21.11.16

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ...

Τά Εἰσόδια ἑορτάζουμε σήμερα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀλλά, ἀδελφοί μου, πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἑορτάζουμε τά ἐξόδια ἀπό τήν Ἐκκλησία. Γιατί δημιουργήσαμε ἕνα τέτοιο κλῖμα πού οἱ Χριστιανοί μας λησμονοῦν νά κάνουν τά εἰσόδιά τους κάθε Κυριακή στόν ἱερό ναό, γιά νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν Θεό.
Ἡ παρουσία σας ἐδῶ εἶναι μία προσφορά. Ἄλλοι, ὅμως, λησμόνησαν νά σύρουν τά βήματά τους, νά ἔλθουν στόν ναό καί νά εὐχαριστήσουν τόν Κύριο, νά πάρουν τίς εὐλογίες καί τά ἀρώματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νά ἁγιασθῆ καί τό σῶμα καί ἡ ψυχή τους, καί νά ἐξέλθουν μέ καινούργιες δυνάμεις, μέ ὑψηλό τό φρόνημα, μέ γενναιότητα, γιά νά ἀγωνισθοῦν στόν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
Τά ἐξόδια τῶν Χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς μας φθάνουν, ἀδελφοί μου, σέ μεγάλο βαθμό... Ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Χριστό καί ἔτσι δέν μποροῦμε νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει καί λέγει: «Χριστιανός πού ἀπουσιάζει τρεῖς συνεχεῖς Κυριακές ἀδικαιολογήτως ἀπό τόν ἐκκλησιασμό, αὐτός ὁ Χριστιανός ἀποκόπτει τόν ἑαυτό του ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου