29.12.13

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ὁ Ἡρώδης ὁ μέγας εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό τραγικά πρόσωπα πού μνημονεύονται στήν Καινή Διαθήκη κατά τόν χρόνον τῆς συγκλονιστικῆς ὅσον καί θαυμαστῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας...
Αὐτός ὁ ἐμπαθής μέ τήν ἐξουσία βασιλεύς, μόλις ἐπληροφορήθη ὅτι ἐγεννήθη ὁ Βασιλεύς τῆς Ἰουδαίας, ἐταράχθη, ἀνησύχησε σφόδρα καί ἄρχισε νά συλλέγη πληροφορίες ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται.
...Οἱ μάγοι δι’ Ἀγγέλου ὁδηγηθέντες ἀνεχώρησαν δι’ ἄλλης ὁδοῦ πρός τήν πατρίδα των, ἀφήσαντς τόν Ἡρώδη νά πνίγεται εἰς τόν τυφώνα τῆς ταραχῆς του, μέ ἀποτέλεσμα νά προβῆ σέ παρανοϊκές ἐνέργειες, ὅπως εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Βρεφοκτονίας τῆς Βηθλεέμ καί τῶν περιχώρων της «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω» σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς του...
Τά δεκατέσσαρες χιλιάδες ἀθῶα νήπια τῆς Βηθλεέμ θεωροῦνται οἱ πρῶτοι μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπότισαν τό ἀειθαλές δένδρον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖον ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες ἀνθεῖ καί καρποφορεῖ καί διακλαδίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

28.12.13

ΕΤΕΧΘΗ ΥΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡ

...«Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. α΄ 1-2).
Μή φοβᾶσθε˙ διότι σᾶς φέρνω εὐχάριστα νέα πού θά φέρουν μεγάλη χαρά εἰς ὅλον τόν λαόν: Ἐγεννήθη σήμερα εἰς τήν πόλιν τοῦ Δαυΐδ γιά σᾶς Σωτήρ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός Κύριος.
Μέ τό μήνυμα αὐτό φαίνεται ὁλοκάθαρα ἡ εὐλογία τῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά γνωρίσματα τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο διά τήν χαράν τήν αἰώνιον καί δέν ἠμπορεῖ νά νοηθῆ ἄνθρωπος πού νά μήν τήν ἀναζητᾶ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

25.12.13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

"Ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, καὶ συνέχων τὰ πάντα, δι' εὐσπλαγχνίαν ἄφατον, ἐκ Παρθένου γεννᾶται, καὶ σπαργανοῦται ὡς βρέφος, ἐν Σπηλαίῳ καὶ φάτνη, ἀλόγων ἀνακλίνεται, σπεύσωμεν ἐπιστῆναι, ἐν Βηθλεέμ, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν μετὰ Μάγων, καρποὺς ἀρίστων πράξεων, κομιοῦντες ὡς δῶρα". 
Προεόρτιο Ἐξαποστειλάριο
                            *                  *                   *
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου... οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν...

Κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τοῦ 21ου αἰῶνος καλούμαστε νά σταθοῦμε εὐλαβικά μπροστά στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί νά ἐναποθέσουμε στό θεῖο Βρέφος τήν ἀγάπη μας, τόν σεβασμό μας καί τήν αἰώνιο εὐγνωμοσύνη στόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή τῶν ψυχῶν μας. Κρατοῦντες τό φῶς τῆς Βηθλεέμ, νά περπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς», ψάλλοντες μετά τῶν ἁγίων Ἀγγέλων τό
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

24.12.13

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ

...Πολλά εἶναι τά μηνύματα τῶν ἀγγέλων, τά ὁποῖα ἀκούσθηκαν κατά τήν νύκτα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά δεσπόζει τό ἕνα καί μοναδικό, ὁ ἐρχομός εἰς τήν γῆν τοῦ θείου Λυτρωτοῦ. Αὐτόν τόν ἐρχομό πού λαχταροῦσαν γενεές γενεῶν καί προκατήγγειλαν, διά μέσου τῶν αἰώνων, προφῆται καί διδάσκαλοι καί φωτισμένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνονται νά τόν πληροφορηθοῦν οἱ νοσταλγοί τοῦ Λυτρωτοῦ ἀπό τά σμήνη τῶν Ἀγγέλων. Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσίου θά ἀποτελέση τόν τερματισμόν τῆς ἔχθρας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, θά ἀποκαταστήση τίς διαταραγμένες σχέσεις τοῦ πλάσματος μέ τόν Πλάστην, θά ἀνοίξη τήν κλειστήν πύλην τῆς Ἐδέμ, πού Ἄγγελος ἐφύλασσε μέ τήν πυρίνην ρομφαίαν του καί θά ἐλευθερώση τόν σκλαβωμένον ἄνθρωπον ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

22.12.13

21.12.13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

...Χριστούγεννα! Εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ... Χρι­στούγεννα σημαίνει: Ὁ Θεός στήν γῆ, ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Χριστού­γεν­να σημαίνει: ὁ Χριστός Λυτρωτής, ὁ ἄνθρωπος λυτρωμένος. Χριστούγεννα σημαίνει: ὁ Χριστός Εἰρηνοποιός. Κανένας ἄνθρωπος ταραγμένος. Χριστού­γεν­­να σημαίνει: ὁ Χριστός συμφιλιωτής τῶν ἀνθρώπων... Χριστούγεννα σημαί­νει: καθάρια ζωή, φωτισμένη ἀπό τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

20.12.13

Ο ΑΓΙΟΣ-1ο επεισόδιο

Μία μοναδική προφητείαΜεγάλος προφήτης εἶναι ὁ Δανιήλ, και ὀνομάστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό «ἀνήρ ἐπιθυμιῶν». Ὁ προφήτης αὐτός, λόγω τοῦ ὑπερβολικοῦ ζήλου του νά τηρήσει στή ζωή του τά προστάγματα τοῦ Θεοῦ, προικίστηκε ἀπ’ Αὐτόν μέ ἰδιαίτερα καί ἐξαιρετικά προφητικά χαρίσματα διακρίσεως καί διοράσεως. Ἀξιώθηκε νά δεῖ σέ ὅραμα ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, μέχρι καί τή στιγμή λίγο πρίν τήν τελική κρίση, «ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καί παλαιός ἡμερῶν ἐκάθητο, καί τό ἔνδυμα αὐτοῦ λευκόν ὡσεί χιών, καί ἡ θρίξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεί ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλόξ πυρός, οἱ τροχοί αὐτοῦ πῦρ φλέγον» (Δαν. 7,9). Εἶναι ὅμως καί ὁ μοναδικός προφήτης ὁ ὁποῖος προφήτευσε κάτι τό μοναδικό. Προφήτευσε μέ κάθε ἀκρίβεια τήν ἡμερομηνία ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Οἱ προφῆτες ποτέ δέν βάζουν ἡμερομηνίες τελέσεως τῶν γεγονότων πού προφητεύουν. Ἡ μοναδική προφητεία πού περιέχει ἀκριβῆ ἡμερομηνία πραγματοποιήσεως αὐτῆς, εἶναι ἡ προφητεία τοῦ Δανιήλ περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Στό βιβλίο του ὁ Δανιήλ, στό κεφάλαιο 9, καί στό στίχο 24, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Ἁγίων, ὁ Μεσσίας δηλαδή, θά ἔρθει σέ ἑβδομήντα ἑβδομάδες ἐτῶν, δηλαδή σέ 490 χρόνια (70x7=490). Καί πραγματικά, ἡ ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ, ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔλαβε χώρα ἀκριβῶς τετρακόσια ἐνενήντα ἔτη μετά τήν προφητεία…
Ἡ προφητεία αὐτή εἶναι μοναδική, συγκλονιστική, ἐξαίρετη! Ὁ προφήτης Δανιήλ ἀξιώθηκε ἰδιαιτέρας χάριτος ὑπό τοῦ Θεοῦ. Προφήτευσε τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῶν Χριστουγέννων! Γι’ αὐτό καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νά τιμοῦμε καί νά ἑορτάζουμε «ἐξαιρέτως» τόν προφήτη Δανιήλ τήν Κυριακή τῆς πρό Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἐμεῖς ταπεινά, ἄς τιμοῦμε καί ἄς ἀγαποῦμε ἰδιαίτερα τόν μεγάλο αὐτόν προφήτη καί ἄς ἀναπέμπουμε δοξολογίες στόν Ἅγιο Θεό, ὁ ὁποῖος βάζοντας στό στόμα τῶν προφητῶν Του σπουδαῖες καί θαυμαστές προφητεῖες δυναμώνει καί ἀναπτερώνει τήν ἀσθενική πίστη μας.


Πηγή: Περιοδικό Ἁγία Λυδία, τεῦχος 489, Δεκέμβριος 2013.
18.12.13

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

...Καί πάλι Χριστούγεννα. Καί πάλι προετοιμασίες. Καί πάλι οἱ ἄνθρωποι σέ γενική κινητοποίησι καί καθολικό συναγερμό. Καί πάλι καθαριότητες στά σπίτια. Καί πάλι στολίσματα στά σαλόνια, στίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων, στίς ἀγορές, στούς δρόμους, τίς πλατεῖες τῶν χωριῶν καί τῶν πόλεων...
...Ὑπάρχουν, ὅμως, καί αὐτοί πού μένουν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι. Αὐτοί ἔχουν κάποιο ἄλλο πρόγραμμα. Αὐτοί κλείνουν θέσι σέ κάποια... κέντρα διαφθορᾶς μέσα στά ὁποῖα προσφέρεται παντός εἴδους «ψυχαγωγία» καί αὐτοί, βέβαια, πηγαίνουν νά κάνουν Χριστούγεννα... Ἐκτός ἀπό αὐτούς δέν πρέπει νά παραλείψουμε νά ποῦμε καί γιά ἐκείνους πού θά μείνουν στά σπίτια τους... πού λησμόνησαν, ὅμως, πάνω στό φαγοπότι νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία... Θά ἦταν, βέβαια, ὅλα αὐτά πού γράφουμε ἐκτός πραγματικότητος, ἐάν δέν μνημονεύαμε καί ὅλους ἐκείνους πού πέρα ἀπό ὅλα αὐτά θά κινηθοῦν ὅπως οἱ βοσκοί τῆς Βηθλεέμ καί ὅπως οἱ σοφοί μάγοι τῆς ἀνατολῆς. Ταπεινοί προσκυνηταί, οἱ εὐλαβεῖς καί πιστοί χριστιανοί, προσέρχονται στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί ἐναποθέτουν στό Θεῖο Βρέφος τά δῶρα τους: τήν καθαρή τους σκέψι, τήν ἀγαθή τους προαίρεσι, τά θερμά τῆς καρδιᾶς τους αἰσθήματα...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

17.12.13

15.12.13

...Ἄνθρωποι, πού κολυμπᾶτε στά πλούτη καί σκλαβώσατε τίς καρδιές σας στούς θησαυρούς τῆς γῆς, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη δέν θά τίς βρῆτε σ’ αὐτά. Γυρίστε πίσω καί ἐλᾶτε μαζί μέ τούς σοφούς Μάγους καί μέ ὁδηγό τόν ἀστέρα νά πορευθοῦμε μαζί στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, καί νά προσκυνήσουμε τόν Ἀρχηγό τῆς εἰρήνης καί τόν χορηγό τῆς χαρᾶς, τόν Χριστό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

12.12.13

Ένας Ιερέας τραγουδάει για τα παιδιά

Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά μας το σύνθημα του νεαρού Ιερέα από την Καβάλα Πρεσβ. Σάββα Κυράζογλου
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκδήλωση για τα παιδιά που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παληού Καβάλας, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στο Γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου του Παληού.
Εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης ήταν και πάλι ο Πρεσβύτερος Σάββας Κυράζογλου, ένας νεαρός ιερέας με αγάπη για τον συνάνθρωπο και με μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά.
Ο νεαρός ιερέας δεν δίστασε ακόμη και να οπτικοποιήσει ένα από τα τραγούδια που γράφει για τα παιδιά, σε Studio της πόλης μας, ερμηνεύοντάς το μαζί με ένα 8 μόλις ετών κοριτσάκι τη Χαρά-Μιχαέλα Παπαδοπούλου.
Πρόκειται για ένα τραγούδι, που φέρει τίτλο "Αν είσαι δίπλα μου"
Αξίζει δε να σημειωθεί ο λόγος για τον οποίο έγραψε αυτό το τραγούδι και δεν ήταν άλλος από αυτόν που μας έχει συνηθίσει τα τρία τελευταία χρόνια... το ευαίσθητο του χαρακτήρα του... το τραγούδι αυτό ήταν μια αφιέρωση ψυχής σε ένα 5 ετών κοριτσάκι που πέθανε από καρκίνο.
Πολλά τα μηνύματα, που πέρασε σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από τραγούδια, θεατρικά και βίντεο που ο ίδιος δημιούργησε, σε συνεργασία με τον συνομιλητή του Παιδοψυχολόγο κ. Παναγιώτη Σαμαρά, έχοντας ως θέμα τα αθώα παιδιά στη Συρία που άδικα θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων και τα παιδιά που έχουν καρκίνο.

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

...Ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ παναγίου Πνεύματος καί εὐλογίες τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό καί ὅλοι οἱ νοσταλγοί τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης δέν ἔχουν ἄλλην ἐπιλογήν νά κάνουν, παρά μόνον να ὁδηγήσουν τά βήματά των εἰς τό ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

9.12.13

ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΙΣΩ!

...Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη μακρυά ἀπ’ τόν Θεό, πήρατε λάθος δρόμο. Γυρίστε πίσω καί ἐλᾶτε μαζί νά πᾶμε στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη στίς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς, γυρίστε πίσω, τό ποτήρι τῆς ἡδονῆς δέν δίνει χαρά. Οἱ ἄνομες ἀπολαύσεις δέν δίδουν εἰρήνη. Γυρίστε πίσω, πήρατε λανθασμένο δρόμο. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά πορευθοῦμε μέ τούς ποιμένες καί νά προσκυνήσουμε τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης τόν Χριστό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

5.12.13

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα
Το αίτημα για την αλλαγή της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Πολλοί έγραψαν σχετικά και εξέφρασαν ουσιαστικά επιχειρήματα κατά των καινοτομιών που άκριτα ζητούνται από ορισμένους. Θα εξηγήσω την αντίθεσή μου στη μεταγλώττιση (δεν χρησιμοποιώ τον όρο μετάφραση, διότι πρόκειται για διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας) και θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο επιχείρημα των «καινοτόμων» ότι δήθεν θα φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία αν χρησιμοποιηθεί επισήμως η απλή νεοελληνική στη Θεία Λειτουργία και γενικά στις Ακολουθίες και στην υμνογραφία.
Πρώτον: Θυμίζω ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πειραματίσθηκε επί ένα έτος στο θέμα αυτό. Δηλαδή επί ένα χρόνο ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο διαβάζονταν στους Ναούς της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στο πρωτότυπο και στη νεοελληνική απόδοση από το Εκλογάδιον. Ο ίδιος διεπίστωσε ότι δεν υπήρξε αυξημένη προσέλευση των νέων αγοριών και κοριτσιών και τελικά κατήργησε τον πειραματισμό. Άλλα είναι τα εμπόδια για τη μειωμένη προσέλευση νέων και όχι η γλώσσα.
Δεύτερον: Ο νέος και η νέα θέλουν πρωτίστως ζεστασιά ψυχής, ενδιαφέρον, αγάπη. Αν ο εφημέριος, ο πνευματικός, ο κάθε κληρικός ή και ο κατηχητής τους προσεγγίσουν με ειλικρίνεια τότε θα ξεπερασθούν τα οποιαδήποτε γλωσσικά προβλήματα. Σε ενορίες που έχω δει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όταν υπάρχουν κληρικοί με αγάπη για τη νεότητα εκεί γεμίζουν οι ναοί από εφήβους και κορίτσια ακόμη και στις αγρυπνίες. Η παραδοσιακή γλώσσα και η βυζαντινή Υμνογραφία έλκουν τους νέους μας αν κάποιος είναι κοντά τους και τους βοηθεί να καταλάβουν. Τα παιδιά, τα οποία από μικρά εκκλησιάζονται και κυρίως εκείνα που πηγαίνουν κοντά στους ψάλτες και μαθητεύουν δεν έχουν κανένα πρόβλημα γλωσσικής κατανοήσεως. Αντιθέτως τα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τον Ναό θα έχουν μονίμως πρόβλημα κατανοήσεως έστω κι αν «μεταφρασθούν» τα λειτουργικά κείμενα.
Τρίτον: Πιστεύω ότι το πρόβλημα για τους νέους είναι κυρίως η ελλιπής κατήχησή τους στα δόγματα και στις αλήθειες της Ορθοδόξου Πίστεως. Κι αν ακόμη αποδώσουμε «Τα Σα εκ των Σων» και πούμε «τα δικά Σου από τα δικά Σου» τι θα καταλάβει ο ακατήχητος; Ποια δικά Σου; Σε ποιόν αναφερόμαστε και γιατί; Ομοίως αν ακούσει ο νέος τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατέρα» αντί «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός» ποια η διαφορά; Το πρόβλημά του παραμένει είτε ακούσει την παραδοσιακή ελληνική του Ιω. Χρυσόστομου και του Μ. Βασιλείου είτε ακούσει τη σύγχρονη ελληνική. Το τι εννοούμε «Βασιλεία του Θεού» είναι το ζητούμενο και τα τυχόν κενά κατανοήσεως δεν οφείλονται στη γλωσσική μορφή, αλλά στην κατήχηση που γίνεται πλημμελώς ή δεν γίνεται διόλου στον Ναό, στο σπίτι και στο σχολείο.
Τέταρτον: Η γλωσσική πενία πολλών νέων έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και μία δόκιμη νεοελληνική (ευπρεπή και όχι ακραία) δεν την καταλαβαίνουν πλήρως. Άρα διαρκώς θα υπάρχει το αίτημα και νέας μεταγλωττίσεως στο όνομα της καλύτερης κατανοήσεως. Θα προκληθεί σύγχυση και ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων νεοελληνικών αποδόσεων που θα διαφημίζονται, άλλη μεν ως πιο συντηρητική, άλλη ως πιο προοδευτική κ.λπ. Όμως η Εκκλησία πρέπει να λειτουργεί παιδευτικά και μορφωτικά. Δεν θα υποβιβάσουμε την ιερότητα της Θείας Λειτουργίας στο όνομα του λαϊκισμού και της δήθεν προσεγγίσεως των νέων. Αλλά θα προσπαθήσουμε να αναβιβάσουμε το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών μας μέσω και της Θείας Λειτουργίας, αλλά και με άλλους τρόπους. Παραμένει πάντα η θεμελιώδης αρχή ότι η συμμετοχή στη λατρευτική ζωή είναι για τον Ορθόδοξο Χριστιανό μία βιωματική και όχι ορθολογιστική προσέγγιση.

Πέμπτον: Γράφουν κάποιοι ότι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος βοήθησαν τους σλαβικούς λαούς να αποκτήσουν λειτουργικά κείμενα στη γλώσσα τους, διότι δεν καταλάβαιναν τα ελληνικά. Σύμφωνοι, αλλά για τους Σλάβους πράγματι η βυζαντινή ελληνική ήταν ξένη γλώσσα. Ενώ για τα ελληνόπουλα η λειτουργική και υμνογραφική μας γλώσσα ΔΕΝ είναι ξένη γλώσσα. Είναι απλώς μια παλαιότερη μορφή της δικής τους γλώσσας. Πώς γίνεται όλα τα νέα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, να μαθαίνουν άριστα μία και δύο ξένες γλώσσες και από την άλλη πλευρά να τα θεωρούμε ανίκανα να μάθουν τις ελληνικότατες 100-200 λέξεις που πιθανόν να τους δυσκολεύουν μέσα στα εκκλησιαστικά κείμενα; Άλλωστε όσοι τελείωναν μέχρι το 1980 το Εξατάξιο Γυμνάσιο είχαν διδαχθεί επί 6 χρόνια Αρχαία Ελληνικά σε επίπεδο ικανοποιητικό ώστε να κατανοούν την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο. Και εν πάση περιπτώσει αν το σημερινό σχολείο αφήνει γλωσσικά κενά ας βελτιώσουμε την ελληνομάθεια στο σχολείο. Όχι να μεταφέρουμε το πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία!
Έκτον: Οι Πατέρες της Εκκλησίας, που συνέταξαν τη Θεία Λειτουργία, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σκοπίμως χρησιμοποίησαν μία αττικίζουσα μορφή της ελληνικής και όχι την καθομιλουμένη της εποχής τους. Οι θεόπνευστοι αυτοί άνδρες ήθελαν για λόγους ιεροπρεπείας να διαφοροποιείται η γλώσσα της επικοινωνίας μας με τον Θεό από τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συζητήσεις και συναλλαγές. Άραγε οι οπαδοί της μεταγλωττισμένης Θείας Λειτουργίας πιστεύουν ότι είναι θεόπνευστοι και μπορούν να καταργήσουν ή να διορθώσουν τους Πατέρες του 4ου  αιώνος;
Έβδομον. Στη γλώσσα της Εκκλησίας μας δεν ενοχλούν ορισμένες ποιητικές αναφορές και παρομοιώσεις εμπνευσμένων υμνογράφων. Επί παραδείγματι στον Ακάθιστο Ύμνο η Θεοτόκος τιμάται ως «δάμαλις τον μόσχον η τεκούσα». Όμως αν πούμε στη δημοτική «αγελάδα που γέννησες το μοσχαράκι», τότε θα σχηματισθεί η εντύπωση ότι προσβάλλουμε και δεν τιμούμε την Παναγία μας. Έχει η λειτουργική γλώσσα την χάρι της και αυτή η χάρις χάνεται με τη μεταγλώττιση. Άλλωστε οι Ιταλοί έχουν μία παροιμία, η οποία λέγει: Tradutore – tradittore. Δηλαδή ο μεταφραστής είναι προδότης, όσο καλή και να είναι η μετάφραση προδίδει, δεν αποδίδει πιστά το πρωτότυπο.

Όγδοον. Ακούσαμε προσφάτως και το πρωτάκουστο. Σε θεολογικό περιοδικό κατετέθη η πρόταση να γίνει δημοσκόπηση σε συγκεκριμένη εκκλησιαστική επαρχία για να φανεί ή άποψη των πιστών περί μεταγλωττίσεως ή μη της Θείας Λειτουργίας και της Υμνογραφίας. Ήμαρτον! Τί άλλο θα ακούσουμε; Μήπως το επόμενο αίτημα θα είναι να διενεργήσει η Ιερά Μητρόπολις δημοσκόπηση ή και δημοψήφισμα με το ερώτημα αν υπάρχει Θεός; Τα της τελέσεως της Θείας Λατρείας είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και αποφασίζονται με Συνοδικές Αποφάσεις και όχι με προσωπικές πρωτοβουλίες, έστω και αν αυτές προέρχονται από αξιοσέβαστα πρόσωπα.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ευλόγησε την Ήπειρο με τη διδασκαλία του και με τον μαρτυρικό του θάνατο,  τόνιζε ότι «Ψυχή και Χριστός σάς χρειάζονται»! Και προσέθετε: «Να έχετε στο χωριό σας σχολείον ελληνικόν, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν»! Αν και υπήρχε  μεγάλη αμάθεια στην εποχή του εν τούτοις ουδέποτε πρότεινε τη μεταγλώττιση των Λειτουργικών κειμένων. Το 2014 συμπληρώνονται 300 χρόνια από τη γέννησή του. Ας διδαχθούμε από τις παρακαταθήκες του! 

1.12.13

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ...

Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἀλλ' ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Ἀλλὰ χρημάτων δήμευσιν; Οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα· καὶ τὰ φοβερὰ τοῦ κόσμου ἐμοὶ εὐκαταφρόνητα, καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα. Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ· οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ ζῆσαι εὔχομαι, εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν προκοπήν. ∆ιὸ καὶ τὰ νῦν ὑπομιμνήσκω, καὶ παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν θαῤῥεῖν ἀγάπην.

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

28.11.13

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ..

«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθηκε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ…» Μ᾿ ἕνα λόγο: Ἂς εὐφραίνωνται οἱ οὐρανοὶ καὶ ἂς ἀγάλλεται ἡ γῆ γιὰ τὸν ἐπουράνιο, ποὺ κατόπιν ἔγινε ἐπίγειος. Ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται μὲ ἀνθρώπινο σῶμα, ἀγαλλιᾶσθε μὲ τρόμο καὶ χαρά. Μὲ τρόμο γιὰ τὴν ἐνοχὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ μὲ χαρὰ γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας…
Πάλι διαλύεται τὸ σκοτάδι, πάλι ὑπάρχει τὸ φῶς. Πάλι τιμωρεῖται μὲ σκοτάδι ἡ Αἴγυπτος καὶ πάλι ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς φωτίζεται μὲ τὸν πύρινο στύλο. Ὁ λαὸς ποὺ καθόταν στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνοίας, ἂς δὴ τὸ μεγάλο φῶς τῆς θεογνωσίας. «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε τὰ πάντα καινά». Τὸ νεκρὸ γράμμα ὑποχωρεῖ. Τὸ πνεῦμα ἐπικρατεῖ. Οἱ σκιὲς τοῦ νόμου περνοῦν. Ἡ ἀλήθεια θριαμβεύει. Ὁ Μελχισεδέκ, ποὺ ἦταν ἕνας τύπος, τώρα δείχνει ποιὸν προεσήμαινε, δηλαδὴ τὸν Χριστό. Αὐτός, ποὺ ὡς Θεὸς δὲν ἔχει μητέρα, γεννιέται χωρὶς πατέρα. Γιατί στὸν Δημιουργό της φύσεως δὲν ἰσχύουν οἱ φυσικοὶ νόμοι. Ὅλα τὰ ἔθνη χειροκροτῆστε, γιατί «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὠμοῦ αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος». Ἂς φωνάζῃ δυνατὰ ὁ Ἰωάννης Βαπτιστής: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου»...
ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
www.nektarios.gr

24.11.13

ΤΑ ΔΕΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:Να γίνεσαι καλύτερος… χωρίς διαταγές! 
Να χαίρεσαι… χωρίς να υποκρίνεσαι!
Να μιλάς… χωρίς να περιαυτολογείς!
Να δουλεύεις… χωρίς να υποδουλώνεσαι!
Να είσαι ελεύθερος… χωρίς να γίνεσαι ασύδοτος!
Να είσαι τολμηρός… χωρίς επίδειξη!
Να είσαι εκδηλωτικός… χωρίς να είσαι επιπόλαιος!
Να παλεύεις… χωρίς να απελπίζεσαι!
Να είσαι οδηγός… χωρίς να κομπάζεις!
Να διαλέγεις… χωρίς να περιφρονείς!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ...

...Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν˙ ἐπίτρεψον ἐκ τῆς ἀκαθάρτου γλώσσης μου νά ἐξέλθη ἡ ὁλοκάθαρος καί σωτήριος σοφία Σου, πρός δόξαν τοῦ μεγάλου Σου ὀνόματος. Μή Κύριε, διά τό πλῆθος τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἐπιτρέψης τήν στέρησιν τῆς Χάριτός Σου εἰς τά ψυχάς μακράν Σου εὑρισκομένας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

21.11.13

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

...ἦλθε ὁ Θεὸς ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ ἦλθε ἀπὸ παρθένο ἁγνὴ καὶ ἁγία, μᾶλλον δὲ πανυπέραγνη καὶ ὑπεραγία, ἀφοῦ εἶναι παρθένος ὄχι μόνο ὑπερτέρα μολυσμοῦ σαρκός, ἀλλὰ καὶ ἀνωτέρα ἀπὸ μολυσμένους σαρκικοὺς λογισμούς. Τὴν σύλληψί της ἐπέφερε ἐπέλευσι παναγίου Πνεύματος, ὄχι ὀρέξεως σαρκός, προεκάλεσε εὐαγγελισμὸς καὶ πίστις στὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ ποὺ νικᾶ κάθε λόγο ὡς ἐξαίσια καὶ ὑπὲρ λόγο, ἀλλὰ δὲν προέλαβε συγκατάθεσις καὶ πεῖρα ἐμπαθοῦς. Διότι συνέλαβε κι᾽ ἐγέννησε, ἐνῶ εἶχε ἐντελῶς ἀπομακρυσμένη τέτοια ἐπιθυμία μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ θυμηδία (διότι εἶπε ἡ παρθένος πρὸς τὸν εὐαγγελιστὴ ἄγγελο, «ἰδοὺ ἡ δούλη τοῦ Κυρίου ἂς γίνῃ σ᾽ ἐμένα σύμφωνα μὲ τὰ λόγια σου» (Λουκ. 1, 38). Γιὰ νὰ εὑρεθῇ λοιπὸν παρθένος ἱκανὴ γι᾽ αὐτό, ὁ Θεὸς προορίζει πρὸ αἰώνων καὶ ἐκλέγει ἀνάμεσα στοὺς ἐκλεγμένους ἀπὸ αἰῶνες αὐτὴν τὴν ὑμνουμένη τώρα ἀπὸ ἐμᾶς ἀειπάρθενη κόρη...
... Ἀλλὰ ἂς μετοικίσωμε κι᾽ ἐμεῖς τοὺς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί, ἀπὸ τὴ γῆ στὰ ἄνω· ἂς μεταφερθοῦμε ἀπὸ τὴν σάρκα ἐπάνω στὸ πνεῦμα· ἂς μεταθέσωμε τὸν πόθο ἀπὸ τὰ πρόσκαιρα στὰ μόνιμα· ἂς καταφρονήσωμε τὶς σαρκικὲς ἡδονές, ποὺ ἔχουν εὑρεθῇ ὡς δέλεαρ κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ παρέρχονται γρήγορα· ἂς ἐπιθυμήσωμε τὰ πνευματικὰ χαρίσματα ποὺ μένουν ἄφθαρτα· ἂς ὑψώσωμε ἀπὸ τὴν κάτω τύρβη τὴ στάσι καὶ τὴν διάνοιὰ μας· ἂς τὴν ἀνεβάσωμε στὰ οὐράνια ἄδυτα, ἐκεῖνα τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὅπου τώρα κατοικεῖ ἡ Θεοτόκος.
    Διότι ἔτσι θὰ εἰσέλθουν σ᾽ αὐτὴν ἐπωφελῶς γιὰ μᾶς μὲ θεάρεστη παῤῥησία καὶ τὰ ἄσματά μας καὶ οἱ δεήσεις μας πρὸς αὐτὴν κι ἔτσι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παρόντα μὲ τὴ μεσιτεία της θὰ γίνωμε κληρονόμοι καὶ τῶν μελλόντων καὶ μενόντων ἀγαθῶν, μὲ τὴ χάρι καὶ φιλανθρωπία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας ποὺ ἐγεννήθηκε ἀπὸ αὐτὴν γιὰ μᾶς, στὸν ὁποῖο πρέπει δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, μαζὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατέρα του καὶ τὸ συναΐδιο καὶ ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Γένοιτο.
ΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
www.nektarios.gr

18.11.13

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ

Δέν εἴμεθα φιλοπόλεμοι. Δέν εἴμεθα πολεμοχαρεῖς. Δέν διψοῦμε γιά ἀνθρώπινο αἷμα. Δέν διεκδικοῦμε ξένα ἐδάφη. Τά ἰδικά μας διεκδικοῦμε˙ αὐτά πού οἹ ἐχθροί μας ἅρπαξαν καί ἀφάνισαν τόν ἑλληνισμό τους˙ ὅσα οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς καί ἄδικοι δικασταί παρεχώρησαν σέ ἄλλους ἀφέντες, κατά καιρούς καί διαστήματα, συρρικνώνοντας τόν ἑλληνισμό καί περιορίζοντάς τον τόσο σέ ἀριθμό ὅσο καί σέ ἐκτάσεις ἐδαφῶν.
Ὅμως, πῶς νά τό κάνουμε; Δέν μποροῦμε νά τό κρύψουμε. Κουρασθήκαμε νά ἀκοῦμε τήν ἑλληνική πολιτική ἡγεσία, μέ τήν βραχνή της φωνή καί τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς φοβίας καί ἡττοπαθείας, νά πιπιλίζη τό γνωστό σέ ὅλους μας μήνυμα τῶν «πουρκουάδων». «Μή πᾶμε γυρεύοντας γιά πόλεμο». Καί ὅλα αὐτά, γιά νά φανοῦν ἀρεστοί στους φαρισαίους ὑποκριτάς τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπιτροπεύουν καί μᾶς κηδεμονεύουν, προωθοῦντες τά ἄνομα συμφέροντά των εἰς βάρος τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων.
Κύριοι πολιτικοί ἡγέται, ἐρασταί τῆς κρυφῆς διπλωματίας καί τῆς γλώσσης τῶν σαλονιῶν τῆς Εὐρώπης... Ὁ ὑπέροχος καί εὐγενής αὐτός λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τούς πολιτικούς του ἡγέτας, νά διασαλπίσουν μέ θάρρος καί παρρησία εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης, ὅτι εἶναι ἕτοιμος ἀνά πᾶσαν ὥραν καί στιγμήν νά ὑπερασπισθῆ τοῦ πατρίου ἐδάφους, δίδοντας ἕνα ἠχηρό ράπισμα σέ ὁποιοδήποτε ἐπίβουλο ἐχθρό ἐπιχειρήση νά βεβηλώση τά ἱερά μας ἐδάφη... Δέν εἴμεθα σωβινισταί. Δέν πωλοῦμε πατριωτισμό. Ἀλλά δέν ἀντέχουμε ἄλλο νά βλέπουμε τήν Ἑλλάδα νά δέχεται ραπίσματα ἀπό τους βεζύρηδες τῆς Ἀνατολῆς καί τούς φαρισαίους τῆς Εὐρώπης.
Ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀπαιτεῖ νά μάθη ὁλόκληρον τήν ἀλήθειαν γύρω ἀπό τούς ἐνθικούς κινδύνους πού ἀπειλοῦν τήν ἀγαπημένη μας Πατρίδα. Καί δέν ἠμπορεῖ κανένας νά τόν ἀπατᾶ μέ ὑποκριτικά χαμόγελα φιλίας, οὔτε πτοεῖται ἀπό τίς ἀπειλές καί τίς φοβέρες τῶν ἐπιδόξων κατακτητῶν.
Ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀπαιτεῖ νά πληροφορηθῆ ὅλα τά σχετικά μέ τό δράμα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ...
Ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀπαιτεῖ νά πληροφορηθῆ ἄν οἱ Ἀγαρηνοί... ἡμέρεψαν καί ἔγιναν καλά παιδιά...
Ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀπαιτεῖ νά γνωρίση ὅλη τήν ἀλήθεια γιά τήν τύχη τῆς Θράκης, τῆς Μακεδονίας, γιά κάθε κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς...
Ναί! Ὁ Ἑλληνικός Λαός ἀνησυχεῖ καί ἀπαιτεῖ ἀπό ὁλόκληρον τόν πολιτικόν κόσμον τῆς χώρας μας, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καί παρατάξεων, νά παραμερίση τίς κομματικές του ἀντιθέσεις, νά ἀρθῆ εἰς τό ὕψος τῶν κρισίμων στιγμῶν καί ἑνωμένος νά ἀντιμετωπίση τό πλῆθος τῶν κινδύνων πού ἀπειλοῦν τό Ἔθνος μας. Εἶναι ἀπαίτησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων, οἱ κομματάρχαι καί οἱ κομματαρχίσκοι νά ἀναλογισθοῦν τίς εὐθῦνες των, νά δώσουν τά χέρια τους, νά ἑνώσουν τίς φωνές τους καί νά θέσουν ὑπεράνω ὅλων τό συμφέρον τῆς Πατρίδος. Ἑνωθῆτε, φωνάζει τό πλῆθος τῶν ἀναριθμήτων νεκρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν ὑπερασπιζόμενοι τήν τιμήν καί ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος. Ἑνωθῆτε, φωνάζει ἡ μαρτυρική Ἑλλάς καί ἑνωμένοι, διακηρύξατε στά πέρατα τοῦ κόσμου: Ὄχι˙ ὁ ἐχθρός δέν θά περάση. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐδῶ.
Εἰς τό προσκλητήριον τῆς Πατρίδος κανείς μειοδότης, κανείς λιποτάκτης, κανείς προδότης˙ γιά νά διαφυλάξουμε τήν γῆ τῶν πατέρων μας, τήν ἀγαπημένη μας Πατρίδα, τήν Ἑλλάδα...

Κείμενο ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος Νοεμβρίου 2002.  

15.11.13

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ὅλοι μας γνωρίζομε, σέ γενικές γραμμές, τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζομε τί ὁ Θεός ζητᾶ ἀπό ὅλους μας. Γνωρίζομε ὅτι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν Του. «Ἐάν ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τά ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄ 15), προέτρεψε. Νά πιστεύουμε εἰς τόν Χριστόν καί σέ καμμία περίπτωσι νά μήν ἐρχώμεθα σέ σύγκρουσι μέ τό ἅγιο θέλημά του. Νά ἀναγνωρίζουμε τόν Κύριον μας ὡς τό ὑπέρτατο ὄν καί ποτέ νά μήν προσκυνοῦμε τά σύγχρονα εἴδωλα. Νά ἀγαποῦμε τόν Κύριο, τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου, μέ ὅλη μας τήν καρδιά καί μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς ψυχῆς μας. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νά βλέπουμε τόν συνάνθρωπό μας ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί νά ζοῦμε  μέ ὁμόνοια καί ἀγάπη. Νά μήν ἀδικοῦμε τόν ἀδελφό μας, ἀλλά νά τόν ἀγαποῦμε ὅπως τόν ἑαυτό μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

12.11.13

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ10.11.13

ΟΡΘΙΟΙ, ΘΑΡΡΑΛΕΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα, ἡ ὁποία λόγω τῆς θέσεώς της, συγκεντρώνει τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐθνῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ἐδῶ συγκρούονται τά ἄνομα συμφέροντα πολλῶν καί εἶναι  πολύ φυσικόν, ὅλοι αὐτοί νά θέλουν νά ἔχουν κάποια ἐπικυριαρχία χαλαρή ἤ δυναμική στήν ζωή καί τήν πορεί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ προθέσεις καί οἱ διαθέσεις αὐτῶν εἶναι καταλυτικές καί στοχεύουν στήν ἀποδυνάμωσι τῆς χώρας μας, τήν ἀποδιοργάνωσι τῆς κοινωνίας μας, τήν παράλυσι τῆς ἐξουσίας καί τήν ὑποταγή της στά κελεύσματα καί τίς παράλογες ἀπαιτήσεις τους, εἰς βάρος, ἀσφαλῶς, τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων.
Ὁ Ἑλληνικός λαός καί ὁ πολιτικός κόσμος τῆς χώρας μας όφείλει νά ἐπισημάνη τόν κίνδυνο τῆς πλήρους ὑποταγῆς, τόν ὁποῖο διατρέχουμε ὡς Ἔθνος καί ὡς Φυλή, καί νά ἀντιδράση δυναμικά. Οἱ ξένοι ζητοῦν νά ἔχουν τόν πρῶτο λόγο σέ ὅλα τά θέματά μας καί νά προσκυνοῦμε κατά τρόπο δουλικό τούς ἀφεντάδες μας.
Εἶναι καιρός ἡ πολιτική μας ἡγεσία νά ἀποκτήση φωνή ἰσχυρά, σπονδυλική στήλη ἀλύγιστο, γενναῖο καί ἀγωνιστικό φρόνημα καί δύναμι ἀντιστάσεως, ἀντάξιο τῶν Ἑλλήνων ἡγετῶν.
Εἶναι καιρός ὅλοι οἱ πνευματικοί ταγοί νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν κρισίμων στιγμῶν καί ὡς ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαό, νά τόν θωρακίσουν ἀμυντικά, νά τόν ἀφυπνίσουν πνευματικά, καί νά  τοῦ ποοῦν ὁλόκληρο τήν ἀλήθεια γιά τήν θρησκευτική κρίσι καί τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι καιρός καί ὁ λαός μας νά ἀφυπνισθῆ ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἀδιαφορίας, ἀπό τήν μέθη τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀτομισμοῦ. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Οἱ ἐχθροί περικυκλώνουν τό Ἔθνος μας καί τό ἀπειλοῦν μέ ἀφανισμό. Οἱ προαιώνιοι ἐχθροί τῆς φυλῆς μας, οἱ Ἀγαρηνοί, μέ τήν προκλητική τους συμπεριφορά, μέ κάλυψι τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἀφηνίασαν καί διψοῦν γιά αἷμα ἑλληνικό.
Ὁ Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν.
Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γρηγορεῖτε!
Στούς Ἕλληνηες δέν ἁρμόζει ἡ σκλαβιά, ἀλλά μόνον ἡ Ἐλευθερία.
Κείμενο ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος Ἀπριλίου 1997.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ!

6.11.13

TI EINAI EKΚΛΗΣΙΑ

...Ἐκκλησία δέν εἶναι οἱ τέσσαρες τοῖχοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, στούς ὁποίους οἱ Χριστιανοί προσερχόμενοι παρακολουθοῦν τά τελούμενα Μυστήρια καί λατρεύουν τόν Ὕψιστον Θεόν. Ἐκκλησία δέν εἶναι οἱ ἱερωμένοι, οἱ ἱερεῖς, οἱ πρεσβύτεροι καί οἱ Ἀρχιερεῖς, οὔτε οἱ θεολόγοι καί οἱ ἱεροκήρυκες. Ἐκκλησία εἶναι ὁ κλῆρος καί ὁ λαός. Εἶναι τό σύνολον τῶν ἀνθρώπων πού πιστεύουν στόν Τριαδικό Θεό καί ζοῦν σύμφωνα μέ τό ἅγιο θέλημά Του. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι Ἵδρυμα, δέν εἶναι Ὀργάνωσις, δέν εἶναι Σωματεῖο, δέν εἶναι κατεστημένο, δέν εἶναι κοινωνικός θεσμός. Εἶναι μία θεανθρώπινος κοινωνία, τῆς ὁποίας Σῶμα εἶναι ὁ πιστός λαός καί κεφαλή ὁ Χριστός. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός παρατεινόμενος εἰς τούς αἰῶνας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

5.11.133.11.13

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΓΛΥΚΕΙΑ

Παιδιά μου, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά. Ναί, εἶναι γλυκειά, ἔστω καί ἄν ἡ πίκρα πλημμυρίζη τήν καρδιά μας. Ναί, εἶναι γλυκειά ἡ ζωή, ἔστω κι ἄν συναντοῦμε ἕνα πλῆθος προβλημάτων τά ὁποῖα μέ πολλές δυσκολίες ἀντιμετωπίζουμε. Ναί, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού ἡ καρδιά μας πληγωμένη καί ματωμένη σφαδάζει ἀπό τόν πόνο. Ναί, ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού τά βάσανα καί οἱ στενοχώριες μᾶς πνίγουν στό πέλαγος τῆς ἀπελπισίας καί τῆς βαθειᾶς ἀπογοητεύσεως. Ἡ ζωή εἶναι γλυκειά καί τότε πού αἰσθανόμεθα μόνοι κι ἔρημοι καί ζοῦμε τήν μοναξιά μας καί τήν ἐρήμωσι.
Ἡ ζωή, παιδιά μου, εἶναι γλυκειά, γιατί εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὄμορφα καί ὡραῖα. Ὅμως αὐτήν τήν ζωή, τό κατ’ ἐξοχήν πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ, κανένας μας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τήν καταστρέψη καί νά τήν φθείρη...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

1.11.13

31.10.13

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σήμερα γιορτάζουμε μια μέρα δόξας της ιστορίας μας, μια μέρα πανηγυρικής απόδειξης της ηρωικής ελληνικής ψυχής μας. Όλοι οι τότε ισχυροί, Γερμανοί και Ιταλοί, εναντίον μας.

Οι γονείς μας φτωχοί, μικροί, αδύνατοι. Δυνατοί όμως στην ψυχή, μεγάλοι στα οράματα, πλούσιοι σε ιδανικά. Με κυβερνήτες που άκουγαν τον αναστεναγμό της ιστορίας και ήξεραν να εκφράζουν τη φωνή του λαού στις απειλές των ξένων και όχι τη λαίμαργη βούληση των αδίστακτων δυνάμεων στον γονατισμένο και τότε λαό.

Το ΟΧΙ δεν το είπε ένας• το είπε ολόκληρος ο λαός. Απλά, βρέθηκε αυτός που συνδύασε την αρμοδιότητα της εξουσίας του με τον παλμό του λαού.

Και σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται σε ιδιότυπη εμπόλεμη κατάσταση και ζει σε κατοχή. Και αυτή τη φορά δυστυχώς Γερμανική. Και όχι μόνον.

Η αλήθεια είναι ότι, θύματα και της δικής μας απερισκεψίας και μικρόνοιας, ξεγελαστήκαμε και παρασυρθήκαμε σε ανόητη ζωή. Χαλάσαμε ως λαός. Τις τελευταίες δεκαετίες φροντίσαμε να καταστρέψουμε ένα-ένα τα θεμέλιά μας, τους βωμούς και τα ιερά μας, πίστη, παιδεία, παράδοση, ιστορία, γλώσσα, θεσμούς, αξίες.

Γι’ αυτό και δεν αντέξαμε τη σύγχρονη επίθεση. Και να που φτάσαμε! Μέσα σε λίγα χρόνια βλέπουμε τις περιουσίες μας να χάνονται, την ανεργία να αυξάνεται, τους νέους μας να εκπατρίζονται, τον λαό μας να πεινάει, την αξιοπρέπειά μας να εξανεμίζεται, τη χώρα μας να αδειάζει. Βουλιάξαμε σε χρέη και δάνεια, βυθιστήκαμε σε προβλήματα και αδιέξοδα, γεμίσαμε συσσίτια.

Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα τρώμε μπομπότα και κονσερβαρισμένες τροφές. Αν τα βρίσκουμε κι’ αυτά. Η ελληνική σημαία δεν θα μονοπωλεί την κυριαρχία μας σε αυτόν τον τόπο.

Κάποιες άλλες ξένες σημαίες θα θυμίζουν τα λάθη μας και την κατοχική μανία άλλων λαών. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Τώρα. Άμεσα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, δίχως καμία καθυστέρηση. Αυτοί που με την ψήφο μας διαχειρίζονται τις τύχες μας ίσως αποκατέστησαν την αξιοπιστία μας στο εξωτερικό, ίσως μείωσαν τους δείκτες της ύφεσης, ίσως δημιούργησαν πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι μας λένε.

Δεν θέλουμε να τους αδικήσουμε, τους πιστεύουμε. Οι ίδιοι όμως φορολόγησαν αδυσώπητα τον λαό, δημιούργησαν στρατιές ανέργων, πλήθη πεινασμένων και απελπισμένων, εκατομμύρια φτωχών και λεγεώνες αυτοεξορίστων.

Και το χειρότερο, γέννησαν πολιτικά μορφώματα και κοινωνικά εκρηκτικά μείγματα που, αν δεν γίνει κάτι σύντομα, θα βρεθούμε μέσα σε μία κοινωνία ανεξέλεγκτης αναρχίας και ανασφάλειας, βίας και εγκλήματος, διάλυσης και καταστροφής, διχασμένοι και αγριεμένοι, με κυβερνήτες χωρίς αξίες, δίχως υπόληψη και σοβαρότητα, πραγματικά επικίνδυνους. Αλήθεια, ποιός θα πάρει αυτή την ευθύνη; ποιός θα αντέξει τον αιώνιο στιγματισμό της ιστορίας;

«Ποτέ η χώρα δεν ήταν σε χειρότερο σημείο», είπε πριν από λίγες μέρες κάποιος από τους σημερινούς αντιπολιτευόμενους πολιτικούς. Και έχει δίκιο. Αλλά και ποτέ δεν είχε τόσο επικίνδυνες πολιτικές εναλλακτικές λύσεις.

Το παρόν της χώρας είναι δραματικό. Αλλά και το μέλλον της πολύ ζωφερό. Όχι γιατί δεν υπάρχουν λύσεις, αλλά γιατί δεν βρίσκονται πολιτικοί με καθαρή σκέψη και εξυπνάδα, με ηρωισμό και τόλμη. Τουλάχιστον στο ορατό πολιτικό φάσμα.

Δεν θέλουμε πολιτικούς που μόνο να ψηφίζουν κατά παραγγελία νόμους. Θέλουμε ανθρώπους να μας κυβερνήσουν, ίσως να μας διορθώσουν. Όχι να μας τιμωρήσουν για τα δικά τους κυρίως λάθη. Τους θέλουμε να εκπροσωπούν τον λαό στους δανειστές.

Όχι το αντίστροφο. Δεν αντέχουμε πολιτικές συμβιβασμού, γιατί η αξιοπρέπειά μας δεν επιδέχεται ούτε καθυστερήσεις ούτε και μισές λύσεις. Δεν τους ψηφίσαμε για να μας στύψουν στο όνομα της Ευρωπαϊκής σκοπιμότητας ούτε για να αντικαταστήσουν την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό με την υποτέλειά μας στη μνημονιακή Τρόϊκα.

Δεν τους εκλέξαμε για να μας δέσουν με ευρωπαϊκές χειροπέδες ούτε για να υπογράψουνε τον υπαρκτικό εκφυλισμό μας, αλλά για να εκφράζουν τη δόξα του ιστορικού λαού μας. Δεν τους ψηφίσαμε για να σώσουν το Ευρώ• τους εξουσιοδοτήσαμε να σώσουν την ιστορία μας, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, την αξιοπρέπειά μας, εμάς τους ίδιους.

Χωρίς αμφιβολία, κάτι πρέπει να γίνει. Την πορεία μας την δείχνει η σημερινή μέρα. Είναι μονόδρομος. Η χώρα μας την ιστορία της την έγραψε στο παρελθόν με ένα ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, με ένα ηρωικό ΟΧΙ, που τα είπανε κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή.

Όταν έφτασαν οι πρόγονοί μας να τρώνε ποντίκια και γέμισαν με αρρώστιες, τότε έκαναν την έξοδό τους στο Μεσολόγγι και όταν η κατοχή χτυπούσε την πόρτα της πατρίδας μας το 1941, δυό νέοι ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας τόλμησαν να κατεβάσουν τη Γερμανική σημαία από τον βράχο της Ακρόπολης. Τέτοια πρότυπα κρύβει στα σπλάγχνα του ο λαός μας.

Τέτοια γονίδια έχει η ταυτότητά μας. Θέλουμε πολιτικούς που να πούνε ΟΧΙ στην Τρόικα και να δείξουν τι σημαίνει ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε οδηγούς σε μία έξοδο ελεύθερων πολιορκημένων για να κατεβάσουμε κάθε ξενική σημαία από την Ακρόπολη της ιστορίας, του τόπου και του πολιτισμού μας. Αν δεν βρεθούν ηγέτες με ηρωικά χαρακτηριστικά, χαθήκαμε. Δώσαμε τον ιδρώτα μας, δώσαμε και το δάκρυ μας. Δεν θα δώσουμε όμως καμιά σταγόνα από το αίμα μας.

Αυτό πρέπει να βρεθεί αυτός που θα το πει σε όλον τον κόσμο. Γιατί εκεί φτάσαμε. Μόνο το αίμα μας έμεινε. Θα μας πούνε ότι, αν τολμήσουμε έτσι, θα έρθουν τα χειρότερα. Δεν υπάρχουν πλέον χειρότερα. Υπάρχει η ευκαιρία του ηρωισμού. Το ΟΧΙ και το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ δεν τα ακουλούθησε μια φαινομενική ήττα• τα διαδέχθηκε η δόξα.

Γι’ αυτό κι εμείς σήμερα γιορτάζουμε. Η μπομπότα με αξιοπρέπεια αξίζει περισσότερο από το σουβλάκι με υποτέλεια. Την όποια δυσκολία και θυσία, με ενθουσιασμό θα την σηκώσουμε ως συνακόλουθο του ηρωισμού. Δεν μπορούμε όμως άλλο να την αντέξουμε ως συνέπεια δουλικότητας και εξευτελισμού.

Μέχρι σήμερα έχουμε δει μέτρα, συμφωνίες, εις βάρος μας εκβιασμούς, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, ατέλειωτες υποχωρήσεις. Δεν έχουμε δει καμία νίκη, καθόλου τόλμη.

Κάνουμε έκκληση στον πολιτικό μας κόσμο. Οφείλουν να φωνάξουνε παντού ότι δεν πεινάμε μόνον ως πολίτες, κυρίως πονάμε ως λαός.

Όποιος ηγέτης στην παρούσα φάση δεν μπορεί να είναι ριψοκίνδυνος, γίνεται από μόνος του επικίνδυνος. Αντίθετα, αν βρεθούν τώρα κάποιοι που μπορέσουν να κινηθούν με συνέπεια στην ιστορία μας, τότε θα μπορέσουμε κι εμείς να τους συγχωρέσουμε για όσα κατεργάστηκε εις βάρος μας η υποτέλεια στην ξένη λογική και τα αλλότρια συμφέροντα. Εάν σιωπήσουν, δεν θα τους συγχωρέσει η ιστορία.

Δεν μας ενδιαφέρει πλέον ποιός φταίει για τη σημερινή μας κατάσταση. Μας νοιάζει ποιός και τι θα μας σώσει. Ψάχνουμε για πατριώτες, όχι για ενόχους. Αν οι πολιτικοί μας έκαναν ως τώρα το σωστό, θα τους παραδεχόμασταν εμείς ως ικανούς.

Αν το κάνουν τώρα, αυτή τη στιγμή, θα τους ομολογήσει η ιστορία ως εθνικά μεγάλους. Και έξυπνους.

Το ΟΧΙ του 1940 δεν είχε καμία λογική, είχε όμως εξυπνάδα και αξιοπρέπεια. Τώρα το ΟΧΙ έχει τη σοφία του αυτονόητου και τη σαφήνεια της μοναδικής λύσης. Οι νίκες δεν στηρίζονται σε ΝΑΙ συμβιβασμού. Στηρίζονται σε ΟΧΙ ηρωισμού.

ΣΕΒ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

28.10.13

ΖΗΤΩ Η 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

...Πάλιν καί πολλάκις ὁ εὐσεβής Ἑλληνικός λαός ἐδέχθη τήν προστασίαν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὅταν ὁ φασισμός κτυποῦσε τίς πύλες τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ἐπίλεκτες στρατιές του καί ἀπειλοῦσε τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας καί τήν Ἐλευθερία μας, οἱ Ἕλληνες ἐπολέμησαν τόν ἐχθρό ἀμυνόμενοι ἑνωμένοι, ἔχοντες ὡς προστάτιδα στίς μάχες τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Σκαρφαλώνοντας στίς ἀπόκρημνες κορυφές τῶν ὀρέων τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἔβλεπαν μέ τά μάτια τους τήν Παναγία νά τούς ὑπερασπίζεται καί νά τούς ἐνθαρρύνη στόν Τίμιο ἀγῶνα τους.
...Στόν κόρφο τους φύλαγαν τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Στήν κραδιά τους κρατοῦσαν ξεχωριστή θέσι γιά τήν Παναγία. Γιά τήν Θεοτόκο ἡ ὁποία προστατεύει τούς ἀδυνάτους, τούς ἀδικημένους, τούς πονεμένους, τήν χήρα γυναῖκα, τά ὀρφανά καί τούς ἀγωνιζομένους γιά τό δίκαιο καί τήν ἐλευθερία.
...Γιά ἄλλη μία φορά εὐχαριστοῦντες τήν Ὑπεραγία Θεοτόκον γιά τήν διηνεκῆ προστασία της, τήν παρακαλοῦμεν ὡς Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τοῦ Γένους μας, νά ἀναλάβη καί πάλιν ὑπό τήν προστασία της τό Ἔθνος μας καί ὑπό τήν Ἁγίαν Σκέπην της τήν Πατρίδα μας κατά τούς χαλεπούς τούτους καιρούς.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

25.10.13

Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ


«Αὐτὴ ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν, ὧν ἐποίει». Έτσι πλέκει το εγκώμιο της Αγίας Ταβιθά ο ευαγγελιστής Λουκάς. Η λέξη Ταβιθά είναι συριακή και ερμηνεύεται Δορκάς (ζαρκάδι). Το όνομα αυτό έφερε ή ευσεβέστατη αυτή και φιλάνθρωπη χριστιανή, που κατοικούσε στην Ιόππη.

Από τίς Πράξεις των Αποστόλων (θ' 36-40) πληροφορούμαστε ότι η Δορκάς, ήταν εξειδικευμένη υφάντρια πού κατασκεύαζε χιτώνες και ιμάτια, τα όποια πωλούσε και από τα έσοδα συντηρούσε φτωχούς, χήρες και ορφανά. Όταν ο απόστολος Πέτρος, στα πλαίσια της διάδοσης του Ευαγγελίου, έφτασε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, συνέβη ν' ασθενήσει η Δορκάς και να πεθάνει. Και ενώ είχαν ετοιμαστεί όλα για την κηδεία της, έγινε γνωστό ότι ο Πέτρος ήταν στη Λύδδα. Τότε δύο απεσταλμένοι, παρακάλεσαν τον Πέτρο να έλθει στην Ιόππη. Όταν έφτασε, τον ανέβασαν στο υπερώο, όπου ήταν νεκρή η Δορκάς. Συγκινημένος ο Πέτρος, χωρίς να πει τίποτα, έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά. Έπειτα είπε: «Ταβιθᾶ ἀνάστηθι». Και πράγματι η νεκρή αναστήθηκε! Αυτό χαροποίησε αφάνταστα τους παρευρισκόμενους, και το γεγονός διαδόθηκε σ' όλη την Ιόππη με αποτέλεσμα να πιστέψουν πολλοί στον Χριστό.

Από τότε η Ταβιθά έζησε αρκετά χρόνια, γεμάτα αγαθά έργα και ελεημοσύνες. Ο θάνατος τη βρήκε σε βαθιά γεράματα. Και έτσι η φιλάγαθη αυτή γυναίκα, έφυγε ειρηνικά και με αγαλλίαση διότι την αξίωσε ο Θεός να περάσει τη ζωή της ωφέλιμα γεμάτη πνευματικούς καρπούς.

22.10.13

ΟΡΘΙΟΙ, ΘΑΡΡΑΛΕΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ

Ἡ Ἑλλάς εἶναι ἡ χώρα, ἡ ὁποία λόγω τῆς θέσεώς της, συγκεντρώνει τήν προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον πολλῶν ἐθνῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Ἐδῶ συγκρούονται τά ἄνομα συμφέροντα πολλῶν καί εἶναι  πολύ φυσικόν, ὅλοι αὐτοί νά θέλουν νά ἔχουν κάποια ἐπικυριαρχία χαλαρή ἤ δυναμική στήν ζωή καί τήν πορεί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Οἱ προθέσεις καί οἱ διαθέσεις αὐτῶν εἶναι καταλυτικές καί στοχεύουν στήν ἀποδυνάμωσι τῆς χώρας μας, τήν ἀποδιοργάνωσι τῆς κοινωνίας μας, τήν παράλυσι τῆς ἐξουσίας καί τήν ὑποταγή της στά κελεύσματα καί τίς παράλογες ἀπαιτήσεις τους, εἰς βάρος, ἀσφαλῶς, τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων.
Ὁ Ἑλληνικός λαός καί ὁ πολιτικός κόσμος τῆς χώρας μας όφείλει νά ἐπισημάνη τόν κίνδυνο τῆς πλήρους ὑποταγῆς, τόν ὁποῖο διατρέχουμε ὡς Ἔθνος καί ὡς Φυλή, καί νά ἀντιδράση δυναμικά. Οἱ ξένοι ζητοῦν νά ἔχουν τόν πρῶτο λόγο σέ ὅλα τά θέματά μας καί νά προσκυνοῦμε κατά τρόπο δουλικό τούς ἀφεντάδες μας.
Εἶναι καιρός ἡ πολιτική μας ἡγεσία νά ἀποκτήση φωνή ἰσχυρά, σπονδυλική στήλη ἀλύγιστο, γενναῖο καί ἀγωνιστικό φρόνημα καί δύναμι ἀντιστάσεως, ἀντάξιο τῶν Ἑλλήνων ἡγετῶν.
Εἶναι καιρός ὅλοι οἱ πνευματικοί ταγοί νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν κρισίμων στιγμῶν καί ὡς ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαό, νά τόν θωρακίσουν ἀμυντικά, νά τόν ἀφυπνίσουν πνευματικά, καί νά  τοῦ ποοῦν ὁλόκληρο τήν ἀλήθεια γιά τήν θρησκευτική κρίσι καί τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς Ἑλλάδος.
Εἶναι καιρός καί ὁ λαός μας νά ἀφυπνισθῆ ἀπό τόν λήθαργο τῆς ἀδιαφορίας, ἀπό τήν μέθη τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί νά ἐλευθερωθῆ ἀπό τά δεσμά τοῦ ἀτομισμοῦ. Οἱ καιροί εἶναι χαλεποί. Οἱ ἐχθροί περικυκλώνουν τό Ἔθνος μας καί τό ἀπειλοῦν μέ ἀφανισμό. Οἱ προαιώνιοι ἐχθροί τῆς φυλῆς μας, οἱ Ἀγαρηνοί, μέ τήν προκλητική τους συμπεριφορά, μέ κάλυψι τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ἀφηνίασαν καί διψοῦν γιά αἷμα ἑλληνικό.
Ὁ Ἀννίβας πρό τῶν πυλῶν.
Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γρηγορεῖτε!
Στούς Ἕλληνηες δέν ἁρμόζει ἡ σκλαβιά, ἀλλά μόνον ἡ Ἐλευθερία.
Κείμενο ἀειμνήστου Ἀρχιμ. π. Θεοφίλου Ζησοπούλου, πού δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος Ἀπριλίου 1997.

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ!

18.10.13

ΜΙΑ "ΜΠΑΜΠΟΥΣΚΑ" ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τό μεγάλο πνεῦμα τῆς ρωσσικῆς γῆς ὁδηγεῖται στόν τόπο τῆς ἐξορίας, διότι τό ρωσσικό  καθεστώς ἐνοχλοῦνταν ἀπό τήν παρουσία του. Ὁ Ντοστογιέφσκυ, κάτω ἀπό αὐστηρά συνοδεία, βαδίζει τόν δρόμο γιά τήν Σιβηρία.
Μιά εὐλαβής ρωσσίδα, πού ἀντιλήφθηκε τήν σκηνή, πλησίασε τόν ἐξόριστο καί τοῦ ἐχάρισε μιά μικρή Καινή Διαθήκη. Τό Εὐαγγέλιο στά χέρια τοῦ Ντοστογιέφσκυ ὑπῆρξε τό πρῶτο ἐφόδιο ζωῆς. Ἡ ρωσσίδα «μπάμπουσκα» προσέφερε τό Εὐαγγέλιο στόν μεγάλο ρῶσσο διανοητή καί ἄλλαξε ὁλόκληρο τόν ψυχικό του κόσμο. Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου τόν μετεμόρφωσε, τόν ἔκανε νά στραφῆ στόν Θεό. Νά τί μπορεῖ νά κάνη μιά πιστή γυναῖκα. Μιά μπάμπουσκα μᾶς ἔδωσε ἕνα χριστιανό, πού λέγεται Ντοστογιέφσκυ. Στό τόπο τῆς ἐξορίας διάβασε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, παρηγορήθηκε, ἀνακουφίσθηκε, φωτίσθηκε, μεταμορφώθηκε, ἔγινε ζωντανός χριστιανός.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

13.10.13

ΣΑΤΑΝΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ!

...Σατανοκρατεῖται ὁ κόσμος. Δέν χριστοκρατεῖται. Γιατί ὁ δαίμονας φαίνεται δυνατός καί ἰσχυρός. Θόλωσε τά μυαλά τῶν ἀνθρώπων. Κουφός ἔγινε ὁ ἄνθρωπος. Δέν ἀκούει τήν φωνή τοῦ Θεοῦ. Μουγγός εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Δέν λαλεῖ γιά τόν Θεό, δέν λαλεῖ γιά τήν ἀλήθεια, δέν λαλεῖ γιά τό δίκαιο, δέν λαλεῖ γιά τήν ἀγάπη. Καί ἔχει μιά καρδιά μέσα στήν ὁποία φωλιάζουν τά πάθη καί οἱ ἀδυναμίες. Μπλοκαρίστηκε ὁ δρόμος. Ὅπως οἱ ἀγρότες μας βγαίνουν στόν δρόμο, διεκδικώντας τά δικαιώματά τους, καί μπλοκάρουν τούς δρόμους καί παρακωλύουν τήν ὁμαλή συγκοινωνία μεταξύ μας, ἔτσι ἀκριβῶς κάνει καί ὁ διάβολος. Μπλοκάρει ἐμποδίζει τήν ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό, μπαίνει στόν δρόμο τῆς ζωῆς μας καί καθημερινῶς μᾶς πολεμάει.
Ἡ δική μας πάλη καί ὁ δικός μας πόλεμος δέν εἶναι πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά εἶναι μέ τόν ἀόρατο ἐχθρό, μέ τό πονηρό πνεῦμα, πού μᾶς ἐχθρεύεται, μᾶς μισεῖ θανασίμως καί θέλει νά μᾶς ρίξη στό πῦρ τό ἐξώτερο...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

10.10.13

ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ!

...Ὑπάρχει, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός! Αὐτό μᾶς τό φωνάζει ὁ ἥλιος πού ἀνέτειλε σήμερα τό πρωΐ. Τό διαλαλοῦν τά ἄστρα καί ἡ σελήνη. Τό μαρτυροῦν τά πουλιά πού κελαηδοῦν, τά ρυάκια πού κυλοῦν, τά λουλούδια πού μοσχοβολοῦν, ὁ φλοῖσβος τῆς θαλάσσης καί οἱ ζέφυροι.
Ὑπάρχει ὁ Θεός! Μᾶς τό φωνάζει κατ’ ἐξοχήν ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στόν κόσμο αὐτό.
Ναί! ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, τό τελειότερο ἀπ’ ὅλα τά δημιουργήματα, ὁ ὁποῖος ὤφειλε, μέ τήν συνεχῆ ἄσκησι στό ἀγαθό, στήν ἀρετή καί μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ, νά φθάση στήν θέωσι καί στήν τελείωσι...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

6.10.13

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

...Ἦλθε ὁ Χριστός. Ἦλθε ὡς Διδάσκαλος, γιά νά διδάξη τά ὡραιότερα μαθήματα τῆς ἀγάπης. Ἦλθε ὁ Χριστός γιά νά διδάξη τά ὡραιότερα μαθήματα τῆς ἀλήθειας.
...Ἦλθε ὁ Χριστός, γιά νά θεραπεύση τούς ἀρρώστους. Γιά νά δώση τό φῶς στούς τυφλούς, τήν ἀκοή στούς κωφούς, τήν λαλιά στούς μογγούς, τήν καθαρότητα στούς λεπρούς, τήν λευτεριά στούς δαιμονισμένους, τήν ὑγεία στούς ἀρρώστους καί τήν σωτηρία σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ἦλθε ὁ Χριστός σάν καλός Ποιμένας, γιά νά βρῆ τό χαμένο πρόβατο καί νά τό ξαναφέρη στήν ποίμνη Του, στήν Ἐκκλησία.
Ἦλθε ὁ Χριστός γιά νά ἀποφράξη τήν κεκλεισμένη πύλη τοῦ Παραδείσου, γιά νά μπορῆ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος νά ξαναζήση μέσα στόν παραδείσιο κόσμο, μέ ἔντονη τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.
Ἦλθε ὁ Χριστός καί μετά ἀπό τριετῆ δημόσια δρᾶσι, σταυρώθηκε, θανατώθηκε, πέθανε, ἀναστήθηκε καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας