8.4.17

ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ...

...Σήμερα ὁ κόσμος φωνάζει μέ ἰαχές καί ὑποδέχεται θριαμβευτικά καί μέ ἐνθουσιασμό τόν Χριστό. Αὐτό τό μήνυμα νά πάρουμε κι ἐμεῖς. Αὐτό τό μήνυμα λέει καί τό ἀπολυτίκιον τοῦ Λαζάρου «Τήν κοινήν ἀνάστασιν πρό τοῦ Σοῦ πάθους πιστούμενος ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον Χριστέ ὁ Θεός». Αὐτό τό μήνυμα νά τό ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας στίς δυσκολίες καί στήν ἀπειλή τοῦ θανάτου καί στίς ἀσθένειες, ὅτι πράγματι ὁ Χριστός μᾶς ἐτοιμάζει γιά μιάν ἄλλη δόξα, πολύ ἀσύγκριτη τῆς παρούσας ζωῆς. Νά δώσει ὁ Θεός, ὅλοι μας, αὐτήν τήν δόξαν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν νά γίνουμε μέτοχοι καί νά τήν ἀπολαύσουμε. Ἀμήν. 
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου