27.2.18

ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ!...;

«Δέν θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός!...», «Δέν θά μᾶς ἀφήσει ὁ Θεός!...»
Φράσεις, πού ἀκοῦμε καθημερινά ἀπό ἀρκετούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὀσφρίζονται δεινά γιά τήν πατρίδα μας, ἀλλά ἐκφράζουν μία σιγουριά γιά τήν σωστική καί ἔγκαιρη ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ.
Ὡστόσο, γεννᾶται μία ἀπορία. Πῶς εἶναι τόσο σίγουροι; Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν αὐτήν τήν πεποίθηση γιά τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό κάποια ἐπερχόμενα δεινά; Ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τίς ἐπεκτατικές – γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους- διαθέσεις τῶν γειτόνων μας, τίς ἀρπαχτικές ἐπιδιώξεις τῶν «φίλων» μας καί ἀπό τίς συνέπειες πού ἀπορρέουν καί ἀπό τά δύο; Καί ἐν πάσει περιπτώσει, γιατί νά τό κάνει;
Ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε νά πέσει ἡ Βασιλίδα τῶν πόλεων στά χέρια τῶν ἀγαρηνῶν, νά μαγαριστοῦν τά ὅσια καί τά ἱερά τῆς φυλῆς μας, νά βασανιστοῦν καί νά ἀτιμωθοῦν χιλιάδες γυναικόπαιδα;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε νά παραμείνουμε 400, καί στήν Μακεδονία μας 500 χρόνια, σκλάβοι τῶν ἀπίστων μέ ὅλες τίς συνεπακόλουθες συμφορές;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε τούς διωγμούς, τίς σφαγές, τίς ἀτιμώσεις, τίς κακουχίες, τόν ξεριζωμό, τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;
Ὁ Θεός μας, δέν ἐπέτρεψε τόν πόνο, τά βάσανα, τήν δυστυχία, τό κλάμα, τοῦ Γένους μας;
Γιατί νά μήν τό ἐπιτρέψει καί τώρα; Γιατί νά τό ἀποτρέψει;
Ἐπειδή ξεπεράσαμε στήν διαστροφή τούς κατοίκους τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας;
Ἐπειδή ὑπερτεροῦμε σέ ἀλαζονεία τῶν κτιστάδων τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ;


Ἐπειδή ὑπερέχουμε σέ ἀποστασία καί ὕβρη ἀπό τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη;  
Μά ἐμεῖς, ἄν καί βαπτισμένοι χριστιανοί ὀρθόδοξοι ταυτιζόμαστε μέ τούς, ἀνά τούς αἰῶνες, πολεμίους τοῦ Χριστοῦ! 
Ἐμεῖς, δέν Τόν θέλουμε τόν Χριστό!
Ἐμεῖς, θεοποιήσαμε τήν ὕλη, τό χρῆμα, τήν σάρκα, τίς ἀπολαύσεις... καί σ’ αὐτά ἦταν ἐμπόδιο ὁ Χριστός!
Ἐμεῖς, βγάλαμε ἀπό τήν ζωή μας τόν Χριστό!
Ἐμεῖς, Τόν ἀρνούμαστε καθημερινά! Μέ τά λόγια (ἴσως λιγότερο ἀπό ὅλα), μέ τίς πράξεις, μέ τίς ἐπιθυμίες, μέ τίς διαθέσεις, μέ ὅλη μας τήν βιοτή!
Ὡστόσο, ποτέ δέν εἶναι ἀργά. «Τό ἔλεός σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου», ἀναφωνεῖ ὁ Προφητάναξ Δαυίδ...
Καί ὁ φωτιστής καί ἱδρυτής τῆς Ἒκκλησίας μας –πῶς θά μᾶς ἀποκαλοῦσε ἄραγε ἄν ἐρχόταν σήμερα στό κλεινόν ἄστυ; σίγουρα ὄχι «...κατά πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους...»- ὁ ἀπ. Παῦλος, λοιπόν, διακυρήσσει διά μέσου τῶν αἰώνων: «...εἰ ἀπιστοῦμεν Ἐκεῖνος πιστός μένει...»...
Εὐτυχῶς!  Ἔχουμε ἕναν ὑπέροχο Θεό πού μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς περιμένει...
«...μακρόθυμος καί πολυέλεος»... πού μᾶς καλεῖ καθημερινά, ἰδίως αὐτήν τήν περίοδο, σέ μετάνοια. Ἄς μήν ἀρνηθοῦμε τήν πρόσκλησή Του. Ἄς μήν Τοῦ κλείσουμε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας! Καί τότε, ὅσα δεινά καί ἄν ἐπιτρέψει ἡ ἀγάπη Του νά μᾶς συμβοῦν, σίγουρα θά εἶναι γιά τό καλό τῆς ψυχῆς μας! Ἀμήν.

 Blogger

24.2.18

ΑΓΑΠΗ!

...Ποιός ἔχει χέρια καθαρά, ὅταν μέσα στήν καρδιά ἔχη μῖσος κατά τοῦ ἀδελφοῦ του καί διψᾶ γιά ἐκδίκησι, ὅταν δέν συγχωρῆ τόν ἀδελφό του; Αὐτόν τόν ἀποκαλεῖ ὁ Κύριος ἀνθρωποκτόνο. Δολοφονοῦμε στήν καρδιά μας τήν ἀγάπη. Δολοφονοῦμε καί τόν ἀδελφό μας, ὅταν τοῦ στεροῦμε τήν ἀγάπη μας.
Ἀγαποῦμε τόν ἀδελφό; Θά εἴμαστε κοντά του, συμπαραστάτες, βοηθοί σέ ὁποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Ὅταν ἀληθινά ἀγαποῦμε τόν Θεό, ἡ ἀγάπη μας στόν κόσμο αὐτό εἶναι ἀληθινή. Καί δείχνεται στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

23.2.18

19.2.18

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

Πρίν χρόνια ὁ ἀείμνηστος π. Θεόφιλος ἀπό ἄμβωνος ἔκρουε γιά πολλά θέματα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Συχνά ἀπευθυνόμενος πρός τούς κυβερνῶντες τούς προέτρεπε μέ ὅση δύναμη εἶχε: «πεῖτε τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό Λαό!»
Πράγματι, αὐτό θέλουμε πρωτίστως! Τήν ἀλήθεια! Διότι εἶναι βέβαιο ὅτι τήν ἀλήθεια σκόπιμα δέν μᾶς τήν λένε, ποτέ καί γιά τίποτα.  
Νά πάρουμε τό θέμα πού ἐπανῆλθε πάλι στήν ἐπικαιρότητα –γιατί ἄραγε τώρα;- μέ τήν γειτονική χώρα τῶν Σκοπίων... Πρωθυπουργοί, Δήμαρχοι, Καθηγητές καί πολλοί ἐπιφανεῖς, τῆς γείτονος χώρας ἀρνοῦνται ὅτι ἔχουν κάποια σχέση μέ τούς Μακεδόνες καί παραδέχονται ὅτι εἶναι Σλάβοι.
Οἱ δικοί μας γιατί ἐπιμένουν; Δύο τινά συμβαίνουν. Ἤ εἶναι πανηλίθιοι, πού δέν τό νομίζουμε ἤ εἶναι προδότες. Γιά νά κερδίσουν τί; Νά διατηρηθοῦν στήν ἐξουσία.
Καί ἔχουν τήν ἀναίδεια νά περιφρονοῦν ἕναν ὁλόκληρο λαό!
Ἔχουν τήν ἰταμότητα νά ποδοπατοῦν τήν Ἱστορία του!
Ἔχουν τήν θρασύτητα νά διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια γιά τήν πατρίδα του!
Ποιός θά τούς σταματήσει; Προχωροῦν ἀκάθεκτοι! Δέν ἔχουν οὔτε ἱερό, οὔτε ὅσιο! Εἶναι ἀνθέλληνες! Μᾶς ξεπουλᾶνε! Ποιός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά καταστροφικά σχέδιά τους;
Μόνον «ὁ Θεός σώζοι τήν Ἑλλάδα»!
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰσόδου μας στό πνευματικό πέλαγος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἄς ἐντείνουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα γιά νά ζήσουμε τόν Χριστό καί τότε: «γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός. Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός»!

Blogger

13.2.18

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀδελφοί μου, ἡ σημερινή παραβολή τοῦ Ἀσώτου  μᾶς ζωγραφίζει ὅλους, μᾶς καθρεφτίζει ὅλους καί μένει στόν καθένα ἀπό μᾶς νά πάρουμε μιά γενναία ἀπόφασι: νά μήν αὐτονομηθοῦμε ποτέ ἀπό τόν Θεό καί νά μήν Τόν ἀπορρίψουμε ἀπό τήν ζωή μας.
...Ὄχι ἄσωτοι, ἀλλά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὄχι αὐτονομημένοι, ἀλλά ὑποταγμένοι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι αὐτοδικαιωμένοι, ἀλλά ἔχοντας ἐλπίδα στήν εὐσπλαγχνία καί στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πού ἄν δοθοῦν στόν ἄνθρωπο, τότε ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐλπίζη καί νά πιστεύη στήν σωτηρία του.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

10.2.18

ΑΛΗΤΕΙΑ

Ἐμφανίστηκαν ἐντόνως, τελευταία, κάποιες τακτικές ἀντιμετώπισης διαφόρων προσώπων καί καταστάσεων˙ κάποιες συμπεριφορές ἄθλιες, ὕπουλες, ἄνανδρες, ἐν πολλοῖς ἀλήτικες...
Ναί, ὅταν τό ναί τό λές ὄχι, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀλήθεια προσπαθεῖς νά τήν συγκαλύψεις μέ τό ψεῦδος εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἱκανότητα τοῦ ἄλλου προσπαθεῖς νά τήν μειώσεις μέ λάσπη, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά χαρίσματα τοῦ ἄλλου τά λοιδορεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἐντιμότητα τοῦ ἄλλου τήν διαβάλεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν νίκη τοῦ ἄλλου τήν χλευάζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀρετές τοῦ ἄλλου τίς μειώνεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τά προσόντα τοῦ ἄλλου τά περιγελᾶς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἄλλου τήν ποδοπατεῖς, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ὑπόληψη τοῦ ἄλλου τήν ἐξευτελίζεις, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ ἄλλου τά προσβάλλεις εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τόν ἁγνό πατριωτισμό τοῦ ἄλλου τόν ἀποκαλεῖς ἐθνικισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν τήν ἀγάπη του πρός τόν Θεό τήν βαφτίζεις φονταμενταλισμό, εἶναι ἀλητεία.
Ὅταν... ὅταν...
Πόσο τῆς «μόδας» εἶναι σήμερα αὐτή ἡ πρακτική! Πόσο συχνά βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τέτοιες μεθόδους!
Σέ ὅλους τούς χώρους, σέ ὅλα τά στρώματα, σέ ὅλες τίς ἡλικίες... παντοῦ!
Παντοῦ συναντοῦμε ἤ ἴσως καί βιώνουμε ἀλήτικες συμπεριφορές!


Ἀδελφός πρός ἀδελφό. Φίλος πρός φίλο. Συνάδελφος πρός συνάδελφο. Συνεργάτης πρός συνεργάτη. Προϊστάμενος πρός ὑφιστάμενο καί τανάπαλιν. Κυβερνῶντες πρός κυβερνωμένους -χωρίς συνήθως νά συμβαίνει τό ἀντίθετο! Δυστυχῶς ἔτι καί ἐν μέσῳ ἡμῶν τῶν χριστιανῶν...! Καί ὁ κατάλογος δέν ἔχει τελειωμό...
Ποιός θά ἀνακόψει καί αὐτόν τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας μας;
Ποιός Ἡρακλῆς θά καθαρίσει ἀκόμη μία «κόπρο τοῦ Αὐγείου»;
Ποιός Ἀρχάγγελος Μιχαήλ θά πεῖ ἀκόμη μία φορά «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου Θεοῦ»;         
Blogger

7.2.18

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΝ ΒΑΡΔΑΣΚΑ!

ΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ π.ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Τό κρατίδιο τῆς Βαρδάσκα, ὅσο καί ἄν θέλουν οἱ μεγάλοι καί ἰσχυροί νά τό ἐξευγενίσουν καί νά τό βαπτίσουν Μακεδονία δέν τό ἐπέτυχαν, οὔτε θά τό ἐπιτύχουν, διότι αὐτό ἀποτελεῖ μιά κατάφωρο ἀδικία σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας.
Δέν θά τό ἐπιτύχουν, διότι ἡ ἱστορία τούς ἀρνεῖται αὐτό τό δικαίωμα, ἡ ἀλήθεια δέν τούς τό ἐπιτρέπει, οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνες ἀντιδροῦν μετά σφοδρότητος καί σύμπας ὁ ἐπιστημονικός κόσμος ἀρνεῖται νά ὑπηρετήση ἕνα ψέμμα καί μία ἀπάτη πού ζητεῖ νά καλυφθῆ μέ τήν ἐπιστημονική τήβεννο.
Τό εὐγενές ἔνδυμα τοῦ Μακεδόνος δέν τούς ἀνήκει, γιατί δέν εἶναι κομμένο στά μέτρα τους. Αὐτό πού τούς ἀνήκει εἶναι τό ὄνομα Βαρδάσκα, τό ὁποῖο πῆραν, ὅταν γιά πρώτη φορά συνεστήθη ὡς ἐπαρχιακή περιοχή ἀνήκουσα στήν μεγάλη Γιουγκοσλαβία.


Στούς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας καί διεθνεῖς ἀπατεῶνας δέν ἀνήκουν ὀνόματα πού ἔχουν ἱστορία, πολιτισμό, ἀρχοντιά καί μεγαλεῖο.


Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

4.2.18

ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

«Ὅταν τό ράσο γίνεται σημαία τότε ἡ νίκη εἶναι βεβαία»!
«Ἑλλάδα σημαίνει Μακεδονία»!
«Ὁ μοναχισμός φύλακας φρουρός»!
«Λαός ἑνωμένος, ποτέ νικημένος»!
Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά συνθήματα πού κυριάρχησαν στό μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν Μακεδονία. Συνθήματα πού ἔγιναν θούριος, παιάνας, θρίαμβος!
Θέριεψε ὁ λαός μας καί ὕψωσε ὐπερήφανα τό ἀνάστημά του σέ ὅλους ὅσοι ἐπιβουλεύονται τήν Πατρίδα μας.
Ποιός δέν δάκρυσε;
Ποιός δέν ἐνθουσιάστηκε;
Ποιός δέν συγκλονίστηκε;
Τίνος ἡ ψυχή δέν γέμισε ἀπό ἐθνική ὑπερηφάνεια;
Τίνος ἡ καρδιά δέν χτύπησε ἑλληνικά καί μακεδονικά;
Ρίγησε καί βούρκωσε σύμπας ὁ Ἑλληνισμός!
Γιγαντώθηκε ὁ πονεμένος, θλιμμένος, πικραμένος, λεηλατημένος, προδωμένος, ἀλλά λιονταρόψυχος Ἑλληνικός λαός καί διαμαρτυρήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, ζωντανά, μαχητικά καί γενναία γιά τά ἐθνικά του δίκαια.
Ἐνισχύθηκε ἡ πίστη, ὁ πατριωτισμός, τό ἡρωϊκό φρόνημα ὅλων μας, ἀπό τούς λόγους τῶν ὁμιλητῶν, ἀπό τόν παλμό τοῦ ἀδελφοῦ Συνέλληνα, κάθε ἡλικίας, ἀπό τήν μεγαλειώδη παρουσία του στό κάλεσμα... αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ! Γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε αὐθόρμητα στούς δρόμους μέ μιά ψυχή καί μιά καρδιά! Καί ὅσοι εἶχαν κάποιες ἐπιφυλάξεις, ἡ Θεσσαλονίκη διέλυσε κάθε ἀμφιβολία, κι αὐτό τό ἀπέδειξε ἡ Ἀθῆνα!
Ἐνδυναμωθήκαμε ἀπό τόν λόγο τῆς μάνας Ἐκκλησίας διά στόματος τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἀναζωογονηθήκαμε ἀπό τόν πύρινο, ἀφυπνιστικό καί καθάρια πατριωτικό λόγο τοῦ μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη.
Ἀναπτερωθήκαμε ἀπό τήν ἔμπρακτη, προσευχητική παρουσία τῶν ὑψιπετῶν μοναχῶν τοῦ Ἄθωνα.
Ἐνημερωθήκαμε σφαιρικά καί ἀντικειμενικά ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες γιά τό πρόβλημα μέ τήν γείτονα χώρα.
Δόξα τῷ Θεῷ! Ὅλοι ἦταν ἐκεῖ. Σέ μιά λαμπρή ἀπό κάθε ἄποψη συγκέντρωση. Σέ μιά δυναμική παρουσία. Σέ μιά ὑπέροχη ἑνότητα!
Ὅλοι μαζί! Ἑνωμένοι, σάν μιά γροθιά! Κλῆρος καί λαός˙ Μικροί καί μεγάλοι˙ Πατριῶτες ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπό τήν Κύπρο καί τήν Ὁμογένεια διετρανώσαμε μέ τόν πλέον ἔξοχο τρόπο ὅτι δέν διαπραγματευόμαστε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, τό ὁποῖο μᾶς ἀνήκει καί δέν τό ξεπουλᾶμε καί δέν τό ἀνταλλάσσουμε μέ τίποτα!
Κι ἄς λυσσοῦν κάποια ἀνθρωπάρια ἐξουσίας καί ἀντεξουσίας. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μειώσουν τήν δυναμικότητα καί τήν γιγαντιαία παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Κι ἄς προσπαθοῦν νά μᾶς ἐκφοβίσουν. (Ἀλοίμονο, τόλμησαν νά ἀγγίξουν ἀκόμη καί τόν «δικό τους», ἀριστερό ἀλλά κατά πάντα ἀτρόμητο, ἁγνό καί μεγάλο κεφάλαιο τοῦ πολιτισμοῦ μας Μίκη Θεοδωράκη, πού φάνηκε ὅτι πράγματι διαλέγει συνειδητά τά δύσκολα!)
Ἕνα εἶναι σίγουρο. Ἡ λαμπρή νίκη ἀνήκει στόν εὐγενῆ καί γενναῖο Ἑλληνικό λαό, πού γιά ἄλλη μιά φορά παραμέρισε πάθη, ἀδυναμίες καί διαφορές καί ἑνώθηκε γιά τό καλό τῆς Πατρίδας. Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅσο κι ἄν κάποιοι φραγκολεβαντίνοι προσπαθοῦν νά λυγίσουν, νά ταπεινώσουν, νά ἀφανίσουν, ἔχει σύμμαχο τόν Θεό καί μόνο σ’ Αὐτόν ξέρει νά γονατίζει! Ἄς μήν τό λησμονοῦν αὐτό οἱ ἡμέτεροι κι ἄς τό μάθουν οἱ ξένοι. Κι ἄς γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά παραβλέψει αὐτά τά δύο ὀγκώδη καί λαμπρά ἀπό κάθε ἄποψη συλλαλητήρια γιατί ὁ λαός ξεχύθηκε σάν ποτάμι, πού ἄν τό περιφρονήσουν, θά στρέψει τά νερά καί θά τούς πνίξει!
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
Blogger

3.2.18

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

Ζοῦμε ὁμολογουμένως σέ καιρούς πονηρούς, δύσκολους, ἀποκαλυπτικούς...
Ζοῦμε ἀναμφιβόλως σέ καιρούς τρελλούς!...
Συγγνώμη, λάθος! Οἱ καιροί καί οἱ ἐποχές εἶναι μιά χαρά. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ξεφύγει! Ξεφύγαμε ἀπό τόν δρόμο μας, ἀπό τόν στόχο μας, ἀπό τόν προορισμό μας. Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε παραλογιστεῖ!
Δέν ξέρουμε τί θέλουμε, τί ζητᾶμε, τί διεκδικοῦμε, τί παραχωροῦμε!
Οἱ ἀσιάτες ἀγαρηνοί ὀρέγονται τά νησιά μας.
Τά βόρεια γιουσουφάκια ποθοῦν «θάλασσα κι ἁλμυρό νερό».
Τά βορειοδυτικά πιόνια τῶν σουλτάνων λαχταροῦν νά... χορέψουν τσάμικο.
Οἱ μεγάλοι βαρώνοι μᾶς θέλουν ὑποτελεῖς καί δούλους.

ΚΙ ΕΜΕΙΣ;

Δέν εἴμαστε ἐμεῖς ἀπόγονοι τῶν Σαλαμινομάχων, τῶν τριακοσίων τοῦ Λεωνίδα, τῶν Ἱερολοχιτῶν, τῶν ἀγωνιστῶν καί μπουρλοτιέριδων τοῦ ’21, τῶν Μακεδονομάχων, τῶν ἡρώων τῆς Πίνδου καί τοῦ Ρούπελ, τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ;

Δέν ἔχουμε ἴδιο DNA μέ τόν Περικλῆ, τόν Λεωνίδα, τόν Θεμιστοκλῆ, τόν Μέγα Ἀλέξανδρο, τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, τόν Παπαφλέσσα, τόν Διᾶκο, τόν Κολοκοτρώνη, τόν Καραϊσκάκη, τόν Κανάρη, τήν Μπουμπουλίνα, τόν Πατροκοσμᾶ, τόν Παῦλο Μελᾶ, τόν Γερμανό Καραβαγγέλη, τόν Καπετάν Ἄγρα, τίς ἀτρόμητες δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, τόν Κωνσταντῖνο Δαβάκη, τόν Γεώργιο Γρίβα-Διγενῆ, τόν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, τόν Ἰσαάκ καί τόν Σολωμό, μέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τούς νεωτέρους, πού δέν συμβιβάστηκαν, δέν ὑποχώρησαν, δέν πρόδωσαν, ἀλλά ἔδωσαν τήν περιουσία τους, τά ἀγαθά τους, τά ὅπλα τους, τήν ζωή τους μέχρι τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους γι’ αὐτήν τήν πολυαγαπημένη πατρίδα;
Δέν κυλάει μέσα μας «ἁγίων καί ἡρώων αἷμα»; Πάγωσε τό αἷμα μας;
Κάποια σαρκοβόρα ὄρνεα ὁσμίζονται μεζέ, θά τούς τόν κεράσουμε;
Κάποιοι ἐπίδοξοι μνηστῆρες ποθοῦν σφόδρα μιάν ἄλλη «Πηνελόπη» τῆς Ἱστορίας, θά τούς τήν χαρίσουμε;
Κάποιοι τζογαδόροι παίζουν στά ζάρια μιά «πανώρια Κόρη ζηλευτή», θά τό ἀποδεχθοῦμε;
ΟΧΙ, ΜΥΡΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΧΙ!
Ἐπιτέλους,
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ἀρκετά!
Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν ἐπίδοξο ἡγετίσκο, σουλτάνο, σύγχρονο κομιτατζῆ ἤ χαφιέ (διπλωμάτες λέγονται τώρα) ἤ ἡμέτερο προδότη:
νά διεκδικήσει ἤ νά παραχωρήσει μία σπιθαμή μακεδονίτικης γῆς,
νά ἀτιμάσει τά ἱερά της χώματα,
νά σφετεριστεῖ τήν ἔνδοξη ἱστορία της,
νά ἐκπορνεύσει τούς ἀπείρου κάλλους καί ἀξίας θησαυρούς της,
νά λεηλατήσει τά ἔκπαγλης φυσικῆς ὀμορφιᾶς τοπία της,
νά ταπεινώσει τόν ὑπέροχο λαό της,
νά ἀρπάξει ὅ,τι μπορέσει γιά νά ἱκανοποιήσει τά βρώμικα σχέδιά του!
Φθάνει πιά! Ἄς βάλουμε τέλος στά ἀγύρτικα παζάρια εἰς βάρος τῆς Μακεδονίας μας, τῆς Ἱστορίας μας, τῶν ἀξιῶν μας, τῶν ἠθῶν μας, τῆς παραδόσεώς μας, ὁλόκληρης τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας!
Δόξα τῷ Θεῷ, τό λιοντάρι ξύπνησε καί βρυχήθηκε!
Κάποιοι πού πίστεψαν ὅτι σκύψαμε τό κεφάλι σάν ραγιάδες, «πλανῶνται πλάνην οἰκτράν»! Οἱ νεκροθάφτες τῆς Ἑλλάδας θά μείνουν... μπουκάλα!
Ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπέδειξε στήν Θεσσαλονίκη ὅτι εἶναι λιοντάρι! Καί θά τό ἀποδείξει καί στήν Ἀθήνα! Θά εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!
Ὁ Θεός μαζί μας!


Blogger