25.10.17

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ...

...Ὅταν ἀπουσιάζη ὁ Χριστός, τήν θέσι τήν δική Του τήν παίρνει ὁ διάβολος. Καί ὅταν ἔχουμε μιά κοινωνία σατανοκρατούμενη, τότε σ’ αὐτήν τήν κοινωνία δέν ἔχει θέσι ὁ Χριστός. Ὁ διάβολος εἶναι αἰώνιος ἐχθρός μας, μᾶς μισεῖ, μᾶς ἐχθρεύεται, μᾶς συκοφαντεῖ, μᾶς διαβάλλει στόν Θεό. Γι’ αὐτό καί λέγεται διάβολος... Καί ἐνῶ εἶναι διάβολος σκοτεινός, φαίνεται ὡς «ἄγγελος φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄14). Παρουσιάζεται ὡς πολιτισμός, παρουσιάζεται ὡς προοδευτικότης, παρουσιάζεται ὡς ἐπιστήμη, παρουσιάζεται ὡς κάτι τό καλύτερο. Ὅμως, στοχεύει νά μᾶς δολοφονήση, νά μᾶς δηλητηριάση, νά μᾶς αἰχμαλωτίση, νά μᾶς σκλαβώση, νά μᾶς μεταβάλη σέ ὑλικό τῆς κολάσεως...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου