31.7.13

ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ...Νά θυμόμαστε πάντοτε τόν σοφό διδάσκαλο Γαμαλιήλ, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος στό συνέδριο, πού προσπαθοῦσε νά θέση σέ ἐφαρμογή σχέδιο ἐξοντώσεως τῶν Ἀποστόλων, ἐδήλωσε κατά τόν πλέον κατηγορηματικόν τρόπον τά ἑξῆς: «ἀπόστητε ἀπό τῶν ἀνθρώπων τούτων καί ἐάσατε αὐτούς˙ ὅτι ἐάν ᾗ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλή αὕτη ἤ τό ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται˙ εἰ δέ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μή ποτε καί θεομάχοι εὑρεθῆτε» (Πράξ. ε΄ 38-39). Μέ πιό ἁπλά λόγια: Μή πλησιάζετε τούς ἀνθρώπους αὐτούς καί ἀφῆστε τους, διότι ἄν οἱ ἰδέες αὐτῶν καί τά ἔργα αὐτῶν εἶναι ἀνθρώπινα, ἀπό μόνα τους θά ἀνατραποῦν˙ ἐάν ὅμως εἶναι ἀπό τόν Θεό, τότε δέν μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε...
...«γενηθήτω τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς»˙ τό αἴτημα πού σέ καθημερινή βάσι προσευχόμενοι ἀπευθύνουμε στόν Κύριό μας. Νά γίνη καί στήν δική μας ζωή τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου