29.12.13

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ὁ Ἡρώδης ὁ μέγας εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό τραγικά πρόσωπα πού μνημονεύονται στήν Καινή Διαθήκη κατά τόν χρόνον τῆς συγκλονιστικῆς ὅσον καί θαυμαστῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας...
Αὐτός ὁ ἐμπαθής μέ τήν ἐξουσία βασιλεύς, μόλις ἐπληροφορήθη ὅτι ἐγεννήθη ὁ Βασιλεύς τῆς Ἰουδαίας, ἐταράχθη, ἀνησύχησε σφόδρα καί ἄρχισε νά συλλέγη πληροφορίες ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται.
...Οἱ μάγοι δι’ Ἀγγέλου ὁδηγηθέντες ἀνεχώρησαν δι’ ἄλλης ὁδοῦ πρός τήν πατρίδα των, ἀφήσαντς τόν Ἡρώδη νά πνίγεται εἰς τόν τυφώνα τῆς ταραχῆς του, μέ ἀποτέλεσμα νά προβῆ σέ παρανοϊκές ἐνέργειες, ὅπως εἶναι ἡ ἀπόφασις τῆς Βρεφοκτονίας τῆς Βηθλεέμ καί τῶν περιχώρων της «ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω» σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς του...
Τά δεκατέσσαρες χιλιάδες ἀθῶα νήπια τῆς Βηθλεέμ θεωροῦνται οἱ πρῶτοι μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπότισαν τό ἀειθαλές δένδρον τῆς Ἐκκλησίας μας, τό ὁποῖον ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες ἀνθεῖ καί καρποφορεῖ καί διακλαδίζεται διά μέσου τῶν αἰώνων εἰς ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

28.12.13

ΕΤΕΧΘΗ ΥΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡ

...«Ἰδού γάρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. α΄ 1-2).
Μή φοβᾶσθε˙ διότι σᾶς φέρνω εὐχάριστα νέα πού θά φέρουν μεγάλη χαρά εἰς ὅλον τόν λαόν: Ἐγεννήθη σήμερα εἰς τήν πόλιν τοῦ Δαυΐδ γιά σᾶς Σωτήρ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός Κύριος.
Μέ τό μήνυμα αὐτό φαίνεται ὁλοκάθαρα ἡ εὐλογία τῆς χαρᾶς, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά γνωρίσματα τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο διά τήν χαράν τήν αἰώνιον καί δέν ἠμπορεῖ νά νοηθῆ ἄνθρωπος πού νά μήν τήν ἀναζητᾶ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

25.12.13

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

"Ὁ φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, καὶ συνέχων τὰ πάντα, δι' εὐσπλαγχνίαν ἄφατον, ἐκ Παρθένου γεννᾶται, καὶ σπαργανοῦται ὡς βρέφος, ἐν Σπηλαίῳ καὶ φάτνη, ἀλόγων ἀνακλίνεται, σπεύσωμεν ἐπιστῆναι, ἐν Βηθλεέμ, εἰς αὐτοῦ προσκύνησιν μετὰ Μάγων, καρποὺς ἀρίστων πράξεων, κομιοῦντες ὡς δῶρα". 
Προεόρτιο Ἐξαποστειλάριο
                            *                  *                   *
Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου... οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν...

Κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τοῦ 21ου αἰῶνος καλούμαστε νά σταθοῦμε εὐλαβικά μπροστά στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί νά ἐναποθέσουμε στό θεῖο Βρέφος τήν ἀγάπη μας, τόν σεβασμό μας καί τήν αἰώνιο εὐγνωμοσύνη στόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή τῶν ψυχῶν μας. Κρατοῦντες τό φῶς τῆς Βηθλεέμ, νά περπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς», ψάλλοντες μετά τῶν ἁγίων Ἀγγέλων τό
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

24.12.13

Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ

...Πολλά εἶναι τά μηνύματα τῶν ἀγγέλων, τά ὁποῖα ἀκούσθηκαν κατά τήν νύκτα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀνάμεσα σέ ὅλα αὐτά δεσπόζει τό ἕνα καί μοναδικό, ὁ ἐρχομός εἰς τήν γῆν τοῦ θείου Λυτρωτοῦ. Αὐτόν τόν ἐρχομό πού λαχταροῦσαν γενεές γενεῶν καί προκατήγγειλαν, διά μέσου τῶν αἰώνων, προφῆται καί διδάσκαλοι καί φωτισμένοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀξιώνονται νά τόν πληροφορηθοῦν οἱ νοσταλγοί τοῦ Λυτρωτοῦ ἀπό τά σμήνη τῶν Ἀγγέλων. Ὁ ἐρχομός τοῦ Μεσσίου θά ἀποτελέση τόν τερματισμόν τῆς ἔχθρας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, θά ἀποκαταστήση τίς διαταραγμένες σχέσεις τοῦ πλάσματος μέ τόν Πλάστην, θά ἀνοίξη τήν κλειστήν πύλην τῆς Ἐδέμ, πού Ἄγγελος ἐφύλασσε μέ τήν πυρίνην ρομφαίαν του καί θά ἐλευθερώση τόν σκλαβωμένον ἄνθρωπον ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

22.12.13

21.12.13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...

...Χριστούγεννα! Εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ... Χρι­στούγεννα σημαίνει: Ὁ Θεός στήν γῆ, ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Χριστού­γεν­να σημαίνει: ὁ Χριστός Λυτρωτής, ὁ ἄνθρωπος λυτρωμένος. Χριστούγεννα σημαίνει: ὁ Χριστός Εἰρηνοποιός. Κανένας ἄνθρωπος ταραγμένος. Χριστού­γεν­­να σημαίνει: ὁ Χριστός συμφιλιωτής τῶν ἀνθρώπων... Χριστούγεννα σημαί­νει: καθάρια ζωή, φωτισμένη ἀπό τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

20.12.13

Ο ΑΓΙΟΣ-1ο επεισόδιο

Μία μοναδική προφητείαΜεγάλος προφήτης εἶναι ὁ Δανιήλ, και ὀνομάστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό «ἀνήρ ἐπιθυμιῶν». Ὁ προφήτης αὐτός, λόγω τοῦ ὑπερβολικοῦ ζήλου του νά τηρήσει στή ζωή του τά προστάγματα τοῦ Θεοῦ, προικίστηκε ἀπ’ Αὐτόν μέ ἰδιαίτερα καί ἐξαιρετικά προφητικά χαρίσματα διακρίσεως καί διοράσεως. Ἀξιώθηκε νά δεῖ σέ ὅραμα ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, μέχρι καί τή στιγμή λίγο πρίν τήν τελική κρίση, «ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καί παλαιός ἡμερῶν ἐκάθητο, καί τό ἔνδυμα αὐτοῦ λευκόν ὡσεί χιών, καί ἡ θρίξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεί ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλόξ πυρός, οἱ τροχοί αὐτοῦ πῦρ φλέγον» (Δαν. 7,9). Εἶναι ὅμως καί ὁ μοναδικός προφήτης ὁ ὁποῖος προφήτευσε κάτι τό μοναδικό. Προφήτευσε μέ κάθε ἀκρίβεια τήν ἡμερομηνία ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Οἱ προφῆτες ποτέ δέν βάζουν ἡμερομηνίες τελέσεως τῶν γεγονότων πού προφητεύουν. Ἡ μοναδική προφητεία πού περιέχει ἀκριβῆ ἡμερομηνία πραγματοποιήσεως αὐτῆς, εἶναι ἡ προφητεία τοῦ Δανιήλ περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Στό βιβλίο του ὁ Δανιήλ, στό κεφάλαιο 9, καί στό στίχο 24, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Ἁγίων, ὁ Μεσσίας δηλαδή, θά ἔρθει σέ ἑβδομήντα ἑβδομάδες ἐτῶν, δηλαδή σέ 490 χρόνια (70x7=490). Καί πραγματικά, ἡ ἔλευση τοῦ Λυτρωτῆ, ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔλαβε χώρα ἀκριβῶς τετρακόσια ἐνενήντα ἔτη μετά τήν προφητεία…
Ἡ προφητεία αὐτή εἶναι μοναδική, συγκλονιστική, ἐξαίρετη! Ὁ προφήτης Δανιήλ ἀξιώθηκε ἰδιαιτέρας χάριτος ὑπό τοῦ Θεοῦ. Προφήτευσε τήν ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῶν Χριστουγέννων! Γι’ αὐτό καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νά τιμοῦμε καί νά ἑορτάζουμε «ἐξαιρέτως» τόν προφήτη Δανιήλ τήν Κυριακή τῆς πρό Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἐμεῖς ταπεινά, ἄς τιμοῦμε καί ἄς ἀγαποῦμε ἰδιαίτερα τόν μεγάλο αὐτόν προφήτη καί ἄς ἀναπέμπουμε δοξολογίες στόν Ἅγιο Θεό, ὁ ὁποῖος βάζοντας στό στόμα τῶν προφητῶν Του σπουδαῖες καί θαυμαστές προφητεῖες δυναμώνει καί ἀναπτερώνει τήν ἀσθενική πίστη μας.


Πηγή: Περιοδικό Ἁγία Λυδία, τεῦχος 489, Δεκέμβριος 2013.
18.12.13

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

...Καί πάλι Χριστούγεννα. Καί πάλι προετοιμασίες. Καί πάλι οἱ ἄνθρωποι σέ γενική κινητοποίησι καί καθολικό συναγερμό. Καί πάλι καθαριότητες στά σπίτια. Καί πάλι στολίσματα στά σαλόνια, στίς βιτρίνες τῶν καταστημάτων, στίς ἀγορές, στούς δρόμους, τίς πλατεῖες τῶν χωριῶν καί τῶν πόλεων...
...Ὑπάρχουν, ὅμως, καί αὐτοί πού μένουν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι. Αὐτοί ἔχουν κάποιο ἄλλο πρόγραμμα. Αὐτοί κλείνουν θέσι σέ κάποια... κέντρα διαφθορᾶς μέσα στά ὁποῖα προσφέρεται παντός εἴδους «ψυχαγωγία» καί αὐτοί, βέβαια, πηγαίνουν νά κάνουν Χριστούγεννα... Ἐκτός ἀπό αὐτούς δέν πρέπει νά παραλείψουμε νά ποῦμε καί γιά ἐκείνους πού θά μείνουν στά σπίτια τους... πού λησμόνησαν, ὅμως, πάνω στό φαγοπότι νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία... Θά ἦταν, βέβαια, ὅλα αὐτά πού γράφουμε ἐκτός πραγματικότητος, ἐάν δέν μνημονεύαμε καί ὅλους ἐκείνους πού πέρα ἀπό ὅλα αὐτά θά κινηθοῦν ὅπως οἱ βοσκοί τῆς Βηθλεέμ καί ὅπως οἱ σοφοί μάγοι τῆς ἀνατολῆς. Ταπεινοί προσκυνηταί, οἱ εὐλαβεῖς καί πιστοί χριστιανοί, προσέρχονται στήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί ἐναποθέτουν στό Θεῖο Βρέφος τά δῶρα τους: τήν καθαρή τους σκέψι, τήν ἀγαθή τους προαίρεσι, τά θερμά τῆς καρδιᾶς τους αἰσθήματα...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

17.12.13

15.12.13

...Ἄνθρωποι, πού κολυμπᾶτε στά πλούτη καί σκλαβώσατε τίς καρδιές σας στούς θησαυρούς τῆς γῆς, τήν χαρά καί τήν εἰρήνη δέν θά τίς βρῆτε σ’ αὐτά. Γυρίστε πίσω καί ἐλᾶτε μαζί μέ τούς σοφούς Μάγους καί μέ ὁδηγό τόν ἀστέρα νά πορευθοῦμε μαζί στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, καί νά προσκυνήσουμε τόν Ἀρχηγό τῆς εἰρήνης καί τόν χορηγό τῆς χαρᾶς, τόν Χριστό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

12.12.13

Ένας Ιερέας τραγουδάει για τα παιδιά

Όλου του κόσμου τα παιδιά είναι παιδιά μας το σύνθημα του νεαρού Ιερέα από την Καβάλα Πρεσβ. Σάββα Κυράζογλου
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, εκδήλωση για τα παιδιά που διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παληού Καβάλας, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στο Γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου του Παληού.
Εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης ήταν και πάλι ο Πρεσβύτερος Σάββας Κυράζογλου, ένας νεαρός ιερέας με αγάπη για τον συνάνθρωπο και με μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα παιδιά.
Ο νεαρός ιερέας δεν δίστασε ακόμη και να οπτικοποιήσει ένα από τα τραγούδια που γράφει για τα παιδιά, σε Studio της πόλης μας, ερμηνεύοντάς το μαζί με ένα 8 μόλις ετών κοριτσάκι τη Χαρά-Μιχαέλα Παπαδοπούλου.
Πρόκειται για ένα τραγούδι, που φέρει τίτλο "Αν είσαι δίπλα μου"
Αξίζει δε να σημειωθεί ο λόγος για τον οποίο έγραψε αυτό το τραγούδι και δεν ήταν άλλος από αυτόν που μας έχει συνηθίσει τα τρία τελευταία χρόνια... το ευαίσθητο του χαρακτήρα του... το τραγούδι αυτό ήταν μια αφιέρωση ψυχής σε ένα 5 ετών κοριτσάκι που πέθανε από καρκίνο.
Πολλά τα μηνύματα, που πέρασε σε μικρούς και μεγάλους, μέσα από τραγούδια, θεατρικά και βίντεο που ο ίδιος δημιούργησε, σε συνεργασία με τον συνομιλητή του Παιδοψυχολόγο κ. Παναγιώτη Σαμαρά, έχοντας ως θέμα τα αθώα παιδιά στη Συρία που άδικα θυσιάζονται στο βωμό των συμφερόντων και τα παιδιά που έχουν καρκίνο.

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΤΝΗΣ

...Ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ παναγίου Πνεύματος καί εὐλογίες τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’αὐτό καί ὅλοι οἱ νοσταλγοί τῆς χαρᾶς καί τῆς εἰρήνης δέν ἔχουν ἄλλην ἐπιλογήν νά κάνουν, παρά μόνον να ὁδηγήσουν τά βήματά των εἰς τό ταπεινόν σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

9.12.13

ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΙΣΩ!

...Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη μακρυά ἀπ’ τόν Θεό, πήρατε λάθος δρόμο. Γυρίστε πίσω καί ἐλᾶτε μαζί νά πᾶμε στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη στίς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς, γυρίστε πίσω, τό ποτήρι τῆς ἡδονῆς δέν δίνει χαρά. Οἱ ἄνομες ἀπολαύσεις δέν δίδουν εἰρήνη. Γυρίστε πίσω, πήρατε λανθασμένο δρόμο. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά πορευθοῦμε μέ τούς ποιμένες καί νά προσκυνήσουμε τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης τόν Χριστό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

5.12.13

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα
Το αίτημα για την αλλαγή της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Πολλοί έγραψαν σχετικά και εξέφρασαν ουσιαστικά επιχειρήματα κατά των καινοτομιών που άκριτα ζητούνται από ορισμένους. Θα εξηγήσω την αντίθεσή μου στη μεταγλώττιση (δεν χρησιμοποιώ τον όρο μετάφραση, διότι πρόκειται για διαφορετικές μορφές της ίδιας γλώσσας) και θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο επιχείρημα των «καινοτόμων» ότι δήθεν θα φέρουμε τους νέους στην Εκκλησία αν χρησιμοποιηθεί επισήμως η απλή νεοελληνική στη Θεία Λειτουργία και γενικά στις Ακολουθίες και στην υμνογραφία.
Πρώτον: Θυμίζω ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πειραματίσθηκε επί ένα έτος στο θέμα αυτό. Δηλαδή επί ένα χρόνο ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο διαβάζονταν στους Ναούς της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και στο πρωτότυπο και στη νεοελληνική απόδοση από το Εκλογάδιον. Ο ίδιος διεπίστωσε ότι δεν υπήρξε αυξημένη προσέλευση των νέων αγοριών και κοριτσιών και τελικά κατήργησε τον πειραματισμό. Άλλα είναι τα εμπόδια για τη μειωμένη προσέλευση νέων και όχι η γλώσσα.
Δεύτερον: Ο νέος και η νέα θέλουν πρωτίστως ζεστασιά ψυχής, ενδιαφέρον, αγάπη. Αν ο εφημέριος, ο πνευματικός, ο κάθε κληρικός ή και ο κατηχητής τους προσεγγίσουν με ειλικρίνεια τότε θα ξεπερασθούν τα οποιαδήποτε γλωσσικά προβλήματα. Σε ενορίες που έχω δει στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όταν υπάρχουν κληρικοί με αγάπη για τη νεότητα εκεί γεμίζουν οι ναοί από εφήβους και κορίτσια ακόμη και στις αγρυπνίες. Η παραδοσιακή γλώσσα και η βυζαντινή Υμνογραφία έλκουν τους νέους μας αν κάποιος είναι κοντά τους και τους βοηθεί να καταλάβουν. Τα παιδιά, τα οποία από μικρά εκκλησιάζονται και κυρίως εκείνα που πηγαίνουν κοντά στους ψάλτες και μαθητεύουν δεν έχουν κανένα πρόβλημα γλωσσικής κατανοήσεως. Αντιθέτως τα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τον Ναό θα έχουν μονίμως πρόβλημα κατανοήσεως έστω κι αν «μεταφρασθούν» τα λειτουργικά κείμενα.
Τρίτον: Πιστεύω ότι το πρόβλημα για τους νέους είναι κυρίως η ελλιπής κατήχησή τους στα δόγματα και στις αλήθειες της Ορθοδόξου Πίστεως. Κι αν ακόμη αποδώσουμε «Τα Σα εκ των Σων» και πούμε «τα δικά Σου από τα δικά Σου» τι θα καταλάβει ο ακατήχητος; Ποια δικά Σου; Σε ποιόν αναφερόμαστε και γιατί; Ομοίως αν ακούσει ο νέος τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατέρα» αντί «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός» ποια η διαφορά; Το πρόβλημά του παραμένει είτε ακούσει την παραδοσιακή ελληνική του Ιω. Χρυσόστομου και του Μ. Βασιλείου είτε ακούσει τη σύγχρονη ελληνική. Το τι εννοούμε «Βασιλεία του Θεού» είναι το ζητούμενο και τα τυχόν κενά κατανοήσεως δεν οφείλονται στη γλωσσική μορφή, αλλά στην κατήχηση που γίνεται πλημμελώς ή δεν γίνεται διόλου στον Ναό, στο σπίτι και στο σχολείο.
Τέταρτον: Η γλωσσική πενία πολλών νέων έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και μία δόκιμη νεοελληνική (ευπρεπή και όχι ακραία) δεν την καταλαβαίνουν πλήρως. Άρα διαρκώς θα υπάρχει το αίτημα και νέας μεταγλωττίσεως στο όνομα της καλύτερης κατανοήσεως. Θα προκληθεί σύγχυση και ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων νεοελληνικών αποδόσεων που θα διαφημίζονται, άλλη μεν ως πιο συντηρητική, άλλη ως πιο προοδευτική κ.λπ. Όμως η Εκκλησία πρέπει να λειτουργεί παιδευτικά και μορφωτικά. Δεν θα υποβιβάσουμε την ιερότητα της Θείας Λειτουργίας στο όνομα του λαϊκισμού και της δήθεν προσεγγίσεως των νέων. Αλλά θα προσπαθήσουμε να αναβιβάσουμε το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών μας μέσω και της Θείας Λειτουργίας, αλλά και με άλλους τρόπους. Παραμένει πάντα η θεμελιώδης αρχή ότι η συμμετοχή στη λατρευτική ζωή είναι για τον Ορθόδοξο Χριστιανό μία βιωματική και όχι ορθολογιστική προσέγγιση.

Πέμπτον: Γράφουν κάποιοι ότι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος βοήθησαν τους σλαβικούς λαούς να αποκτήσουν λειτουργικά κείμενα στη γλώσσα τους, διότι δεν καταλάβαιναν τα ελληνικά. Σύμφωνοι, αλλά για τους Σλάβους πράγματι η βυζαντινή ελληνική ήταν ξένη γλώσσα. Ενώ για τα ελληνόπουλα η λειτουργική και υμνογραφική μας γλώσσα ΔΕΝ είναι ξένη γλώσσα. Είναι απλώς μια παλαιότερη μορφή της δικής τους γλώσσας. Πώς γίνεται όλα τα νέα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, να μαθαίνουν άριστα μία και δύο ξένες γλώσσες και από την άλλη πλευρά να τα θεωρούμε ανίκανα να μάθουν τις ελληνικότατες 100-200 λέξεις που πιθανόν να τους δυσκολεύουν μέσα στα εκκλησιαστικά κείμενα; Άλλωστε όσοι τελείωναν μέχρι το 1980 το Εξατάξιο Γυμνάσιο είχαν διδαχθεί επί 6 χρόνια Αρχαία Ελληνικά σε επίπεδο ικανοποιητικό ώστε να κατανοούν την Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο. Και εν πάση περιπτώσει αν το σημερινό σχολείο αφήνει γλωσσικά κενά ας βελτιώσουμε την ελληνομάθεια στο σχολείο. Όχι να μεταφέρουμε το πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία!
Έκτον: Οι Πατέρες της Εκκλησίας, που συνέταξαν τη Θεία Λειτουργία, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σκοπίμως χρησιμοποίησαν μία αττικίζουσα μορφή της ελληνικής και όχι την καθομιλουμένη της εποχής τους. Οι θεόπνευστοι αυτοί άνδρες ήθελαν για λόγους ιεροπρεπείας να διαφοροποιείται η γλώσσα της επικοινωνίας μας με τον Θεό από τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας συζητήσεις και συναλλαγές. Άραγε οι οπαδοί της μεταγλωττισμένης Θείας Λειτουργίας πιστεύουν ότι είναι θεόπνευστοι και μπορούν να καταργήσουν ή να διορθώσουν τους Πατέρες του 4ου  αιώνος;
Έβδομον. Στη γλώσσα της Εκκλησίας μας δεν ενοχλούν ορισμένες ποιητικές αναφορές και παρομοιώσεις εμπνευσμένων υμνογράφων. Επί παραδείγματι στον Ακάθιστο Ύμνο η Θεοτόκος τιμάται ως «δάμαλις τον μόσχον η τεκούσα». Όμως αν πούμε στη δημοτική «αγελάδα που γέννησες το μοσχαράκι», τότε θα σχηματισθεί η εντύπωση ότι προσβάλλουμε και δεν τιμούμε την Παναγία μας. Έχει η λειτουργική γλώσσα την χάρι της και αυτή η χάρις χάνεται με τη μεταγλώττιση. Άλλωστε οι Ιταλοί έχουν μία παροιμία, η οποία λέγει: Tradutore – tradittore. Δηλαδή ο μεταφραστής είναι προδότης, όσο καλή και να είναι η μετάφραση προδίδει, δεν αποδίδει πιστά το πρωτότυπο.

Όγδοον. Ακούσαμε προσφάτως και το πρωτάκουστο. Σε θεολογικό περιοδικό κατετέθη η πρόταση να γίνει δημοσκόπηση σε συγκεκριμένη εκκλησιαστική επαρχία για να φανεί ή άποψη των πιστών περί μεταγλωττίσεως ή μη της Θείας Λειτουργίας και της Υμνογραφίας. Ήμαρτον! Τί άλλο θα ακούσουμε; Μήπως το επόμενο αίτημα θα είναι να διενεργήσει η Ιερά Μητρόπολις δημοσκόπηση ή και δημοψήφισμα με το ερώτημα αν υπάρχει Θεός; Τα της τελέσεως της Θείας Λατρείας είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και αποφασίζονται με Συνοδικές Αποφάσεις και όχι με προσωπικές πρωτοβουλίες, έστω και αν αυτές προέρχονται από αξιοσέβαστα πρόσωπα.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ευλόγησε την Ήπειρο με τη διδασκαλία του και με τον μαρτυρικό του θάνατο,  τόνιζε ότι «Ψυχή και Χριστός σάς χρειάζονται»! Και προσέθετε: «Να έχετε στο χωριό σας σχολείον ελληνικόν, διότι και η Εκκλησία μας είναι εις την ελληνικήν»! Αν και υπήρχε  μεγάλη αμάθεια στην εποχή του εν τούτοις ουδέποτε πρότεινε τη μεταγλώττιση των Λειτουργικών κειμένων. Το 2014 συμπληρώνονται 300 χρόνια από τη γέννησή του. Ας διδαχθούμε από τις παρακαταθήκες του! 

1.12.13

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ...

Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ' οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει. Τί δεδοίκαμεν, εἰπέ μοι; Τὸν θάνατον; Ἐμοὶ τὸ ζῇν Χριστὸς, καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. Ἀλλ' ἐξορίαν, εἰπέ μοι; Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Ἀλλὰ χρημάτων δήμευσιν; Οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲν ἐξενεγκεῖν δυνάμεθα· καὶ τὰ φοβερὰ τοῦ κόσμου ἐμοὶ εὐκαταφρόνητα, καὶ τὰ χρηστὰ καταγέλαστα. Οὐ πενίαν δέδοικα, οὐ πλοῦτον ἐπιθυμῶ· οὐ θάνατον φοβοῦμαι, οὐ ζῆσαι εὔχομαι, εἰ μὴ διὰ τὴν ὑμετέραν προκοπήν. ∆ιὸ καὶ τὰ νῦν ὑπομιμνήσκω, καὶ παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν θαῤῥεῖν ἀγάπην.

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου