26.2.15

Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ


...Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ ἡ Σαμαρείτιδα Φωτεινή, ἔφθασε στήν Καρθαγένη καί τήν Ρώμη δέσμια. Ὡμολόγησε ἐνώπιον τοῦ Νέρωνος τόν Χριστό. Μαρτύρησε γιά τόν Χριστό καί ἔχυσε τό αἷμα της γιά τήν πίστι καί τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.
...Τῆς Σαμαρείτιδος Φωτεινῆς, τῆς μάρτυρος καί ἁγίας τῆς Ἐκκλησίας, τά χέρια ἦταν γεμᾶτα ἀπό εὐλογίες τῆς ἐλεημοσύνης. Τά χέρια καί ἡ ζωή της ἦταν γεμᾶτα ἀπό εὐσπλαγχνία, ἀπό παρηγοριά καί ἀπό ἐλπίδα... Ἡ Ἁγία Φωτεινή μέ τίς πρεσβεῖες καί τῶν ἀδελφῶν της γυναικῶν, νά δέεται καί νά παρακαλῆ, γιά μᾶς... γιά νά ἔχουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.2.15

ΑΓΑΠΑΤΕ!!!

...Ἄνθρωποι, ἀγαπᾶτε. Γονεῖς, ἀγαπᾶτε τά παιδιά σας. Παιδιά, ἀγαπᾶτε τούς γονεῖς σας. Ἀδέλφια, ἀγαπᾶτε τ’ ἀδέλφια σας. Ἄνθρωποι, ἀγαπᾶτε τούς συνανθρώπους σας. Χριστιανοί! Χριστιανοί, ἀγαπᾶτε ὄχι μοναχά ὅσους σᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά καί ὅσους σᾶς μισοῦν καί σᾶς ἐχθρεύονται.
«Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» (Ματθ. ε΄ 44). Νά ἀγαποῦμε ὄχι μοναχά ὅσους μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά νά ἀγαποῦμε καί τούς ἐχθρούς μας ἀκόμη. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ.
«Χριστιανοί, σκορπίσατε γύρω τήν ἀγάπη σας», μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος.
Ἕνα χαμόγελο εἶναι ἀγάπη. Ἕνας λόγος γλυκός εἶναι ἀγάπη. Ἕνα ποτήρι νεροῦ εἶναι ἀγάπη. Ἕνα δυνατό σφίξιμο τοῦ χεριοῦ εἶναι ἀγάπη. Ἕνα πιάτο φαγητοῦ εἶναι ἀγάπη...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

20.2.15

ΔΕΝ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ...

...Ὅταν δέν ἔχουμε αἰσθήματα ἀγάπης καί καλωσύνης στόν συνάνθρωπό μας, ὅταν δέν ἔχουμε τήν δύναμι νά τοῦ χαμογελάσουμε καί ὅταν, ἀκόμη περισσότερο, δέν ἔχουμε τήν δύναμι νά τόν συγχωρήσουμε γιά κάποιο λάθος πού ἔκανε ἀπέναντί μας, ἄς μήν περιμένουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν δέν γινόμαστε ἡ βακτηρία καί τό στήριγμά του, ὅταν δέν τοῦ δίνουμε μιά ἐλπίδα, δέν τοῦ λέμε τήν ἀλήθεια, λέμε ψέμματα. Δέν ἀγαποῦμε τόν Θεό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

17.2.15

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

...Ἦλθε ὁ Χριστός. Ἦλθε ὡς Διδάσκαλος, γιά νά διδάξη τήν ἀλήθεια. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς ἀγάπης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς συγγνώμης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς εἰρήνης. Γιά νά διδάξη τό μάθημα τῆς δικαιοσύνης.
Ἦλθε ὁ Χριστός ὡς Ποιμένας, γιά νά βρῆ τό χαμένο πρόβατο καί νά τό φέρη στήν ποίμνη του, στήν Ἐκκλησία.
...Ἦλθε ὡς Ἀρχιερεύς, γιά νά προσφέρη ἐξιλαστήριο θυσία καί νά συμφιλιώση τόν ἐπαναστατήσαντα ἄνθρωπο μέ τόν Δημιουργό Θεό.
Ἦλθε καί θά ξανάλθη. Πότε;
Ὅταν τό κακό φθάση στό κατακόρυφο. Ὅταν ἡ ἀνομία θά κυριαρχήση στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων... Ὅταν τό κακό θά θριαμβεύση καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑποπέση σέ κατάστασι χειροτέρα καί τῶν ζώων.
Θά ξανάλθη, ὅταν ὁ ἥλιος θά σκοτισθῆ... Ὅταν ἡ πεῖνα, ἡ δυστυχία, ἡ ἀρρώστια καί ὁ θάνατος θά θερίζουν, ναί, τότε θά ξανάλθη ὁ Κύριος.
Θά ξανάλθη ὡς Δικαστής πλέον. Θά ἔλθη ὡς Κριτής, γιά νά κρίνη τόν κόσμο... Θά ἔλθη... «Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης, κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς»... γιά νά ἀποδώση δικαιοσύνη, ἐξετάζοντας τήν ζωή τοῦ καθενός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.2.15

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

Ὅταν τίθωνται θρόνοι, καὶ ἀνοίγωνται βίβλοι, καὶ Θεὸς εἰς κρίσιν καθέζηται, ὢ ποῖος φόβος τότε!. Ἀγγέλων παρισταμένων ἐν φόβῳ, καὶ ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, τί ποιήσομεν τότε οἱ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι; Ὅταν δὲ ἀκούσωμεν καλοῦντος αὐτοῦ, τοὺς εὐλογημένους τοῦ Πατρὸς εἰς βασιλείαν, ἁμαρτωλούς δὲ ἀποπέμποντος εἰς κόλασιν, τίς ὑποστήσεται τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἀπόφασιν; Ἀλλὰ μόνε φιλάνθρωπε Σωτήρ, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, πρὶν τὸ τέλος φθάσῃ, διὰ τῆς μετανοίας ἐπιστρέψας ἐλέησόν με.

11.2.15

ΑΓΑΠΗ

...Ὑπάρχει ἕνα θερμόμετρο, ἀδέλφια μου, πού μετράει τήν ἀγάπη μας. Ποιό εἶναι τό θερμόμετρο; Αὐτό: «Ἐάν ἀγαπᾶτέ με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰω. ιδ΄ 15). Ἐάν μέ ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τίς ἐντολές μου.
Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, δέν τό στενοχωρεῖς. Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, τό σκέπτεσαι. Τό πρόσωπο πού τό ἀγαπᾶς, τό ἔχεις ὄχι μόνον στήν σκέψι σου, ἀλλά καί στήν καρδιά σου. Ὑπάρχει ὁ Χριστός στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων στίς ἡμέρες μας; Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, τηρεῖ τίς ἐντολές του. Καί ἐκκλησιάζεται, καί προσεύχεται, καί μελετᾶ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, καί δέν ὀργίζεται, καί δέν κατακρίνει, καί δέν μισεῖ, καί δέν ἐκδικεῖται, καί δέν ἀτιμάζει. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ναί, ἀδελφοί μου, ζῆ σύμφωνα μέ τόν νόμο καί μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

8.2.15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

.
..Καί ὁ Θεός, ἀδελφοί μου, δέν εἶναι εἰσαγγελέας. Δέν εἶναι πρόεδρος δικαστηρίου, πού τηρεῖ τόν νόμο. Ἀλλά βλέπει τόν παραβάτη τοῦ νόμου, τόν ἄνθρωπο, καί δείχνει ὅλη τήν ἐπιείκειά του. Καί κάτι περισσότερο. Εἶναι Πατέρας. Καί ὁ πατέρας τά σβήνει ὅλα. Δέν σκοντάφτει στό «ποῦ πῆγες, τί ἔκανες;». Δέν τόν ρώτησε ποῦ ξόδεψε τά χρήματα, τήν περιουσία του, ἀλλά τοῦ εἶπε: «παιδί μου, ἔλα στό σπίτι μου, σέ περιμένω χρόνια». Ὁ Θεός περιμένει τήν μετάνοιά μας, τήν ἐπιστροφή μας, γιατί ποθεῖ τήν σωτηρία μας. Ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4).
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος5.2.15

ΤΡΙΩΔΙΟΝ

...Τριώδιον εἶναι ἡ περίοδος τῶν ἑβδομήκοντα ἡμερῶν πού καθιέρωσε ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά καλέση τά παιδιά της σέ μιά ἐθελοντική ἐπιστράτευσι. Γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία στρατιά τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως ὁ ἑλληνικός στρατός, κατά καιρούς καί διαστήματα, κάνει ἀσκήσεις ἑτοιμότητος, καλώντας καί ἐφεδρικές δυνάμεις, γιά νά ἀσκηθοῦν στά νέα ὁπλικά συστήματα, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία, κατά τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, μᾶς καλεῖ σέ μία ἐθελοντική ἐπιστράτευσι, σέ μία ἐγρήγορσι, σέ μία ἄσκησι ἑτοιμότητος, σέ μία ἀνάβασι πνευματική, σέ μία περισυλλογή, σέ μία αὐτοσυγκέντρωσι, σέ μία συνεχῆ καί ἀδιάκοπη ἐπαγρύπνησι, ὥστε προετοιμασμένοι νά δεχθοῦμε τά σεπτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί τήν ἔνδοξο καί λαμπροφόρο Ἀνάστασι...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

2.2.15

ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ...

...«Καὶ κρατώντας τὸ βρέφος εἶπε· Τώρα ἀπόλυσε τὸν δοῦλό σου, Κύριε, εἰρηνικὰ σύμφωνα μὲ τὸν λόγο σου». Τώρα ἀπόλυσέ τον γιατί ἦρθε ὁ καιρὸς τῆς συγχωρήσεως, ἦρθε ἡ λύτρωση τῶν αἰχμαλώτων, ἡ διαγραφὴ τῶν χρεῶν. Γεννήθηκε βασιλιάς, ὁ Ὁποῖος ἐλευθερώνει τούς φυλακισμένους, ἀπαλλάσσει τούς δεμένους ἀπὸ τὰ δεσμά τους, ἀνακαλεῖ τοὺς νεκροὺς στὴ ζωή, ἐλαφρύνει τὸ φόρο τῆς γῆς. «Τώρα ἀπόλυσε τὸν δοῦλο σου, Κύριε». Πῶς ξέρεις ὅτι εἶναι ὁ Κύριος; Βλέπω τὸν Κύριο, λέγει, ντυμένον τὴ μορφὴ δούλου. Δὲν θὰ φοροῦσε τὴ μορφὴ δούλου, ὄντας Κύριος, ἂν δὲν εἶχε σκεφθεῖ νὰ ντύσει τὸν δοῦλο μὲ τὴ μορφὴ τοῦ Κυρίου. Δὲν θὰ ἄλλαζε τὴ θέση του, οὔτε θὰ ταπεινωνόταν, ὄντας ψηλός, ἂν δὲν ἤθελε νὰ ἀνεβάσει τὸ ταπεινὸ ψηλά. Ἀλλὰ πῶς τὸν ἀπολύεις; «Σύμφωνα μὲ τὸν λόγο σου, εἰρηνικά». Ἄφοῦ δηλαδὴ μὲ τὸν λόγο σου δημιούργησες τὴν κτίση, ὁπωσδήποτε μὲ τὸν λόγο σου ἐλευθερώνεις τὸν ἄρχοντα τῆς κτίσεως. «Μὲ εἰρήνη». Μὲ ποιὰ εἰρήνη; Τὴν εἰρήνη τοῦ σταυροῦ. Γιατί ἐκεῖνο τὸ μαχαίρι τοῦ τυράννου ἔκοψε τὸ κεφάλι, καὶ ἔδωσε εἰρήνη σʼ ἐκείνους πού στρατεύθηκαν μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. «Γιατί εἶδαν τὰ μάτια μου τὴ σωτηρία σου πού ἑτοίμασες». Εἶδαν αὐτό πού πολλοὶ ἐπιθύμησαν νὰ δοῦν καὶ δὲν τὸ εἶδαν, Θεὸ μὲ σάρκα, ἥλιο πού φωτίζει μὲ συννεφιά. «Εἶδαν τὰ μάτια μου τὴ σωτηρία σου»· δηλαδή, εἶδαν τὴ σάρκωσή σου, μὲ τὴν ὁποία πραγματοποίησες τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Γιατί δὲν εἶδα γυμνὴ θεότητα, ἐπειδὴ τὸν Θεό, ὅπως εἶναι στὴν οὐσία, κανεὶς ἀπό τούς ἀνθρώπους δὲν μπορεῖ νὰ τὸν δεῖ. «Γιατί εἶδαν τὰ μάτια μου τὴ σωτηρία σου, πού ἑτοίμασες γιὰ ὅλους τούς λαούς, ἕνα φῶς πού θὰ εἶναι ἀποκάλυψη γιὰ τούς ἐθνικούς, καὶ δόξα γιὰ τὸν λαό σου τὸν Ἰσραηλιτικὸ». Εἶναι κοινὰ καὶ ἀχώριστα τὰ ἀγαθά στοὺς Ἰουδαίους καὶ τούς ἐθνικούς. Ἂς μὴ ζηλεύει λοιπὸν ὁ Ἰουδαῖος, οὔτε νὰ στενοχωρεῖται ὁ Φαρισαῖος, οὔτε νὰ μπαίνει σὲ πειρασμὸ ὁ Γραμματέας. Νὰ μὴ φοβᾶται γιὰ τὴ βασιλεία του ὁ Ἡρώδης. Νὰ μὴ φοβᾶται γιὰ τὴν ἱερωσύνη του ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας. αὐτός πού ἦρθε δίνει σὲ ὅλους, καὶ ἀπὸ κανέναν δὲν παίρνει. Σκορπάει μὲ ἀφθονία, χαρίζει χωρὶς μέτρο...
ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
http://www.imaik.gr