31.3.15

σποτ ΛΥΔΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ!

...«Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν». Νά ζητᾶμε πρῶτον τό μέγιστον. Τά ἄλλα εἶναι χαλικάκια. Τά οἰκονομικά, τά ἐνδύματα, τά ἐφήμερα, τά πρόσκαιρα, τά ὑλικά, θά μᾶς τά δώση. Τό μέγιστο εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι μας νά ἀξιωθοῦμε˙ Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

28.3.15

ΔΩΣΤΕ ΧΡΙΣΤΟ!

...Δῶστε Χριστό καί Ἑλλάδα στά παιδιά σας καί κερδίσατε τήν μάχη ἐπιβιώσεως, καί τοῦ Ἔθνους μας, καί τῶν παιδιῶν μας καί ὅλων τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς.
Εἴθε νά μᾶς ἀξιώση ὅλους ὁ Θεός νά δοῦμε τά παιδιά μας κοντά στόν Θεό, μακρυά ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά ἐλπίζουμε σ’ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

25.3.15Τσάμικος, Μάνος Χατζιδάκις, Νίκος Γκάτσος

ΔΥΟ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι μιά ἡμέρα ξεχωριστή ἀπό ὅλες τίς ἄλλες, καί τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα χρέος νά τιμήσουμε... Κατά τήν ἡμέρα αὐτήν ζωντανεύουν μέσα μας τά δύο μηνύματα τῆς Ἐλευθερίας. Τό ἕνα εἶναι πανανθρώπινο καί τό ἄλλο εἶναι πανελλήνιο...
Τό πρῶτο μήνυμα, μέ παγκόσμιες προεκτάσεις, ἀναφέρεται στήν ἐλευθερία πού ἀναζητᾶ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τότε πού κάτω ἀπό τό ὑπερήφανό του πέλμα κατεπάτησε τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπανάστασις αὐτή, πού διετάραξε ἀνεπανόρθωτα τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ὡδήγησε τόν ἄνθρωπο ἔξω τῶν πυλῶν τοῦ Παραδείσου... Δέσμιος καί αἰχμάλωτος τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ του ἀναζητᾶ τήν λύτρωσί του˙ ἀναζητᾶ τήν ἐλευθερία του. Καί αὐτό τό μήνυμα τῆς ἐλευθερίας τό μεταφέρει ὁ ἄγγελος Κυρίου στήν ἁγνή Παρθένο τῆς Ναζαρέτ, μέ τήν χαρμόσυνη πληροφορία, ὅτι αὐτή θά γίνη τό δοχεῖο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί δι’ αὐτῆς θά ἔλθη ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτήν τήν χαρμόσυνη εἴδησι πού ὀνομάζομε Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε... Ὁ Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός Ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν. Ὁ Χριστός ἔνοιξε τίς κλειστές πύλες τοῦ Παραδείσου. Ὁ Χριστός ἔθραυσε τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας. Ὁ Χριστός χαρίζει τήν ἀληθινή ἐλευθερία στόν ἄνθρωπο.
...Τό δεύτερο μήνυμα, πού ἀκούγεται κατά τήν σημερινή ἡμέρα εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει μέσα ἀπό τά μνημεῖα ἐκεῖνων, πού θυσιάσθηκαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους, γιά νά ποτίσουν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Εἶναι τό μήνυμα, πού βγαίνει μέ δύναμι βροντῆς ἀπό τούς τάφους 6.000 Ἱερέων, 100 Ἀρχιερέων καί 7 Πατριαρχῶν, πού ἔπαιξαν τήν ζωή τους «κορώνα γράμματα», γιά νά ἀναστηθῆ τό Ἔθνος. Εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει ἀπ’ τό Κρυφό Σχολειό, πού ἁπλοί Ἱερωμένοι μαθαίνουν γράμματα στά Ἑλληνόπουλα καί καλλιεργοῦν τό πατριωτικό συναίσθημα τῶν παιδιῶν καί διατηροῦν ἄσβεστη τήν ἐλπίδα καί τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία. Εἶναι τό μήνυμα πού βγαίνει ἀπ’ τά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά, πού ὅλοι μαζί, χωρίς διακρίσεις, πλούσιοι καί πτωχοί, σοφοί καί ἀγράμματοι, ἑνωμένοι ἀγωνίζονται ν’ ἀπελευθερώσουν τό Γένος. Εἶναι τό μήνυμα τῶν ἀρχηγῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ ὁποῖοι διακρινόμενοι γιά τήν βαθειά καί θερμή πίστι στόν Θεό, πρωτοστάτησαν στόν ἀγώνα καί ἔδωσαν σκληρές μάχες ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

21.3.15

ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!

...Ἕλληνες κρατεῖστε ψηλά τήν Σημαία τῆς Ἑλλάδος. Ἀξιοποιεῖστε τήν δική μας θυσία καί τά ποτάμια αἵματος, πού χύθηκαν, νά ποτισθῆ τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Κρατεῖστε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν πίστι σας στόν Θεό. Αὐτή ἦταν ὁ ὁδηγητής τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Κρατεῖστε ψηλά τό λάβαρο τῆς Ἐλευθερίας καί μή ἐπιτρέψετε στούς ἑαυτούς σας νά γίνουν δοῦλοι ἀνθρώπων. Κρατεῖστε ψηλά καί γενναῖα τό φρόνημα. Μείνατε γιά πάντα ἐλεύθεροι καί ἀγωνίζεσθε καί ὑπερμαχεῖτε γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Ψάλατε ὅλοι τόν ἱερό μας ὕμνο:
«Ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
καί σάν πρῶτα ἀντρειωμένη
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐ λ ε υ θ ε ρ ι ά».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

18.3.15

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Στά χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, ἕνα ἑλληνόπουλο, μεταφέροντας μυστικά τῆς Πατρίδος γιά τήν ἐξέγερσι καί τήν ἐπανάστασι τῶν Ἑλλήνων, πιάστηκε αἰχμάλωτο. Οἱ Τοῦρκοι τό βασανίζουν γιά νά ὁμολογήση. Τοῦ βάζουν βραστά αὐγά στίς μασχάλες. Τοῦ ξεριζώνουν τά νύχια. Τό χτυπᾶνε βάρβαραμ, τοῦ πληγώνουν τό κορμί, τοῦ ρίχνουν καυτό λάδι. Τά βασανιστήρια συνεχίζονται καί τό ἑλληνόπουλο ἀρχίζει νά κάμπτεται. Ὁ κίνδυνος ν’ ἀποκαλύψη τό μυστικό, πού θά πρόδιδε τά σχέδια τῆς ἐξεγέρσεως καί θά ὁδηγοῦσε κι ἄλλους ἀνθρώπους στόν θάνατο, εἶναι προφανής. Γι’ αὐτό μέ κόπο πολύ συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του καί μέ ἕνα δυνατό κράκ πού ἀκούστηκε μέσα στό στόμα του, ἔκοψε τήν γλῶσσα του. Μέ κομμένη γλῶσσα δέν μποροῦσε πλέον νά μιλήση. Τό φλογερό ἑλληνόπουλο πρόσφερε τήν γλῶσσα του γιά τό καλό τῆς Πατρίδος.
Εἶναι κατά πάντα ἀξιέπαινος ὁ νέος αὐτός καί κάθε νέος πού εἶναι ἕτοιμος γιά τό καλό τῆς Πατρίδος νά θυσιάση τά χρήματά του, τήν περιουσία του, τά μέλη τοῦ σώματός του καί τήν ἴδια τήν ζωή του. Στήν ἐποχή μάλιστα τήν σημερινή, πού τό διεθνιστικό κλῖμα παγώνει τά πλούσια πατριωτικά αἰσθήματα τῆς νεότητος, τέτοιου εἴδους παραδείγματα εἶναι ὁμολογουμένως ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα. Γιά τήν Πατρίδα ἀξίζει κάθε κόπος καί κάθε θυσία.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

14.3.15

...ΣΒΗΣΕ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥ...

...Ἀπό τήν ὥρα πού δημιουργοῦνται προβληματικές σχέσεις μέ τόν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται καί κάθε τόσο ἡ ταραγμένη μας καρδιά πνίγεται στῆς ἀναταραχῆς τά κύματα...
Ἀδελφέ μου,
Θέλεις εἰρηνικό ὕπνο; Θέλεις ἤρεμο καί ἡσύχιο βίο; Ἀποκατάστησε τίς σχέσεις σου μέ τόν Θεό. Ἄμεση καί ἔμπρακτη μετάνοια. Θέλεις εἰρηνικό ὕπνο; Συμφιλιώσου μέ τήν συνείδησί σου. Σβῆσε τό ἁμάρτημά σου μέ τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Θέλεις ἥσυχο καί ἐλαφρό ὕπνο; Δῶσε καί πάρε τήν συγγνώμη σέ ὅσους χρωστᾶς καί σέ ὅσους σοῦ ὀφείλουν. Δῶσε τά κρατούμενα καί ζήτησε τά ὑπόλοιπα, καί τότε ὁ ὕπνος σου θά εἶναι ἀνάλαφρος καί εἰρηνικός. Μέ ὅλη μας τήν καρδιά τό εὐχόμεθα.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

11.3.15

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Ὁ Θεός μέσα στήν ἄπειρη σοφία του ἔπλασε πρόσωπα μοναδικά καί ἀνεπανάληπτα. Αὐτή ἡ διαφορετικότητα εἶναι πού κάνει ἐνδιαφέρουσα τήν ζωή. Εἶναι αὐτή πού κάνει πλούσια σέ χαρίσματα, ταλέντα καί κάλλος, τήν γῆ μας. Εἶναι αὐτή πού προάγει τόν πολιτισμό. Εἶναι αὐτή ἡ διαφορετικότητα πού μᾶς λαξεύει καί μᾶς κάνει καλλιτέχνημα τοῦ Θεοῦ, γιατί τό ὅτι ὁ ἄλλος δέν εἶναι ὅπως ἐμεῖς, εἶναι πρόσκλησις γιά βελτίωσι καί ἁγιότητα.
Ἡ διάκρισις τῶν χαρισμάτων εἶναι τῆς θείας ἁρμοδιότητος, δικό μας ἔργο εἶναι νά ἀποδεχόμαστε καί νά καλλιεργοῦμε τόν ἀγρό πού μᾶς ὁρίστηκε πρόθυμα καί χαρούμενα.
Ἄν ἔτσι σκέπτωμαι, τότε παραδέχομαι τόν τύπο μου καί ἀσφαλίζω τήν ἐσωτερική μου ἰσορροπία.
Δέν πανικοβάλλομαι, ὅταν οἱ ἄλλοι ἔχουν αὐτά ἤ ἐκεῖνα τά χαρίσματα. Δάσκαλός μου γίνεται ὁ κῆπος. Κανένα ἄνθος δέν ἀσχημίζει, δέν κατσουφιάζει, δέν μειονεκτεῖ, ἐπειδή πλάϊ του ἀνθίζει τά πλουμιστά του κάλλη κάποιο ἄλλο λουλούδι πιό ἐντυπωσιακό.
Μετά ἀπό αὐτό τό μάθημα πού παίρνω, ἀγωνίζομαι ὄχι νά γίνωμαι καλύτερος ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά νά γίνω καλύτερος ἀπό τόν χθεσινό ἑαυτό μου.
Τότε, μέσα μου δέν θά ἐπιβιώση τό σαράκι τοῦ φθόνου. Τότε, δέν θά φυτρώσει ὁ κισσός τῆς ζήλειας. Πιστεύουμε, λοιπόν, πώς ὁ καθένας ξεχωριστά συμπληρώνουμε τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου, γιά νά ἀναπαύεται τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ.
Ἀρκεῖ αὐτά τά χαρίσματα νά τά κρατοῦμε πάσῃ θυσίᾳ, ἀρκεῖ νά τά πολλαπλασιάζουμε μ’ ὁποιοδήποτε κόστος, ὅποιο τίμημα.
Ἄν ἔτσι εἴμαστε τοποθετημένοι, θά χαιρόμαστε ὅ,τι ὡραῖο κουβαλοῦν οἱ ἄλλοι, ὅ,τι ὄμορφο ἐκπέμπουν, καί θά δοξολογοῦμε τόν Θεό γιά τά δικά μας δῶρα.
Δέν θά εἴμαστε μεμψίμοιροι συνοδοιπόροι, οὔτε φθονεροί ἀδελφοί, ἀλλά δοξολογητικοί γιά ὅλα ὅσα ὁ Θεός Παιδαγωγός ἐμπιστεύτηκε στούς ἄλλους καί σέ μᾶς, νά εἶναι, νά γίνεται ὁ κόσμος μας καλός λίαν.
Α.

8.3.15

ΙΚΕΣΙΕΣΣυγχώρησε, Κύριε, ὅσους πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία σου καί κατάστησέ τους ἀνίκανους νά τήν βλάψουν.
Συγχώρησε, Κύριε, ὅσους ἀσεβοῦν καί ὑβρίζουν τό Πανάγιον ὄνομά Σου καί γίνονται ἀφορμή νά λερώνεται ἡ δική τους ψυχή καί ἡ ἰδική μας ἀκοή.
Συγχώρησε, Κύριε, τά παραστρατημένα σου παιδιά πού κυλιοῦνται στόν βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας καί πολιόρκησέ τα μέ τό ἀπέραντο ἔλεος καί τούς πλούσιους οἰκτιρμούς σου.
Συγχώρησε, Κύριε, τά παιδιά πού πικραίνουν τούς γονεῖς καί τούς ἐγκαταλείπουν στά βαθειά τους γηρατειά.
Συγχώρησε, Κύριε, ὅσουν ἀπό τήν θέσι τοῦ δασκάλου σκανδαλίζουν τίς ἀθῶες παιδικές ψυχές, κλονίζουν τήν πίστι τους καί μιλοῦν προσβλητικά γιά τό Ἅγιο Ὄνομά Σου.
Θερμά σέ ἱκετεύουμε, Κύριε, ὅλοι ἐμεῖς, τά παιδιά σου, πού πιστεύουμε στήν ἀγάπη Σου καί στό ἔλεός Σου.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

5.3.15

ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ!

...Πορεύεσαι ἐν μέσω πειρασμῶν; Προσευχήσου νά ἐξέλθης νικητής. Κατακλύζεσαι ὑπό πλήθους προβλημάτων, προσευχήσου νά εὕρης τήν ὀρθήν λύσιν... Εἶσαι πατέρας ἤ μητέρα; Καί πάλιν προσευχήσου. Ἔχεις ἀνυπάκοα παιδιά; Προσευχήσου.
Εἶσαι ἁπλοῦς πολίτης; Προσευχήσου διά τούς ἄρχοντας καί κυβερνήτας σου. Εἶσαι ἄρχων; Προσευχήσου διά τόν λαόν.
Προσευχήσου διά τόν ἑαυτό σου νά μή γίνης αἴτιος τῆς δυστυχίας του. «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
Ἐφημερίδα Εὐαγγελισμός Ἱ.Μ.Λαγκαδᾶ-Φεβρουάριος 1971

2.3.15

Ι. Ν. ΑΓ. ΛΥΔΙΑΣ Α' Χαιρετισμοί 27-2-2015

Επί τας πηγάς των υδάτων - Κυριακή Ορθοδοξίας 1-3-2015

Επί τας πηγάς των υδάτων - Κυριακή Ορθοδοξίας 1-3-2015

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!

Τό καζάνι βράζει. Τό κακό παίρνει διαστάσεις. Οἱ βόθροι τῆς ἁμαρτίας ἀναδίδουν τήν δυσοσμία. Ἡ ἀτμόσφαιρα μολύνεται. Ὁ ἥλιος χάνει τό φέγγος του. Τό κακό θριαμβεύει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κρυφά καί φανερά πολεμεῖται. Ἡ νεολαία ἀποχαυνοῦται. Ἡ κακία χειροκροτεῖται. Τά παιδιά μας ἀποβλακώνονται μέ τά ναρκωτικά. Ἡ οἰκογένεια σείεται ἐκ θεμελίων. Οἱ ἄμβωνες σιγοῦν. Οἱ φύλακες κοιμοῦνται. Ὁ ἐχθρός ἐπιτίθεται. Ὁ διάβολος θριαμβεύει. Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καταπατοῦνται. Οἱ κλέφτες πληθαίνουν. Οἱ ληστές αὐξάνουν. Οἱ δολοφόνοι ἀδίστακτοι καί θρασεῖς ἐπιτίθενται. Τά σχολεῖα κατακλύζονται ἀπό τόν ὀχετό τῆς ἀθεΐας. Στά ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα ἐπίσημα, πλέον, διδάσκεται ὁ ἄθεος μαρξισμός.
Λαέ τοῦ Θεοῦ, ξύπνα! Στάσου ὄρθιος στίς ἐπάλξεις. Σέ τίποτε δέν ὠφελεῖ ἡ ἀπάθεια. Ἡ ἀδιαφορία σέ τέτοιες περιπτώσεις εἶναι ἔγκλημα. Ἡ σιωπή ταυτίζεται μέ τήν ἐνοχή. Ἡ ἀδράνεια μέ τήν ἄρνησι καί ἡ ἀμέλεια μέ τήν προδοσία.
Οἱ Ἄγγελοι σαλπίζουν. Χριστιανοί ἐγερθῆτε. Χριστιανοί στά ὅπλα. Ὁ κίνδυνος ἐμφανής. Ὁ Ἀννίβας ἐντός τῶν πυλῶν. Χριστιανοί «Γρηγορεῖτε».
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος
Νοέμβριος 1983