμο, λέγει στό κατά  Ἰωάννη Εὐαγγέλιο «οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον...».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

25.12.12


Νἄμουν τοῦ σταύλου ἕν᾿ ἄχυρο, ἕνα φτωχὸ κομάτι
τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιγ᾿ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ μάτι.
Νὰ ἰδῶ τὴν πρώτη του ματιὰ καὶ τὸ χαμόγελό του,
τὸ στέμμα τῶν ἀκτίνων του γύρω στὸ μέτωπό του.
Νὰ λάμψω ἀπὸ τὴ λάμψι του κι᾿ ἐγὼ σὰν διαμαντάκι
κι᾿ ἀπὸ τὴ θεία του πνοὴ νὰ γίνω λουλουδάκι.
Νὰ μοσκοβοληθῶ κι᾿ ἐγὼ ἀπὸ τὴν εὐωδία,
ποὺ ἄναψε στὰ πόδια του τῶν Μάγων ἡ λατρεία.
Νἄμουν τοῦ σταύλου ἕνα ἄχυρο ἕνα φτωχὸ κομμάτι
Τὴν ὥρα π᾿ ἄνοιγ᾿ ὁ Χριστὸς στὸν ἥλιο του τὸ μάτι.

Κωστῆς Παλαμᾶς

ΕΥΧΕΣ!«... διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ῥῆμα τοῦτο τό γεγονός,  ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν...»


Ἄς προσέλθουμε καί φέτος ταπεινοί προσκυνητές στό σπή­λαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπως οἱ μάγοι κι οἱ βοσκοί, κι ἄς προσφέ­ρουμε στόν νεογέννητο Χριστό μας, ὡς δῶρο πολύ­τιμο μιά ζεστή φάτνη, μιά καθαρή κι ἁγνή καρδιά.

Σωτήρια καί λυτρωτικά Χριστούγεννα!

24.12.12

Η βίωση της κατά Χριστόν πτωχείας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

...«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθηκε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ…» Μ᾿ ἕνα λόγο: Ἂς εὐφραίνωνται οἱ οὐρανοὶ καὶ ἂς ἀγάλλεται ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ποὺ κατόπιν ἔγινε ἐπίγειος. Ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται μὲ ἀνθρώπινο σῶμα, ἀγαλλιᾶσθε μὲ τρόμο καὶ χαρά. Μὲ τρόμο γιὰ τὴν ἐνοχὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ μὲ χαρὰ γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας…
Πάλι διαλύεται τὸ σκοτάδι, πάλι ὑπάρχει τὸ φῶς. Πάλι τιμωρεῖται μὲ σκοτάδι ἡ Αἴγυπτος καὶ πάλι ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς φωτίζεται μὲ τὸν πύρινο στύλο. Ὁ λαὸς ποὺ καθόταν στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας, ἂς δὴ τὸ μεγάλο φῶς τῆς θεογνωσίας. «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά». Τὸ νεκρὸ γράμμα ὑποχωρεῖ. Τὸ πνεῦμα ἐπικρατεῖ. Οἱ σκιὲς τοῦ νόμου περνοῦν. Ἡ ἀλήθεια θριαμβεύει. Ὁ Μελχισεδέκ, ποὺ ἦταν ἕνας τύπος, τώρα δείχνει ποιὸν προεσήμαινε, δηλαδὴ τὸν Χριστό. Αὐτός, ποὺ ὡς Θεὸς δὲν ἔχει μητέρα, γεννιέται χωρὶς πατέρα. Γιατί στὸν Δημιουργό της φύσεως δὲν ἰσχύουν οἱ φυσικοὶ νόμοι. Ὅλα τὰ ἔθνη χειροκροτῆστε, γιατί «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὠμοῦ αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος». Ἂς φωνάζῃ δυνατὰ ὁ Ἰωάννης Βαπτιστής: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου». Καὶ ἐγὼ θὰ φωνάζω τὴν δύναμη καὶ τὴ σημασία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας (τῶν Χριστουγέννων).
Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἄναρχος καὶ αἰώνιος, τώρα λαμβάνει ἀρχή. Αὐτὸς ποὺ εἶναι αὐθύπαρκτος, δημιουργεῖται. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἄπειρος, χωρεῖται στὴν περιορισμένη ἀνθρώπινη φύση. Αὐτὸς ποὺ πλουτίζει μὲ τὰ ἀγαθά Του τὸν κόσμο, γίνεται φτωχὸς, παίρνοντας ἀνθρώπινο σῶμα, γιὰ νὰ πλουτίσω ἐγὼ μὲ τὴν θεότητά Του. Ποιὸς μπορεῖ νὰ παραστήσει πόσος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητός Του; Γι᾿ αὐτὸ καὶ σὺ μαζὶ μὲ τὸν Ἀστέρα τρέξε καὶ μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους φέρε Του γιὰ δῶρα, χρυσὸ καὶ λιβάνι καὶ σμύρνα. Τίμησέ Τον ὡς Βασιλέα καὶ Θεὸ καὶ ὡς Λυτρωτή, ποὺ νεκρώθηκε γιὰ σένα. Μαζὶ μὲ τοὺς ποιμένες δόξασέ Τον, μὲ τοὺς ἀγγέλους ὕμνησέ Τον, μὲ τοὺς ἀρχαγγέλους σκίρτησε ἀπὸ χαρά. Ἂς εἶναι κοινὴ ἡ πανήγυρις τῶν οὐρανίων καὶ τῶν ἐπιγείων δυνάμεων…»...
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
www.nektarios.gr 

21.12.12

ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

Τό μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι, πράγματι, μέγα καί βαθύ. «Διότι γίνεται θνητός ἄνθρωπος, χωρίς νά παύση νά εἶναι ὁ Θεός ὁ ἀθάνατος. Διότι λαμβάνει μορφήν δούλου, χωρίς, οὐδ’ ἐπί στιγμήν, νά παύση νά εἶναι ὁ Κύριος τῶν δούλων. Διότι “ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος”. Διότι παρουσιάζεται μέ τήν πτωχείαν καί ἀφάνειαν τοῦ δούλου, χωρίς νά ἀποβάλη τό μεγαλεῖον τῆς Θεότητός του».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ" , ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΥΔΙΑ)

18.12.12

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
...Μία ἀκόμη εὐκαιρία νά πορευθοῦμε στήν Βηθλεέμ, νά σταματήσουμε μπροστά στόν σταῦλο καί νά ζήσουμε τό ἐκπληκτικό θαῦμα, τήν Θεία Του ἐνανθρώπησι.
Χριστούγεννα. Ἕνας σταθμός ἀκόμη στήν ζωή μας, γιά τήν πραγματοποίησι τῶν ἀπαιτήσεών μας, γιά ἕναν ἰδανικό βασιλιά, γιά ἕναν δίκαιο κυβερνήτη, γιά ἕναν τέλειο ἀναμορφωτή τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας