28.3.17

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Συγκίνηση, ἐνθουσιασμός καί ἐθνική ὑπερηφάνεια κατέκλυσαν ὅλη μας τήν ὕπαρξη παρακολουθῶντας τήν μεγάλη παρέλαση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς στήν Νέα Ὑόρκη, ἀπό τόν Ἐκκλη­σιαστικό Σταθμό 4Ε, κατά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821. Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στήν διεύθυνση τοῦ Σταθμοῦ ὅσο καί στό τεχνικό προσωπικό, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν τεχνικό προϊστάμενο Βασίλη Καναρίδη, γι’ αὐτή τους τήν πρωτοβουλία.
Χειροκροτήσαμε τούς λεβέντες μας, τούς Εὔζωνες, οἱ ὁποίοι μετά τήν ἐντυπωσιακή τους ἐμφάνιση στήν μεγαλειώδη παρέλαση τῆς Ἀθήνας, ἔδωσαν τό παρών καί στήν παρέλαση τῆς 5ης Λεωφόρου, σείοντας τήν ἀμερικανική μεγαλούπολη. Καμαρώ­σαμε τούς Ἕλληνες τῆς Ὁμογένειας πρώτης, δεύτερης καί τρίτης γενιᾶς, οἱ ὁποίοι κρατοῦν τήν παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς Πατρίδος, ἀλλά καί τήν ἑλληνική γλῶσσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ὁποίας, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀπό τήν δημοσιογράφο τοῦ NGTV, «κάνει πολλά ἡ Ἐκκλησία». Ἀκούσαμε τόν κ. Κούτρα, Γενικό Πρόξενο τῆς Ἑλλάδος στήν Νέα Ὑόρκη, νά δηλώνει πώς «ἡ καρδιά τῶν Ἑλλήνων τῆς Νέας Ὑόρκης χτυπᾶ καί χτυπᾶ ἑλληνικά!» καί νά εὔχεται κλείνοντας τήν σύντομή του συνέντευξη «εὐχή καί στόχος μας εἶναι νά φέρουμε τήν Ἑλλάδα ἐκεῖ πού τῆς ἀξίζει»!
Τόν Ἕλληνα ἀπό δύο πράγματα δέν μπορεῖς νά τόν ἀποκόψης: ἀπό τήν πίστη του στόν Θεό καί ἀπό τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα! Κι αὐτό τό ἀπέδειξαν περίτρανα οἱ ἀδελφοί μας Ἕλληνες ὁμογενεῖς μέ τήν ἀθρόα συμμετοχή τους στήν παρέλαση. Ἐνο­ρίες, Κοινότητες, Σχολεῖα, Σύλλογοι, Ὁργανισμοί, ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, μικροί καί μεγά­λοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ντυμένοι μέ τίς παραδο­σιακές φορεσιές τοῦ ἰδιαίτερου τόπου καταγω­γῆς τους, κρατῶντας τά λάβαρα καί τήν γαλανό­λευκη ἑόρτασαν τήν ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821 καί ἔστειλαν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἕνα μήνυμα ἑνότητος μέ τήν Μητέρα Πατρίδα.
Παρών ὅπως ἦταν φυσικό καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀνέφερε πώς σέ συνάντηση πού εἶχε πρό ἡμερῶν μέ τόν νέο Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. κ. Τράμπ τοῦ εἶχε πεῖ μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Προσευχόμαστε καί πι­στεύου­με˙ προσευχόμαστε καί ἐλπίζουμε˙ προσευχόμαστε καί εὐγνωμόνως ἀναμέ­νουμε τήν πρωτοβουλία σας», στά δίκαια αἰτήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Κύπρο, στά Βαλκάνια, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν διπλό ἑορτασμό τῆς 25ης Μαρτίου: τοῦ Εὐαγγε­λισμοῦ, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τοῦ κόσμου καί τοῦ 1821, πού σήμανε τήν ἐλευθερία τῶν προγόνων μας ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό. Καί κάλεσε ὅλους τούς «δυνάμενους νά φέρουν ὅπλα» νά συστρα­τευθοῦν ὥστε «νά βγεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεται». Καί τόνισε πώς «δέν ζητοῦμε ἐλεημοσύνη! 6000 χρόνια δέν ἐπιβιώσαμε ἁπλῶς, ἀλλά παράγαμε πολιτισμό, παράγαμε ἔργο», ἑπομέ­νως ἑνωμένοι νά διεκδικήσουμε τά δίκαια αἴτήματα τοῦ Ἔθνους μας.
Πόσο σοφά μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος! Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ φωτοδότρα τοῦ πολιτισμοῦ! Κι ἄς θέλουν νά τό λησμονοῦν ξένοι καί δυστυχῶς καί κάποιοι ἡμέτεροι. Ξέχασαν οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι πώς τούς δώσαμε τά φῶτα, τούς διδάξαμε πολιτισμό, τέχνες, ἐπιστῆμες. Καί τώρα αὐτόν τόν περήφανο Ἑλληνικό λαό, πού εὐεργέτησε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα τόν καταδυνα­στεύουν καί τόν ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἐξαθλίωση. Αὐτοί εἶναι οἱ ἑταίροι μας! Ἄς θυμόμαστε ὅμως πάντα πώς «μόνον ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα» καί πάντοτε οἱ μοναδικοί πιστοί μας σύμμαχοι ἦταν ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ὁ Μονογενής Υἱός Της. Ἄς ἐπαναφέρουμε, λοιπόν, στήν ζωή μας τόν Θεό κι Ἐκεῖνος δέν θά μᾶς ἀφήσει καί τότε «γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

25.3.17

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου εἶναι μία ἀπό τίς πολλές ἑορτές πού ἡ Ἐκκλησία μας καθιέρωσε πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητρός τοῦΚυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπηρέτησε τό θεϊκό σχέδιο τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τιμώντας, ὅμως τήν Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, τήν γλυκειά μας Παναγία, τιμοῦμε συγχρόνως στό πρόσωπό Της κάθε γυναικεία προσωπικότητα, ἡ ὁποία γίνεται ὄργανο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, πού δέχεται οὐράνια μηνύματα καί γίνεται πρόξενος ἀληθινῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.
Ἡ ἁγνή Κόρη τῆς Ναζαρέτ δέχεται τήν ἐπίσκεψι τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ καί ἔκπληκτος πληροφορεῖται τό σχέδιο τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. «Μή φοβοῦ Μαριάμ· εὗρες γάρ χάριν παρά τῷ Θεῷ. καί ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν…» (Λουκ. α΄ 31, 32). Ἡ λογική τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας σταματᾶ, ἀλλά ἡ ὑπακοή της καί ἡ ταπεινοφροσύνη της τήν ἀναγκάζουν νά δεχθῆ τό μήνυμα καί νά ἀπαντήση ταπεινά «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου» (Λουκ. α΄ 38).
Τό θαῦμα συντελεῖται. Ἡ Θεία Ἐνανθρώπησις τοῦ Κυρίου πραγματοποιεῖται. Τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ τίθεται σέ ἐφαρμογή. Καί ἡ λύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν Θεία Ἐνανθρώπησι καί τήν Σταυρική Του Θυσία, ἀποτελεῖ γεγονός ἀναμφισβήτητο.
Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στίς ἡμέρες μας εἶναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος. Ὅλοι μας ἔχουμε τήν ἀνάγκη τοῦ λυτρωμοῦ. Θά τό δεχθοῦμε, ὅμως, μέ ταπείνωσι καί ὑπακοή, ὅπως ἡ Κυρία Θεοτόκος; Στό χέρι μας εἶναι.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος


24.3.17


22.3.17

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ...

Ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος Κυρατζῆς. Ὁ π. Ἀμβρόσιος ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἄνθρωπο μέ ἔνθεο ζῆλο καί αὐταπάρνηση. Ἵδρυσε τήν φιλανθρωπική γυναικεία Ἀδελφότητα «Πελεκάν» καί δημιοῦργησε δύο οἰκοτροφεῖα ἀρρένων καί θηλέων βοηθῶντας πολλά παιδιά, οἰκονομικῶς ἀδύναμα, νά σπουδάσουν καί νά τραφοῦν μέ τά νάματα τῆς πίστεώς μας.
Κληρικός ἀκέραιος, ἀγωνιστής, τίμησε τό ράσο του, πίστεψε στήν κλήση του καί ἀφιέρωσε ὅλη του τήν ζωή στόν Κύριο καί στόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ. Κατηχητής, ἱεροκήρυκας, πνευματικός, συγγραφέας, ἐργάστηκε ποικιλοτρόπως στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μέ σκοπό νά τονώσει τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, νά μεταφέρει τίς αἰώνιες ἀλήθεις τοῦ Εὐαγγελίου καί νά ὁδηγήσει ἀθάνατες ψυχές στόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Φίλος ἀδελφικός τοῦ π. Θεοφίλου, ἀνάστημα τοῦ θρυλικοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἄνθρωπος φωτισμένος, χαριτωμένος, μέ μεγάλη καρδιά καί πηγαῖο χιούμορ.
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!

Blogger

19.3.17

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ σκιά κάτω ἀπό τήν ὁποία δροσιζόμαστε. Ἄς ἀσφαλίζουμε τούς ἑαυτούς μας κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ Σταυροῦ.
Ἡ ἀσφάλειά μας, ἀδελφοί μου, στήν ἐποχή πού ζοῦμε, εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, πού θά φυλάξη τήν Πατρίδα μας, ἐφ’ ὅσον, ὅμως, τά διδάγματα τοῦ Σταυροῦ τά ἐγκολπωθοῦμε...
Ἀδελφοί μου, ἄς κρατήσουμε ὅλοι μας τήν πίστι μας στόν Ἐσταυρωμένο καί κάτω ἀπό τόν Σταυρό Του ἄς γονατίσουμε καί ἄς ἀντλήσουμε τά μύρα τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καί τῆς ἐλπίδος, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι, μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σηκώνοντας ὁ καθένας μας τόν Σταυρό του, νά ἐλπίζουμε ὅτι θά τύχουμε τῶν εὐλογιῶνκαί τῆς πλουσίας προστασίας τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας εἴθε ὅλοι νά ἀξιωθοῦμε. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

16.3.17

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ;

Καμαρώσαμε τόν Ὑπουργό Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλῆ νά ἀπαγγέλλει ἐμμελῶς τήν εὐχή «Καί δός ἡμῖν Δέσποτα», κατά τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν σέ Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Καί μάλιστα δέν πρέπει νά εἶναι ἄγνωστη στόν κ. Ὑπουργό, ἀφοῦ εἶχε μαζί του ἕνα τευχίδιο, ὅπου ἦταν σημειωμένη σέ γραφή Μπράϊγ καί τήν ἀπέδωσε ἐπιτυχῶς.
Βεβαίως, ὁ κ. Κουρουμπλῆς ἔχει κι ἄλλη φορά ἐκφράσει τήν πίστη του στόν Θεό καί στίς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου καί συγκαταλέγεται στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως, τά ὁποῖα ἔδωσαν θρησκευτικό ὅρκο κατά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τους. Εἶναι δύσκολο νά ἀποκόψεις ἀπό τόν Ἕλληνα τήν πίστη του στόν Θεό καί τήν ἀγάπη του στήν Πατρίδα καί σίγουρα καί ὁ κ. Ὑπουργός, ἄν καί ἀνήκει στόν ἀριστερό χῶρο, δέν ἔχει ἀπεμπολήσει αὐτά τά ἰδανικά.

Θά τόν παρακαλούσαμε, λοιπόν, νά ἀποτελεῖ μία ἐξαίρεση στό κόμμα του καί τήν Κυβέρνησή του, νά συμβάλει μέ ὅλες του τίς δυνάμεις στό σταμάτημα τῆς ἀποδόμησης κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου καί νά εἶναι μία τροχοπέδη σ’ αὐτόν τόν κατήφορο πού ἔχουν ὁδηγήσει τόν εὐγενέστερο λαό τοῦ κόσμου, τούς Ἕλληνες. 

Blogger

13.3.17

...Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς συγχωρήση καί νά μᾶς ἐλεήση, καί νά βάλη τό χέρι Του, γιά νά σώση αὐτόν τόν τόπο, αὐτήν τήν Πατρίδα, αὐτόν τόν λαό, αὐτό τό Ἔθνος, πού σήμερα περνάει φοβερή κρίσι καί ἐναγωνίως ἀναζητᾶ διέξοδο, νά ἐξέλθη ἀπ’ αὐτήν. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

10.3.17

ΘΕΡΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ζῆ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει συνάψει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού κάθε ἡμέρα ἐξετάζει καί ἐρευνᾶ τήν ζωή του καί τίς πράξεις του, ἀκόμα καί τούς λογισμούς του.
Θερμός Χριστιανός εἶναι αὐτός πού ἔχει προσωπική γνωριμία μέ τόν Ἰησοῦ τόν Ναζωραῖο, πού Τόν κατέστησε Βασιλιά καί Κυβερνήτη τῆς καρδιᾶς του, ὥστε τά πάντα νά ἐξουσιάζη Ἐκεῖνος, καί τά πάντα νά ρυθμίζονται μέ τό θέλημα Ἐκείνου καί μόνον.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

7.3.17

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

...Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει νόημα, περιεχόμενο, ἐλπίδα, μηνύματα. Αὐτήν τήν Ὀρθοδοξία πρέπει νά τήν μεταδώσουμε σήμερα στούς Εὐρωπαίους, πού περνοῦν τήν πιό φοβερή πνευματική κρίσι. Ἔχουν ἐργοστάσια, ἔχουν μηχανήματα, ἀλλά δέν ἔχουν τόν θησαυρό τῆς πίστεως, τήν Ὀρθοδοξία, τόν πολιτισμό τόν ἑλληνικό, τόν ὁποῖον ἔχουμε ἐμεῖς. Γι’ αὐτό, τό μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς εἶναι: Ἕλληνες, μείνατε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες χριστιανοί, ἄν θέλετε τό Ἔθνος μας νά μεγαλουργήση καί πάλι, καί ὁ λαός αὐτός νά πάη μπροστά. Ἄς γίνη καθημερινό μας αἴτημα, στήν προσευχή, νά μείνουμε ἀκλόνητοι καί ἑδραῖοι στήν πίστι μας, καί ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης καί τῆς Εἰρήνης θά εἶναι μαζί μας. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.3.17

«ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ»

Συνεκλόνισε ὅλους μας τό τροχαῖο πού συνέβη πρό ἡμερῶν στήν ἐθνική ὁδό Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης, πού προκάλεσε τόν θάνατο τριῶν νέων ἀνθρώπων, ἑνός παιδιοῦ καί λέγεται καί ἑνός ἀγέννητου παιδιοῦ...
Πάντοτε ὁ θάνατος συγκλονίζει... Ὁ θάνατος... ἕνα γεγονός τόσο ἀληθινό, τόσο σίγουρο, μά συγχρόνως τόσο ἀπίστευτο! Καί ὅταν εἶναι τόσο ἀδόκητος, τόσο βίαιος, τόσο φοβερός, τότε πραγματικά σοκάρει. Τό ὅλο συμβάν, θυμίζει ταινία Χόλυγουντ μέ τίτλο «Ραντεβού μέ τόν θάνατο»...
Καί πολύ ἀνθρώπινα, ἀνώριμα ἴσως πνευματικά ἔρχεται στόν νοῦ μας ἕνα ἐρώτημα: Γιατί;...!
Ἕνα ἐρώτημα, ὄχι μέ διάθεση κριτικῆς ἤ ὀργῆς. Ὄχι, Θεός φυλάξοι! Ἀλλά μιά ἀφελής ἀπορία ἄν θέλετε, ἑνός πεπερασμένου νοός... Γιατί ἄραγε τό ἐπέτρεψε αὐτό ὁ Θεός; Ἦταν ἡ καλύτερη ὥρα γι’ αὐτά τά παιδιά; Θέλησε νά στολίσει τόν Παράδεισο μ’ αὐτά τά ἄνθη; Θέλησε....; Ἀνεξιχνίαστες οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ...
«Ὁ Θεός μᾶς ζητᾶ νά διαχειριστοῦμε τό ἀδιανόητο καί νά ζήσουμε μέ τό ἀφόρητο», δήλωσε ὁ πατέρας τοῦ ἑνός παιδιοῦ.
«Ὅλοι κάνουμε τό λάθος νά πιστεύουμε ὅτι πάντοτε ὑπάρχει ἕνα αὔριο. Καμμιά φορά ὅμως τό αὔριο δέν ἔρχεται καί τώρα μετανιώνουμε γιά ὅσα δέν ἔχουμε πεῖ καί δέν ἔχουμε κάνει. Τήν τελευταία φορά πού εἶπα σ’ ἀγαπῶ ἦταν...», ἀνέφερε ὁ πατέρας τοῦ δεύτερου παιδιοῦ.
Δηλώσεις πού προβληματίζουν, πού διδάσκουν..., πού σέ ἐξαναγκάζουν στό «φιλοσοφεῖν»..., πού μπορεῖ νά σέ ὁδηγήσουν σέ μετάνοια...
Ὁ πατέρας τοῦ τρίτου νεκροῦ παιδιοῦ, ἴσως καί ἑνός ἀγέννητου καί σύζυγος τοῦ τελευταίου θύματος τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος ἔδειξε σέ ὅλους μας πῶς μπορεῖ κανείς «νά διαχειριστεῖ τό ἀδιανόητο»... Μόνο μέ τήν πίστη στόν Θεό, τήν ἐμπιστοσύνη στό σχέδιό Του καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως!
Σέ μιά ἐποχή πού ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πολεμεῖται, πού ὁ ἀγωνιζόμενος Χριστιανός, καί κυρίως ὁ νέος, συχνά γίνεται περίγελως, πού ἡ πίστη στόν Χριστό χλευάζεται, ἔρχεται ἕνας νέος ἄνθρωπος, βαθειά πονεμένος, πού αὐτό πού τοῦ συνέβη ράγισε κάθε ἀνθρώπινη καρδιά, πού «ζεῖ τό ἀφόρητο», ἔρχεται καί διακηρύσσει  ἀνά τό Πανελλήνιο πῶς ἀντιμετωπίζει τόν θάνατο τῶν πιό λατρευτῶν του ἀνθρώπων, τῆς συζύγου του καί τοῦ τρίχρονου ἀγοριοῦ του, ὁλάκερης τῆς οἰκογένειάς του!

Διατρανώνει τήν πίστη του στόν Θεό, ἐναποθέτει τόν πόνο του στήν παρηγοριά τῆς Παναγίας, στηρίζεται στόν πνευματικό του πατέρα καί καθοδηγητή καί ἐπιπλέον ζητᾶ δημόσια νά μήν κατηγοροῦν τόν νεαρό ὁδηγό πού προκάλεσε τό τροχαῖο!  Ἕνα γενναῖο παλληκάρι ἀπό τήν μακεδονίτικη γῆ, ἀπό τήν ἁγιοτόκο Φλώρινα, ὁ Ὑπάτιος, πού ἀνδρώθηκε πνευματικά κάτω ἀπό τό πετραχήλι ἑνός Παπᾶ, πού μέ ἰώβιο ὑπομονή ἀντιμετωπίζει τόν θάνατο τῶν προσφιλῶν του προσώπων καί μέ ἀπαράμιλλη καρτερία ἐλπίζει στήν Ἀνάσταση καί στήν συνάντηση μαζί τους! Ὁ καλός Θεός νά ἁπαλύνει τόν πόνο του καί νά ἀναπαύει τήν σύζυγό του, τό παιδί του, ἀλλά καί τά δύο ἄλλα νέα παιδιά στήν Αἰωνιότητα. Ἀμήν!
Blogger

1.3.17

ΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

...Ἄς δώσουμε τά χέρια μας, ἄς ἀποκαταστήσουμε τίς σχέσεις μας μέ τόν ἀδελφό μας, μέ τούς ἀδελφούς μας, μέ ὅποιους εἴμαστε μαλωμένοι, καί στήν συνέχεια νά προσέλθουμε στόν ἀγῶνα. Τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά τό ἄθλημα: ποιός ἀπό μᾶς θά πάρη τό βραβεῖο, τό χρυσό βραβεῖο τῆς συγχωρήσεως. Ἀγωνίζονται γιά τά χρυσά μετάλλια. Τό χρυσό μετάλλιο τοῦ Χριστιανοῦ, πού παρέχει τήν συγγνώμη ἤ ζητάει συγγνώμη μᾶς ἀνήκει καί πρέπει ὅλοι μας νά τό διεκδικήσουμε. Εἴθε, ἀδελφοί μου, ὅλους νά μᾶς χαρίση ὁ Κύριος τήν δύναμι καί τήν χάρι νά συγχωρήσουμε καί νά ζητήσουμε συγγνώμη, γιά νά ἔχουμε τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος