29.2.20

ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΘΟΥΜΕ!

Ξημερώνει αὔριο Κυριακή τῆς Τυρινῆς... Πολλοί ἀπό ἐμᾶς θά σύρουμε τό βραδάκι τά βήματά μας στόν ἐνοριακό μας Ναό, σέ κάποιο Μοναστηράκι ἤ σέ κάποια μεγάλη Ἐκκλησιά τῆς πόλεως γιά νά παρακολουθήσουμε τόν πρῶτο Κατανυκτικό Ἑσπερινό, τόν Ἑσπερινό τῆς Συγχωρήσεως.
Θά προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τούς ὑπέροχους ἐκκλησιαστικούς ὕμνους πού μιλοῦν γιά τήν νηστεία, τήν μετάνοια, τούς πνευματικούς ἀγῶνες.
Τὸν τῆς Νηστείας καιρόν, φαιδρῶς ἀπαρξώμεθα...». Μέ καλή διάθεση καί χαρά νά ξεκινήσουμε τήν νηστεία μας.
ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας, ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός...». Νά ἡ εὐκαιρία! Ὥρα νά πάρουμε στά σοβαρά τό μέγιστο θέμα τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας καί νά ἀποβάλουμε ράκη, σκοτεινά ἔργα, ἁμαρτίες καί νά ἐνδυθοῦμε μέ ἀρετές, νά ἐνεργοῦμε μέ ἀγάπη καί καλοσύνη, νά πορευόμαστε μέ ταπείνωση καί διάκριση.
Νά συγχωρέσουμε γιά νά συγχωρεθοῦμε.
Νά συγχωρέσουμε γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα, ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη.
Νά συγχωρέσουμε γιά νά λιγοστέψει ἡ ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει.
ὅπως λαμπροφόροι προφθάσωμεν, εἰς τὴν ἁγίαν καὶ τριήμερον Ἀνάστασιν». Ἡ Ἀνάσταση!  Αὐτό εἶναι τό τέρμα τοῦ σταδίου. Ἄς μή το στερηθοῦμε, ἀδερφέ, ἀπό δική μας ἀμελιά.
Καλό στάδιο!
Blogger

26.2.20

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ξεχασμένη αλήθεια η δευτέρα έλευση του Κυρίου. Δεν χωρεί στην λογική μας. Δεν μας το επιτρέπει η εποχή μας. Αλλ' όμως είναι θεμελιώδης αλήθεια της πίστεώς μας. Είναι υπόσχεση του Κυρίου: "Έρχομαι ταχύ". Ο Ιησούς το υπόσχεται και ο πιστός νοσταλγικά περιμένει. Περιμένει άγρυπνος και γρηγορών. "Ναι, έρχου Κύριε Ιησού".
Αρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

22.2.20

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες Ἀδελφοί, τὸν χοῦν ἡμῶν βλέποντες, καὶ τῆς φύσεως ἡμῶν τὸ ἀσθενές, καὶ τὴν εὐτέλειαν ἡμῶν, καὶ τὸ τέλος ὀψώμεθα, καὶ τὰ ὄργανα τοῦ σκεύους τῆς σαρκός, καὶ ὅτι κόνις ὁ ἄνθρωπος, βρῶμα σκωλήκων καὶ φθορά· ὅτι ξηρὰ τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ὅλως μὴ ἔχοντα πνοήν· τοὺς τάφους κατίδωμεν, ποῦ ἡ δόξα; ποῦ τὸ κάλλος τῆς μορφῆς; ποῦ ἡ εὔλαλος γλῶσσα; ποῦ ἡ ὀφρύς; ἢ ποῦ ὁ ὀφθαλμός; πάντα κόνις καὶ σκιά· διὸ φεῖσαι Σωτὴρ πάντων ἡμῶν.

Χριστὸς ἀνέστη λύσας τῶν δεσμῶν, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον, καὶ τοῦ ᾍδου καταλύσας τὴν ἰσχύν, θαρσεῖτε πάντες οἱ νεκροί, νεκρώθη ὁ θάνατος, ἐσκυλεύθη καὶ ὁ ᾍδης σὺν αὐτῷ, καὶ ὁ Χριστὸς ἐβασίλευσεν, ὁ σταυρωθεὶς καὶ ἀναστάς, αὐτὸς ἡμῖν ἐχαρίσατο, τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός, αὐτὸς ἀνιστᾷ ἡμᾶς, καὶ δωρεῖται τήν ἀνάστασιν ἡμῖν, καὶ τῆς δόξης ἐκείνης, μετ' εὐφροσύνης πάντας ἀξιοῖ, τοὺς ἐν πίστει ἀκλινεῖ, πεπιστευκότας θερμῶς ἐπ' αὐτῷ.
ΣΤΙΧΗΡΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

13.2.20

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ

Ἡ ἀπιστία προέρχεται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἰσχυρίζεται ὅτι θά γνωρίσει τά πάντα μέ τόν νοῦ του καί τήν ἐπιστήμη, ἀλλά ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ παραμένει ἀνέφικτη γι’ αὐτόν, γιατί ὁ Θεός γνωρίζεται μόνον μέ ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ Κύριος ἀποκαλύπτεται στίς ταπεινές ψυχές. Σέ αὐτές δείχνει ὁ Κύριος τά ἔργα Του, πού εἶναι άκατάλυπτα γιά τόν νοῦ μας.
Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

10.2.20

Ῥᾷον παραινεῖν ἣ παθόντα καρτερεῖν. (απόδοση: Είναι πιο εύκολο να δίνεις συμβουλές [σε αυτούς που υποφέρουν] παρά να αντέχεις με καρτερία το δικό σου πόνο.)
-Ευριπίδης ( 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός)
(Πηγή: "Τάδε ἔφη" Mobile App)

4.2.20

ΑΓΑΠΗ1.2.20