30.8.15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

...Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς συνεχίζει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας καὶ ἐνεργεῖ κάθε φορὰ μὲ δικούς Του τρόπους στὸν ἀμπελῶνα Του. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ στέκεται πάντα μπροστὰ στὶς πύλες τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου καὶ περιμένει νὰ εἰσέλθει: «ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω∙ ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν» (Ἀποκ. 3,20). Ἀρκεῖ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ Τὸν ἀφήσουμε καὶ τότε θὰ νιώσουμε τὴν παρουσία Του νὰ γεμίζει τὰ πάντα. Ἀμὴν.
ΑΡΧΙΜ. π. ΝΙΚΑΝΩΡ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

23.8.15

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!...Καί σήμερα ἡ Παναγία εἶναι μαζί μας. Καί σήμερα ἡ Παναγία μας δέεται καί πρεσβεύει. Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα μας. Αὐτήν ἔχουμε ὡς πρέσβειρα, ὡς Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Εἴμαστε «πάντοθεν πολεμούμενοι», ἀλλά «ἐν πάσει περιστάσει καί ψυχῆς θλίψει» «πρός τίνα καταφύγωμεν»; πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Νά ἱκετεύσουμε τήν Παναγία μας ὅπως ὁ πονεμένος ποιητής τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος, αὐτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης, ὁ ὁποῖος σήκωνε τόν δικό του σταυρό, τῆς ἀνίατης ψυχικῆς του ἀσθένειας, «Βλέψον ἰλέῳ ὄμματί σου καί ἐπίσκεψαι τήν κάκωσιν ἧν ἔχω». «Εἰς σέ μόνην ἐλπίζω, εἰς σέ μόνην καυχῶμαι». Σ’ Αὐτήν νά καταφεύγουμε μέ θάρρος καί ἡ γλυκειά μας Παναγιά δέν θά μᾶς ἀπογοητεύσει, δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ.
«Ἄλλοι σέ κράζουν ἔλεος, ἐλπίδα ὁ θλιμμένος
Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς Σέ κράζει ἡ καμπάνα
ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός, νερό ὁ διψασμένος
μά ἡ καρδιά μας, Δέσποινα, αὐτή Σέ κράζει «μάνα»!


21.8.15

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ;

Πῶς θά σωθοῦμε; Δύο εἶναι οἱ δρόμοι. Ὁ ἕνας δρόμος γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι, νά μήν ἔχουμε διαπράξει καμμία ἁμαρτία. Καί αὐτόν τόν δρόμο τόν ἀκολουθοῦν μόνον τά μικρά παιδιά, αὐτά πού δέν πρόλαβαν νά ἁμαρτήσουν, νά μεγαλώσουν καί αὐτά πᾶνε στήν  Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὅταν φύγουν ἀπό τόν κόσμο αὐτό.
Καί ὁ ἄλλος δρόμος, ποιός εἶναι; Εἶναι ὁ δρόμος τῆς μετανοίας. Ἐμεῖς ὅλοι μας λερώσαμε τήν χιονοφεγγόφωτον στολήν τῆς ψυχῆς μας. Ὅλοι μας ἁμαρτήσαμε, ὅλοι μας πέσαμε, ὅλοι μας σκοντάψαμε, ὅλοι μας λασπωθήκαμε. Λερώσαμε τήν σκέψι μας, τόν νοῦ μας, τήν διάνοιά μας, τά βλέμματά μας, τήν γλῶσσα μας, τήν καρδιά μας. Ἕνας δρόμος
ὑπάρχει· νά μετανοήσουμε εἰλικρινά καί νά χύσουμε ἕνα δάκρυ γιά τίς ἁμαρτίες πού διαπράττουμε καθημερινῶς. Ἕνα δάκρυ δικό μας, ἕνα δάκρυ μετανοίας! Νά χτυπήσουμε τά στήθη καί νά ποῦμε: Θεέ μου, ἁμάρτησα. Δέν θά μᾶς δικάση ὁ Θεός γιατί ἁμαρτήσαμε, ἀλλά γιατί ἁμαρτήσαντες δέν μετανοήσαμε. Καί ὅταν τό δάκρυ τό δικό μας τό πάρη ὁ ἄγγελός μας καί ἐμεῖς δεχθοῦμε στήν καρδιά μας ἕνα ἠλεκτρόνιο ἀπό τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τότε θά γευθοῦμε τήν λύτρωσι ἀπό τήν ἁμαρτία. «Τό αἷμα Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας» (Α΄ Ἰωάν. α΄, 7).
Ναί, τότε θά σωθοῦμε. Ὅταν κοινωνοῦμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅταν ἔχουμε λατρευτική ζωή, ὅταν βαδίζουμε τήν ὁδόν τῆς μετανοίας, ὅταν ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Κύριο, ὅταν ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ναί, τότε θά ἐλπίζουμε στήν σωτηρία, γιά τήν ὁποία ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέεται καί πρεσβεύει, ὥστε ὅλοι νά ζοῦμε ἐδῶ ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι, εἰρηνικά, ἀλλά καί στήν ἄνω Ἰερουσαλήμ, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, νά εἴμαστε οἱ πολίτες τοῦ κράτους τοῦ Θεοῦ.
Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

18.8.15

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

«Θεοτόκε, μητέρα του παντός, το καύχημα της παρθενίας, το καύχημα της αρετής και τα πάντα της αγαθότης, προστρέχομεν οι αμαρτωλοί, οι αδύνατοι, εις εσπλαχνίαν της αγαθότης σου, να λυπηθείς τους αθώους εκείνους οπού φέρνουν την αμαρτωλή τους προσευχή ειλικρινώς εις τον παντουργόν και εις την βασιλείαν του, εκείνους οπού ’τρεξαν ξιπόλυτοι και γυμνοί, εκείνους οπού αφήσαν χήρες και αρφανά, εκείνους οπού ’χυσαν το αίμα τους, κατά τον όρκον τους, ν’ αναστηθεί διά της δυνάμεως του Παντοκράτορα η σκλαβωμένη τους πατρίδα και να λαμπρυθεί ο Σταυρός της Ορθοδοξίας, και δι’ αυτόν τον όρκον αυτείνοι πέθαναν δι αυτείνη την πατρίδα και θρησκεία, και θυσίασαν και το έχει τους, και πολλών οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους διακονεύουν και ταλαιπωρούνται ξυπόλυτοι, γυμνοί, νηστικοί στα σοκάκια εκείνης της ματοκυλισμένης πατρίδος οπού ζύμωσαν οι γονέοι τους και οι συγγενείς τους με το αίμα τους, και την γοδέρουν σήμερα και την τρώνε και την προδίνουν οι γουρνόλυκοι με τ’ ακονισμένα δόντια και οι σύντροφοί τους αυτεινών οι τοιούτοι. Θεοτόκο, μήτηρ του παντός, αυτούς τους αθώους να λυπηθείς, αυτούς τους γυμνούς και ταλαίπωρους… Προστρέχομεν οι αμαρτωλοί, οι ανάξιοι δούλοι σου και οι σκλάβοι σου εις το έλεός σου και εις την εσπλαχνίαν σου...».
Ι.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

15.8.15

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΙΜΗΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΤΗΣ!Χαίροις, Παρθενομήτωρ Ἁγνή, ἡ ἁπλουστάτη καὶ ἀμίαντος δάμαλις, τὸν μόσχον ἡ τετοκυῖα, τὸν μυστικὸν τοῦ Θεοῦ, ἁμνὰς καθαρά τε καὶ πανάσπιλε. Δορκὰς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἀρωμάτων ἡ βόσκουσα, καὶ νεμομένη, ἐν τοῖς κρίνοις ἀείποτε, θείαις χάρισι, καὶ τρυφαῖς ταῖς τοῦ Πνεύματος. Ἔλαφος ἡ ταχύδρομος, τοὺς ὄφεις ἡ κτείνουσα, τοὺς νοητοὺς καὶ Σῶν δούλων, πόῤῥωθεν τούτους ἐλαύνουσα. Χριστοῦ χαῖρε Μήτηρ, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν

Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν.
Εἰς τὰς θαυματουργὰς εἰκόνας τῆς Θεομήτορος.
Χαίροις εὐλογημένη ἁγνή, Γοργοϋπήκοε, Παντάνασσα, Δέσποινα, Πανάχραντε, Ἐλεοῦσα, Φανερωμένη σεμνή, Κεχαριτωμένη Πορταΐτισσα, σεπτὴ Ὁδηγήτρια, Προυσιώτισσα ἄφθορε, Γλυκοφιλοῦσα, Σπηλαιώτισσα πάνσεμνε, Διασώζουσα Θεοτόκε πανάσπιλε, ἄχραντε Παναγία μου, τοῦ Ὄρους Γερόντισσα καὶ τῆς Ἑλλάδος ἀπάσης ἐλπίς, χαρὰ καὶ ἐντρύφημα· Χριστὸν ἐκδυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.
Ἕτερον. Ὅμοιον.
Χαίροις ὦ Θεομῆτορ ἁγνή, Ἐλευθερώτρια, ἀμόλυντε Δέσποινα, Πανάχραντε Γρηγοροῦσα, Καλυβιανὴ Ἱερά, Κεχαριτωμένη Ἀθηνιώτισσα, Σεπτὴ Μυροβλύτισσα, Ἁγιασώτισσα ἄφθορε, Μεγαλομάτα, Ἁγίας Ἄννης τὸ βλάστημα, Ἀγγελόκτιστε, Θεοτόκε Χρυσοπηγή, Ἄχραντε Μυρτιδιώτισσα, τοῦ Ὄρους προστάτιδα, καὶ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης, κλέος χαρὰ καὶ ἀπαύγασμα· Χριστὸν ἐκδυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.
Εἰς τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει θαυματουργὰς εἰκόνας τῆς Θεομήτορος.
Χαίροις Παρθενομῆτορ ἁγνή, Γοργοϋπήκοε, πανένδοξε Δέσποινα, Παντάνασσα, Τριχεροῦσα, Παραμυθία σεμνή, Κεχαριτωμένη Βηματάρισσα, σεπτὴ Ὁδηγήτρια, Κουκουζέλισσα ἄφθορε, Γλυκοφιλοῦσα, Οἰκονόμισσα πάναγνε, Μυροβλύτισσα, Θεοτόκε πανάσπιλε, ἄχραντε Πορταΐτισσα, τοῦ Ἄθω Γερόντισσα καὶ Ὀρθοδόξων ἁπάντων ἡ παντευλόγητος ἄνασσα· Χριστοῦ χαῖρε Μήτηρ, τοῦ παρέχοντος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.
www.nektarios.gr

Απολυτίκιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου~ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.8.15

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

Image result for ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ!

Οἱ ὕμνοι καὶ ᾠδαί, αἱ ψαλλόμεναι πρὸς τιμὴν καὶ ἔπαινον τῆς Παρθένου καὶ Μητρὸς τοῦ φωτὸς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἶναι πάμπολλοι. Μία ἐκ τῶν ᾠδῶν ἡ ὁποία ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τὴν πανάμωμον Παρθένον καὶ Θεομήτορα εἶναι ἡ ἐνάτη ᾠδή, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν».

Ἡ Θεομήτωρ ἔγινε ἡ πύλη καὶ ἡ ὁδὸς διὰ τῆς ὁποίας κατῆλθεν ὁ Σωτὴρ εἰς τὸν κόσμον καὶ τώρα ἀποτελεῖ «τὴν οὐράνιον κλίμακα», διὰ τῆς ὁποίας ἡμεῖς ἀνερχόμεθα εἰς τὸν οὐρανόν. Κάθεται πλησίον τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ της καὶ μεσιτεύει συνεχῶς ὑπὲρ ἡμῶν.
www.nektarios.gr

11.8.15

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!

https://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/08/koimisis-tis-theotokou-ceb5ceb3cebacf8ecebcceb9cebf-cf83cf84ceb7cebd-cebacebfceafcebcceb7cf83ceb7.jpg
Στιχηρν διόμελον. χος πλ. β΄
τε Μετάστασις τοχράντου σου σκήνους ητρεπίζετο, τότε οπόστολοι, περικυκλοντες τν κλίνην τρόμἑώρων σε, κα ο μν τενίζοντες τ σκήνει, θάμβει συνείχοντο, δ Πέτρος σν δάκρυσιν βόα σοι· Παρθένε, ρ σε τρανς πλωμένην πτίαν, τν ζων τν πάντων, κα καταπλήττομαι, ν σκήνωσε τς μελλούσης ζως πόλαυσις. λλ’ χραντε, κέτευε κτενς τν Υἱόν σου κα Θεόν, το σζεσθαι τν πόλιν σου τρωτον.

Μετάφραση
Όταν στολιζόταν το νεκρικό σου κρεββάτι πάνω στο οποίο βρισκόταν το άχραντο σώμα σου, τότε οι Απόστολοι που βρίσκοταν γύρω του σε έβλεπαν με τρόμο. Και άλλοι μεν βλέποντας το νεκρό σώμα σου κυριεύτηκαν από έκπληξη, ο δέ Πέτρος με δάκρυα σου ἔλεγε. Ω Παρθένε, σε βλέπω ξαπλωμένη, εσένα που είσαι η ζωή των όλων και στην οποία κατοίκησε η απόλαυση της αιώνιας ζωής και μένω κατάπληκτος. Αλλά Άχραντε ικέτευε συνεχώς τον Υιό σου και Θεό να διατηρεί την πόλη σου ανίκητη.

8.8.15

ΤΟ ΥΨΩΜΑ

Οἱ θεῖοι Μαθηταὶ καὶ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, μετὰ τὴν Ἀνάληψίν Του, ὁσάκις ἐγευμάτιζον ἢ ἐδείπνουν, ἔκοπτον πρὸ τοῦ φαγητοῦ τεμάχιον ἄρτου τετράγωνο. Τότε ἠγείρετο ἕνας ἐκ τῶν Ἀποστόλων καὶ λαμβάνων τὸ τετράγωνον τεμάχιον τοῦ ἄρτου ὕψωνε αὐτὸ διὰ τῶν δυὸ αὐτοῦ χειρῶν καὶ ἔλεγε: «Μέγα τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος· Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ βοήθει ἡμῖν». Ὕστερα, ἐκ τοῦ τεμαχίου ἐκείνου ἐλάμβανον καὶ ἔτρωγον ὅλοι οἱ συνδαιτημόνες.
Ἔπειτα ἀπὸ τὴν μετάστασιν τῆς Θεοτόκου, μίαν ἡμέραν ὅταν οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι ἔλαβον τὸ τεμάχιον τοῦ ἄρτου καὶ εἶπον «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ βοήθει ἡμῖν», ἀμέσως ἐφάνη ἡ Θεοτόκος ἄνωθεν τῶν Ἀποστόλων λαμπρῶς κεκοσμημένη λέγουσα: «Χαίρετε, μεθ᾿ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας». Τότε οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι ἔκραξαν: «Παναγία Θεοτόκε βοήθει ἡμῖν».
Ἐκ τῆς ἐμφανίσεως τῆς Θεοτόκου οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι εἶδον καὶ ἐπείσθησαν ὅτι ἡ Θεοτόκος δὲν θὰ παύση νὰ βοηθῆ καὶ νὰ ἐνισχύη πάντα πιστεύοντα εἰς τὸν Υἱόν της. Ὁ πιστεύων εἰς τὸν ἕνα ἐν τρισὶ προσώποις Θεόν, ὀφείλει νὰ πιστεύη καὶ εἰς τὴν Μητέρα τὴν γεννήσασα τὸν Κύριον, ἤτοι εἰς τὴν Παρθενομήτορα Μαρίαν. Πᾶς χριστιανὸς πιστεύων ἀκραδάντως εἰς τὴν Παναγίαν Τριάδα, εἰς τὴν Ἁγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς πάντας τοὺς Ἁγίους, καὶ ἐμμένων σταθερῶς εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐκτελῶν τὰς θείας ἐντολάς, γίνεται μέτοχος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
www.nektarios.gr

5.8.15

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2013/08/metam.jpg 

...Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου ἔγινε ἕξι ἡμέρες ὕστερα ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν δόξα τοῦ Πατρὸς Toυ καὶ τὴν ἔλευση τῆς Βασιλείας τoυ Θεοῦ. Εἶχε εἰπεῖ ὁ Χριστός: Ὑπάρχουν μερικοὶ ἀπὸ αὐτoὺς ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἀποθάνουν, μέχρις ὅτου νὰ ἰδοῦν τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ νὰ ἔρχεται μὲ δύναμη.

Ὁ λόγος αὐτὸς ἀφοροῦσε τοὺς τρεῖς Μαθητὲς ποὺ ὁ Κύριος πῆρε μαζί Του στὸ Θαβώρ, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τὸν μεταμορφωθέντα Χριστό, εἶδαν στὴν πραγματικότητα τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει ὅτι καθὼς εἶναι παντοῦ ὁ Βασιλεὺς Χριστός, ἔτσι εἶναι παντοῦ καὶ ἡ Βασιλεία Του. Ὥστε τὸ νὰ ἔρχεται ἡ Βασιλεία Του δὲν σημαίνει ὅτι φθάνει ἀπὸ ἀλλοῦ, ἀλλὰ ὅτι φανερώνεται μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴ δὲ ἡ δύναμη δὲν δίδεται σὲ ὁποιονδήποτε, ἀλλὰ μόνο σὲ ὅσους βρίσκονται μαζὶ μὲ τὸν Κύριο καὶ στηρίζονται δυνατὰ στὴν πίστη πρὸς Αὐτόν.
Καθὼς ἑορτάζουμε τὴν ἁγία ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ: «Ἐλάτε νὰ ἀνεβοῦμε νοητὰ διὰ τῆς πρακτικῆς ἀρετῆς στὸ ὄρος τὸ ἅγιο. Ἂς σταθοῦμε ἐπάνω σ᾿ αὐτὸ ὡσὰν νὰ εἴμαστε στὴν πόλη τοῦ ζῶντος Θεοῦ καὶ ἂς ἰδοῦμε μὲ τὴν νοερὴ ὅραση τὴν μία Τριαδικὴ Θεότητα, ἡ ὁποία ἀπαστράπτει στὸν Μονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀνεβοῦμε στὸ ὄρος τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ ἰδοῦμε τὴν δόξα τῆς Μεταμορφώσεώς Του».
Καὶ ὁ μέγας ἡσυχαστὴς Γρηγόριος μᾶς προτρέπει, ἀφοῦ κατανοήσουμε τὸ μυστήριό της Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, νὰ βαδίσουμε πρὸς τὴν λάμψη τοῦ θείου Φωτός. Ἀφοῦ ἀγαπήσουμε τὸ κάλλος τῆς ἀναλλοίωτης θείας δόξης, νὰ καθαρίσουμε τὴν διάνοια ἀπὸ τοὺς γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας τὶς πρόσκαιρες ἡδονὲς ποὺ προξενοῦν τὴν αἰώνια ὀδύνη.
Κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ὁ Πατήρ μας προέτρεψε νὰ ὑπακοῦμε καὶ νὰ πειθαρχοῦμε στὰ λόγια τοῦ ἀγαπητοῦ Του Υἱοῦ. Ἔτσι θὰ κάνουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἄξιους κοινωνοὺς τοῦ ἀκτίστου Φωτὸς τῆς Μεταμορφώσεως καὶ μετόχους τῆς οὐρανίου Βασιλείας.
www.nectarios.gr